Série Kostičas se stala populární v době, kdy jsi byla hodně mladá a ještě jsi studovala. Jaké to tenkrát bylo? Zaskočil tě úspěch? A jak se na to díváš dnes, očima starší Samanthy?

Byla jsem vel­mi mla­dá, bylo mi tepr­ve dva­cet, když jsem dosta­la smlou­vu na kni­hu, kte­rou vlast­ně zatím nikdo neče­tl. Úpl­ně cizí lidé mi před­po­ví­da­li, že budu dal­ší J. K. Row­lin­go­vá a že budu feno­me­nál­ní. A já jim pořád odpo­ví­da­la: „Nikdo moji kníž­ku ješ­tě neče­tl, chci, aby mě hod­no­ti­li pod­le ní, a chci uspět jako Saman­tha Shan­no­no­vá, ne J. K. Row­lin­go­vá.“ Byla jsem pod vel­kým tla­kem. Celé to obdo­bí bylo vel­mi stre­su­jí­cí a těž­ké. Teď se cítím mno­hem sebe­vě­do­mě­ji, pro­to­že mám pocit, že mě sku­teč­ně hod­no­tí na zákla­dě mé prá­ce. Vyda­la jsem od té doby šest knih, pod­le kte­rých mě veřej­nost může sou­dit, a to už je mys­lím dob­rý základ.

Jsi ke svým starším textům kritická?

Prv­ní kni­ha je málo­kdy nej­lep­ší věc, kte­rou jste napsa­li. Stá­le se učí­te psát, učí­te se, jak struk­tu­ro­vat román, roz­ví­jí­te svůj osob­ní styl psa­ní a zís­ká­vá­te potřeb­né zku­še­nos­ti a svůj hlas. Letos v létě uply­ne deset let od vydá­ní Kos­ti­ča­su a můj vyda­va­tel při­pra­vu­je jubi­lej­ní vydá­ní. Dosta­la jsem text zpát­ky k edi­ta­ci a řek­li mi, že tam můžu něco malič­ko změ­nit, pokud se mi to za těch deset let ule­že­lo a vidím to jinak. Slí­bi­la jsem jim, že pro­ve­du drob­né úpra­vy. Jen­že pak jsem se do toho pono­ři­la. A vrá­ti­la jim úpl­ně rudý text se spous­tou změn. Mys­lím, že to krás­ně uka­zu­je, jak se člo­věk mění. Když pub­li­ku­je­te, neu­stá­le se učí­te a dělá­te chy­by. Jen je nedě­lá­te sami před sebou, ale veřejně.

Kostičas je od začátku plánován jako sedmidílná série. Za těch deset let jsi dokončila čtyři díly, na pátém právě pracuješ. To je velký závazek, uvažovat o příběhu jako o rozsáhlé sérii.

Je to obrov­ský záva­zek — vůči čte­ná­řům, vůči mému nakla­da­te­li i vůči mně samot­né. Ten pro­ces je poma­lej­ší, než bychom si všich­ni přá­li. Od začát­ku jsem ale pev­ně roz­hod­nu­tá sérii dokon­čit. Text, kte­rý už je vytiš­tě­ný, nemo­hu změ­nit. Musím s tím počí­tat v roz­ví­je­ní děje a někdy to oprav­du kom­pli­ku­je prá­ci. Zača­la jsem psát v deva­te­nác­ti a teď je mi jed­na­tři­cet. Když mě na autor­ských čte­ních a bese­dách pře­sta­li před­sta­vo­vat jako „mla­dou autor­ku“, uvě­do­mi­la jsem si, jak čas utí­ká, že už uply­nu­la něja­ká doba od prv­ní kni­hy, ale nemám z toho strach.

Nau­či­la jsem se, že psa­ní vyža­du­je svůj čas, i když celý ten pro­ces je nesmír­ně frustru­jí­cí. Kaž­dý autor, jehož osob­ně znám, měl ve své kari­é­ře špat­nou kni­hu, kte­rá ho téměř psy­chic­ky zni­či­la. Pro mě to byla A zro­dí se píseň (tře­tí díl série, pozn. red.). Při jejím psa­ní jsem hod­ně spě­cha­la. Ode­vzda­la jsem ji své­mu redak­to­ro­vi narych­lo, abych dodr­že­la ter­mín a kni­ha se co nejdřív dosta­la ke čte­ná­řům. Nako­nec jsem si to jen zkom­pli­ko­va­la. Muse­la jsem ji celou pře­psat. Od té doby si dávám vět­ší pozor a pra­cu­ju peč­li­vě­ji, i když to zna­me­ná, že to bude trvat déle.

Bojuješ někdy s autorským blokem? Máš na pauzu vůbec čas? Na tvých sociálních sítích to vypadá, že plynule proplouváš z jednoho projektu do druhého a nezastavíš se.

Boju­ju s men­ší­mi či vět­ší­mi blo­ky pořád, mys­lím si, že je má úpl­ně kaž­dý. Když mi nejde psát, tak vsta­nu od počí­ta­če, jdu se pro­jít a vyčis­tím si hla­vu. Pokud blok trvá, dám si radě­ji týden vol­na. Mám pocit, že když to oprav­du nejde, je sna­ha kon­tra­pro­duk­tiv­ní a lep­ší je pood­stou­pit a dopřát sobě i tex­tu volnost.

Mimo sérii Kostičas jsi vydala také dva samostatné fantasy romány — Převorství u pomerančovníkuA Day of Fallen Night (český překlad je naplánován na podzim 2024). Oba se odehrávají ve stejném světě, který je precizně propracovaný do nejmenších detailů. Jak moc je pro tebe důležitá výstavba „kulis“ pro příběh?

Extrém­ně důle­ži­tá. Vzpo­mí­nám si, jak jsem své­mu agen­to­vi řek­la, že Pře­vor­ství bude samo­stat­ný sva­zek, a on se na mě nevě­říc­ně podí­val a utrousil, že není mož­né, abych vytvo­ři­la něja­ký svět a pak ho necha­la být. Měl samo­zřej­mě prav­du. Chtě­la jsem, aby Pře­vor­ství půso­bi­lo jako věro­hod­né epic­ké fan­ta­sy dob­ro­druž­ství, což zna­me­na­lo peč­li­vé budo­vá­ní samo­stat­né­ho uni­ver­za. Mou výho­dou je vel­mi dob­rá paměť. Nevá­lí se mi doma sto­hy papí­rů a nemám žád­né dení­ky, kam bych si psa­la poznám­ky. Než začnu psát, vytvo­řím synop­si záplet­ky, kte­rou posí­lám redak­to­ro­vi, a to je jedi­né, čeho se pak držím. Všech­ny ostat­ní věci jsou pro mě jakési jed­not­li­vé vrst­vy rea­li­ty, mezi kte­rý­mi nemám pro­blém přecházet.

Líbí se mi, že jsi na sociálních sítích ke svým fanouškům poměrně otevřená a sdílíš s nimi proces psaní, třeba kolik stran máš ještě před sebou, odhaluješ střípky z připravovaného románu. Můžeš nám říct něco víc o pátém dílu Kostičasu, na kterém pracuješ?

Nemůžu toho říct mno­ho. Příští díl se bude ode­hrá­vat pře­váž­ně v Itá­lii, i na něko­li­ka dal­ších mís­tech, tře­ba v Pra­ze. Mám Pra­hu vel­mi ráda. Zbož­ňu­ju zdej­ší archi­tek­tu­ru a his­to­rii. V sérii se vysky­tu­je špi­on­ská orga­ni­za­ce Domi­no, kte­rou už čte­ná­ři zna­jí. A jed­no veli­tel­ství orga­ni­za­ce síd­lí prá­vě v Pra­ze. Inspi­ro­va­la mě kněž­na Libu­še, o kte­ré jsem se dozvě­dě­la, že byla vaší nej­zná­měj­ší jas­no­vid­kou. Toho jsem pros­tě muse­la vyu­žít. Snad čte­ná­ře potě­ší, že v kni­ze bude i čes­ká posta­va. Je s ní vel­ká zába­va, dou­fám, že se bude líbit.

Čeští čtenáři Kostičasu si teď poprvé mohou přečíst doplňující novely k sérii, které vyšly společně jako Bledý snílek | Píseň úsvitu. Jak moc tě psaní novel baví? Objeví se další knižní vsuvky tak trochu mimo plán?

Mám radost, že nove­ly v češ­ti­ně vyšly. V mno­ha jiných jazy­cích než v ori­gi­ná­le zatím nejsou. Mys­lím, že nove­ly nejsou moje nej­sil­něj­ší strán­ka, že v nich nejsem tak dob­rá. Ble­dý sní­lek před­sta­vu­je úvod do svě­ta Kos­ti­ča­su, je to moje reak­ce na kom­pli­ko­va­nost toho svě­ta. Věřím, že něko­mu může pomo­ci se v něm zori­en­to­vat. Píseň úsvi­tu tvo­ří most mezi tře­tím a čtvr­tým dílem. Cíti­la jsem se tro­chu pro­vi­ni­le, pro­to­že mezi jejich vydá­ním uply­nu­la dlou­há doba. Když píše­te kni­hu, oče­ká­vá se, že v kaž­dé dal­ší kapi­to­le posou­vá­te záplet­ku a není tře­ba dost času ani pro­sto­ru pro posta­vy a čte­ná­ře, aby se zamys­le­li, co se vlast­ně sta­lo. A k tomu jsou nove­ly skvě­lé. Pře­mýš­lím o tom, že bych v budouc­nu vypl­ni­la dal­ší nove­lou dějo­vou meze­ru mezi čtvr­tým a pátým svaz­kem, ale to jsou zatím jen úvahy.

Zle­va Kate­ři­na Šar­dic­ká, Saman­tha Shan­no­no­vá. Hum­book­fest 2022.

Co dělá Samantha Shannonová, když má úplně volný den a nemusí psát? Jak odpočívá?

Hod­ně čtu, cho­dím ven na pro­cház­ky a piju nezdra­vě mno­ho kávy. S tím se mimo­cho­dem sna­žím pře­stat, už po něko­li­ká­té. Což je mys­lím hezká odpo­věď na to, jest­li jsem ve svém sna­že­ní úspěšná.

Úvod­ní foto Saman­thy Shan­no­no­vé z Hum­book­fes­tu 2022: Matěj Hošek