Danie­la Orlan­do (1977) pře­klá­dá z ang­lič­ti­ny hlav­ně fan­tas­ti­ku a odbor­né i popu­lár­ně-nauč­né kni­hy z oblas­ti huma­nit­ních věd, pří­le­ži­tost­ně také fil­mo­vé titul­ky. Na jejím moni­to­ru se tím pádem stří­dá moder­ní fan­ta­sy jako Andě­líč­kář od Nic­ka Har­ka­wa­ye a Zoo City od Lau­ren Beu­ke­so­vé s his­to­ri­o­gra­fic­ký­mi kni­ha­mi typu Lenin ve vla­ku od Cathe­ri­ne Merri­da­le­o­vé nebo lyric­ký­mi zápis­ky Patric­ka Lei­gha Fer­mo­ra z jeho vel­ké pěší túry napříč Evro­pou Čas darůMezi lesem a vodou.

Jaký je váš nej­ob­lí­be­něj­ší povzbu­zo­vák při překládání?

Kro­mě nevy­hnu­tel­né ran­ní kávy jed­no­znač­ně hud­ba. Málo­kdy se sta­ne, že bych potře­bo­va­la k prá­ci ticho, snad jenom u ver­šů, kdy mi pomá­há pře­ří­ká­vat si jed­not­li­vé vari­an­ty nahlas (nebo aspoň frustro­va­ně skří­pat zuby), ale těch naštěs­tí nemí­vám v pře­klá­da­ných tex­tech moc. Z aktu­ál­ních desek si posled­ní dobou nej­čas­tě­ji pouš­tím Big|Brave nebo Annu von Hausswol­ff a těším se na jaro, kdy má svo­ji novin­ku vydat Vera Sola a hlav­ně hvězd­ní tuzemští Manon meu­rt. K pro­cház­ce na čer­stvém vzdu­chu se občas musím pře­mlou­vat, zato hud­ba mě spo­leh­li­vě nakop­ne vždyc­ky. Spíš mě ale muse­jí od počí­ta­če odtr­há­vat, když ne vylo­že­ně silou, tak aspoň hod­ně důraz­ným: „Kdys byla napo­sle­dy venku?“

Co vám pře­klá­dá­ní dalo a co vám vzalo?

Pře­klá­dá­ní je pro mě jed­na z těch vysně­ných pra­cí — abych parafrá­zo­va­la kla­si­ka — v suchu a tep­le, při nichž není zapo­tře­bí zve­dat nic těž­ší­ho než tři­a­půl­ki­lo­vé sou­bor­né vydá­ní Shake­spea­ro­va díla. Umož­ni­lo mi podí­let se na čes­kých ver­zích knih hned něko­li­ka mých oblí­be­ných auto­rů a zužit­ko­vat ang­lič­ti­nu, k níž kdo­ví­proč odma­la tíh­nu. Na dru­hou stra­nu už se sko­ro nedo­ká­žu začíst do pře­kla­do­vých titu­lů jinak než se stej­ným odstu­pem, s jakým si pro­chá­zím svo­je pře­kla­dy před ode­vzdá­ním nebo při redi­go­vá­ní, čímž ovšem čte­nář­ský záži­tek trpí, a tak v češ­ti­ně čtu hlav­ně původ­ní tvor­bu. A pojmy „dovo­le­ná“ nebo „úspo­ry“ pro mě v pod­sta­tě ztra­ti­ly veš­ke­rý význam v jakém­ko­li jazyce.

Máte něja­kou vtip­nou his­tor­ku o spo­lu­prá­ci s redak­to­rem? / Co se vám při pře­kla­du nej­víc nepovedlo?

U jed­né z prv­ních zaká­zek jsem málem ode­vzda­la pře­klad obsa­hu­jí­cí zmín­ku o vál­ce s Oto­ma­ny, ale kole­gy­ně, jíž se text mezi­tím dostal do ruky, tref­ně pozna­me­na­la, že ti by se nej­spíš ani nezved­li z gau­če, natož aby vytáh­li do boje. Ve finál­ní ver­zi už vystu­po­va­li pod správ­ným čes­kým názvem „Osma­ni“. Jinak se samo­zřej­mě chy­tám za hla­vu vždyc­ky, když mi jazy­ko­vá redak­tor­ka pošle opo­znám­ko­va­ný pře­klad, ale už jsem se tomu nau­či­la smát. I upřím­ně míně­ná sna­ha o co nej­lep­ší pře­kla­da­tel­ské řeše­ní vás může v pra­cov­ní horeč­ce dovést k něče­mu, z čeho se zpět­ně vyklu­be pěk­ná koni­na. Člo­věk si to jenom musí pokor­ně při­pus­tit a tiše dou­fat, že mu nikdy nevy­da­jí pře­klad nezredigovaný.

Na čem zrov­na pracujete?

Prá­vě jsem ode­vzda­la dru­hý díl nej­no­věj­ší tri­lo­gie Wil­li­a­ma Gib­so­na, kde jsem s jis­tou tré­mou pře­vza­la šta­fe­tu po Pavlu Baki­čo­vi, a pro Host dokon­ču­ju posled­ní díl krva­vé ságy o mako­vých vál­kách od R. F. Kuan­go­vé. Pak mě čeká buď kníž­ka Yellow­fa­ce (Nažlu­to), ve kte­ré si Kuan­go­vá podá­vá — pro změ­nu vesměs rea­lis­tic­ky — sou­do­bou lite­rár­ní bran­ži, nebo tře­tí část série o Skan­da­ro­vi a krve­lač­ných jed­no­rož­cích od A. F. Ste­ad­ma­no­vé. Ta je urče­ná hlav­ně mlad­ším čte­ná­řům, ale nadchla i mě a dou­fám, že se ji poda­ří vydat v češ­ti­ně celou.

Jaký pře­klad z Hos­ta doporučujete?

Urči­tě Gide­on Devá­tou a dal­ší díly série Zape­če­tě­ná hrob­ka v pře­kla­du Alž­bě­ty Lexo­vé. Nikdo vám nezlo­mí srd­ce s tako­vou chu­tí a s tak krás­ně čer­ným humo­rem jako Tam­syn Muirová.