Mali­ce pod­le slov­ní­ku zna­me­ná „zlost“, ale ne ve smys­lu hně­vu. Jde spíš o jakousi kon­cen­t­ra­ci zla — hod­ně zla je zlost. Slo­vo mali­ce navíc v názvu čas­to nesou pří­běhy (fil­my, kni­hy) urči­té­ho spe­ci­fic­ké­ho typu, sko­ro žán­ru: začí­na­jí nená­pad­ně, až nevin­ně, ale vyvi­nou se v cosi zlo­věst­né­ho. Sle­du­jí jis­té pří­znač­né zlo, kte­ré nespo­čí­vá ani tak ve fyzic­kém nási­lí, jako spíš v jakési kom­bi­na­ci psy­cho­lo­gic­ké­ho tero­ru a vprav­dě ďábel­ských, démo­nic­kých sil. V ang­lic­kém kon­tex­tu slo­vo mali­ce tak­to běž­ně fun­gu­je a je všem oka­mži­tě srozumitelné. 

Hle­dá­ní čes­ké­ho názvu

Osob­ně nevím o žád­ném čes­kém ekvi­va­len­tu. Hez­ký pře­klad by byl „zlo­vol­nost“ či „zlo­vů­le“, jen­že to zní archaic­ky a tro­chu směš­ně, tak­že mi to při­pa­da­lo nepo­u­ži­tel­né. Uva­žo­val jsem také o slo­vu „zlo“ (to pou­ží­vá i Jung­mann v čes­kém pře­kla­du Ztra­ce­né­ho ráje cito­va­ném na začát­ku kni­hy). Nako­nec jsem ho však pře­ce jen zavr­hl, pro­to­že se mi zdá­lo sou­čas­ně moc abs­trakt­ní a také pří­liš návod­né (mali­ce chá­pu spíš jako ozna­če­ní typu pří­bě­hu než toho, o co v pří­bě­hu jde, kdež­to „zlo“ je pros­tě a jed­no­du­še pojme­no­vá­ní toho, kdo v pří­bě­hu vystupuje).

Tak­že jsem se při­klo­nil ke slo­vu „moc“. Při­pa­dá mi méně návod­né a sou­čas­ně kon­krét­něj­ší. Navíc pod­le mě v sobě výraz „moc“ obsa­hu­je plí­ži­vost a intri­ky. Kro­mě toho také z hle­dis­ka čiré­ho boje o moc pla­tí, že účel svě­tí pro­střed­ky, a tedy jaký­ko­liv pro­stře­dek, včet­ně démo­nic­kých, zásvět­ních sil, je použitelný.

Význam slov malice a moc tedy není v žádném případě identický, ale do značné míry se překrývá.

Slo­vo „moc“ se mi navíc líbi­lo také pro­to, že oprav­du prá­vě o moc v pří­bě­hu jde, což se pro­ka­zu­je s kaž­dým dal­ším dílem. V zása­dě se jed­ná o vál­ku dvou stran o to, kdo zís­ká moc nad světem. 

Kole­go­vé v zahra­ni­čí — sou­dě pod­le cizo­ja­zyč­ných titu­lů kni­hy — také pří­liš nevě­dě­li, jak se slo­vem mali­ce nalo­žit. Němec­ky román vyšel rov­něž pod názvem Macht (Moc), a jest­li si dob­ře vzpo­mí­nám, tak v pol­šti­ně také. 

Slo­vo „zlo­ba“ jsem musel zavrh­nout, pro­to­že čtvr­tý díl se jme­nu­je Wrath, což budu patr­ně pře­klá­dat jako Hněv — a mít v sérii dvě kni­hy s tak podob­ným názvem (Zlo­baHněv) není vhodné. 

Neby­lo to snad­né roz­hod­nu­tí a nezbý­vá než dou­fat, že ho čte­ná­ři při­jmou. Jako pře­kla­da­tel mohu říct, že název je sice důle­ži­tý, ale mně mno­hem víc zále­ží na „zbyt­ku“ pře­kla­du — jak se čte, jak ply­ne, jak věr­ně vysti­hu­je ori­gi­nál. Pev­ně dou­fám, že po této strán­ce je pře­klad pro čte­ná­ře v pořádku.