Do mexic­ké­ho měs­ta Mon­terrey při­jel po vál­ce obchod­ník s kor­kem jmé­nem Arno a jeho žena Ilse. Sego­via se s nimi setka­la, oni jí vyprá­vě­li svůj pří­běh a ona, přes­to­že zrov­na pra­co­va­la na Šepo­tu včel, se roz­hod­la, že mu musí vtisk­nout lite­rár­ní podo­bu. Napsa­la Jan­ta­ro­vé slzy a prá­vě Ilse s Arnem jsou jejich ústřed­ní­mi posta­va­mi. V jejich osu­dech se autor­ka vra­cí do váleč­ných let ve měs­tě Köni­gsberg, čes­ky Královec.

Výcho­do­prus­ký Krá­lo­vec je úze­mí, se kte­rým vel­ká his­to­rie hrá­la ping-pong: krát­ce byl sou­čás­tí vel­ké­ho Rus­ka, pak při­pa­dl Němec­ké říši, za dru­hé svě­to­vé vál­ky se stal cílem roz­sáh­lé­ho brit­ské­ho bom­bar­do­vá­ní jako stra­te­gic­ký pří­stav hit­le­rov­ské­ho Němec­ka, v roce 1945 při­pa­dl Sovět­ské­mu svazu.

Vyprá­vět pří­běhy oby­čej­ných lidí

Jenomže za kaž­dou vel­kou his­to­rií jsou osu­dy malých oby­čej­ných lidí — kdo změ­ří jejich utr­pe­ní, kdo popí­še jejich strá­dá­ní, kdo roz­hod­ne, jest­li byli na té dob­ré, nebo špat­né stra­ně, když jejich jedi­nou tou­hou bylo pře­žít a ochrá­nit své blízké?

Prá­vě to je mož­ná nej­vět­ším úko­lem lite­ra­tu­ry, vyprá­vět pří­běhy rodin, do jejichž živo­ta zasáh­la roz­hod­nu­tí poli­ti­ků a gene­rá­lů nej­dr­ti­vě­ji. Jako v pří­pa­dě Ilse a Arna.

Ilse vyrost­la na stat­ku neda­le­ko Köni­gsber­gu, cho­dí­va­la do stodo­ly poslou­chat pohád­ky, kte­ré jí těs­ně před vypuk­nu­tím vál­ky vyprá­věl pol­ský náde­ník Janusz, pohád­ky o oblé­ha­ném krá­lov­ství v Balt­ském moři, odkud se vylé­va­jí jan­ta­ro­vé slzy truchlí­cí krá­lov­ny. Nikdo netu­ší, jak důle­ži­té a pro­roc­ké tyto pohád­ky jsou. 

Arno popr­vé viděl Hit­le­ra na pře­hlíd­ce armá­dy v Köni­gsber­gu, otec si ho teh­dy vysa­dil na rame­na, nad­še­ný skan­do­vá­ním zfa­na­ti­zo­va­né­ho davu, Arno si živě pama­tu­je tan­ky, jak ty obrov­ské mecha­nic­ké hrač­ky asi fungují?

Hit­le­ro­vy sliby

Mohl malý Arno tušit, co ho čeká v rui­nách bom­bar­do­va­né­ho měs­ta, když jeho otec po hos­po­dář­ské kri­zi vklá­dal tolik nadě­je prá­vě do Hitlera?

„Hit­le­ro­vy sli­by rezo­no­va­ly v mla­dých srd­cích, kte­rá tou­ži­la po pomstě a po sjed­no­ce­ní staré­ho Němec­ka, kte­rá chtě­la, aby ger­mán­ský lid, roz­ptý­le­ný za ztra­ce­ný­mi hra­ni­ce­mi sta­ré říše — v Sude­tech, v Porýní, v Meme­lu, na němec­kých úze­mích Západ­ní­ho Prus­ka, jež svět vytr­va­le nazý­val Pol­skem —, zno­vu zís­kal svou čest,“ vysvět­lu­je autor­ka v jed­nom z dia­lo­gů postav v Jan­ta­ro­vých slzách, pro­to­že sou­vis­lost vel­kých dějin a malých lid­ských osu­dů může téct i pro­ti­prou­dem — a prá­vě tou­hy a zkla­má­ní těch nej­oby­čej­něj­ších lidí vyná­še­jí do poli­ti­ky ty, kte­ří pak mají moc roz­pou­tat vál­ku nebo ji zastavit.

Pří­běh o těch, kte­ří se ocit­li v sou­ko­lí dějin

Jan­ta­ro­vé slzy se ode­hrá­va­jí na poza­dí his­to­rie dru­hé svě­to­vé vál­ky, mno­hem víc jsou ale pří­bě­hem o bez­mo­ci těch, kte­ří se ocit­li v sou­ko­lí dějin, a o nadě­ji, že milo­vat může­me i ději­nám navzdory.

Proč by měl čte­nář v evrop­ském pro­sto­ru zahl­ce­ný pří­běhy z dru­hé svě­to­vé vál­ky sahat po dal­ší tako­vé knize?

Krá­lo­va hora

Prá­vě per­spek­ti­va spi­so­va­tel­ky z opač­né stra­ny země­kou­le dělá z Jan­ta­ro­vých slz tak sil­ný román, zamě­ře­ný na lid­skost a plný pocho­pe­ní pro ty, kdo umož­ni­li Hit­le­ro­vi uchvá­tit moc, aby jí pak sami byli zce­la bez­moc­ně vlá­če­ni Evro­pou. Ostat­ně „kdy­by se his­to­rie vyu­čo­va­la for­mou pří­bě­hu, nikdy by neby­la zapo­me­nu­ta“, říkal Kipling a Sego­via tuhle větu ráda připomíná.

To, že Köni­gsberg a Mon­terrey zna­me­ná v pře­kla­du totéž, totiž Krá­lo­va hora, zní mož­ná jako kouz­lo, ale Ilse i Arno, po tom všem, co pro­ži­li, na kouz­la jis­tě věří. Ostat­ně fakt, že oba bom­bar­do­vá­ní Köni­gsber­gu pře­ži­li a zalo­ži­li rodi­nu (prv­ní tři děti se naro­di­ly po vál­ce v Němec­ku a dal­ší dvě potom v Mexi­ku), je také tak tro­chu zázrak.