Věří­me, že náš kniž­ní výběr oslo­ví fanouš­ky všech žánrů a věko­vých kate­go­rií. Na co se může­te těšit?

S hrdi­ny romá­nů ze sek­ce čes­ké belet­rie navští­ví­te parád­ní cha­tu v Jizer­kách, šumav­ské sla­tě, zdán­li­vě poklid­nou slo­vác­kou ves­ni­ci i slun­né Řec­ko. Mís­ty se bude­te smát, mís­ty se bude­te bát. O to dru­hé se v novém romá­nu sna­ží Pet­ra Kla­bou­cho­vá — v horo­ro­vém pří­bě­hu Ignis fatu­us pro­bou­zí stra­ši­del­né his­tor­ky z rod­né Šuma­vy. S novin­kou při­chá­zí také Iva Hadj Moussa. V romá­nu Těž­ké duše si vza­la na muš­ku (opět s vti­pem sobě vlast­ním) stár­nou­cí­ho bílé­ho muže, kte­rý nero­zu­mí sobě ani sou­čas­né­mu svě­tu. Ale naštěs­tí je tu kyta­ra a kamarádi! 

Pře­kla­do­vá belet­rie se pochlu­bí titu­ly auto­rů, kte­ří u nás v posled­ních letech zís­ka­li mno­ho nad­še­ných čte­ná­řů. Pokud jste si po pře­čte­ní Vel­ké­ho léta říka­li „Více Ewal­da Aren­ze!“, máte ho mít. Jeho Lás­ka za mizer­ných dní vyprá­ví o tom, že i ve zra­lém věku lze najít osu­do­vou lás­ku. A co opoj­ná Kodaň­ská Píseň pís­ní, vzpo­mí­ná­te? Na podob­ně bláz­ni­vou jízdu plnou nepo­sed­ných stře­ví­ců a život­ních úle­tů vás vez­me také dru­hý román Annet­te Bjer­g­fel­d­to­vé Kočov­ný bio­graf pana Sai­ta. Do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho: Jestli­že jste si oblí­bi­li Kodaň­skou tri­lo­gii Tove Dit­lev­se­no­vé či Roky Annie Ernau­xo­vé, bude­te nad­še­ní z prv­ní­ho dílu auto­bi­o­gra­fic­ké tri­lo­gie z Hel­si­nek spi­so­va­tel­ky Pirk­ko Sai­sio Nejmen­ší spo­leč­ný náso­bek

Pro ty, kdo se rádi utí­ka­jí do fan­ta­sy a sci-fi svě­tů, chys­tá­me něko­lik čes­kých i zahra­nič­ních titu­lů. Domá­cí fan­tas­ti­ka bude bohat­ší o nové romá­ny Zuza­ny Hartma­no­véMarie Dom­ské. Pře­kla­do­vá fan­tas­ti­ka nabíd­ne celou řadu jmen. S oče­ká­vá­ním při­pra­vu­je­me čes­ké vydá­ní oce­ňo­va­né­ho sci-fi thrille­ru Hora v moři Raye Nay­le­ra, s vyso­ce inte­li­gent­ní­mi hla­vo­nož­ci v hlav­ní roli. A hned dvou titu­lů se dočka­jí fanouš­ci Rebeccy F. Kuan­go­vé — tem­ná fan­ta­sy tri­lo­gie Mako­vá vál­ka vyvr­cho­lí kni­hou Spa­lu­jí­cí bůh, samo­stat­ný román Baby­lon pood­ha­lí skry­té ději­ny revo­lu­ce oxford­ských překladatelů. 

Co vám říka­jí jmé­na Julie Star­ko­vá, Aaron Falk, Sebas­ti­an Berg­man či Katie Magu­i­ro­vá? Výbor­ně, milý Wat­so­ne, jde o hlav­ní hrdi­ny oblí­be­ných kri­mi­nál­ních sérií. Všich­ni ti se na jaře vrá­tí na mís­ta činu. S prv­ně zmí­ně­nou vyšet­řo­va­tel­kou Julií Star­ko­vou se potká­me v kni­ze Zavřu oči v mod­lit­bě — dru­hém dílu kla­sic­ké detek­tiv­ní série Klíč z pera Ale­xe Ahn­do­ri­la (autor­ské dvo­ji­ce sto­jí­cí za Lar­sem Keple­rem). A co tam máme dál? Tře­ba Zim­ní hrob — mra­zi­vý eco noir Pete­ra Maye z blíz­ké budoucnosti.

Poza­du za ostat­ní­mi žán­ry nezů­stá­vá ani naše boha­tá sek­ce non-ficti­on. Jiří Pasz u nás vydá­vá nesmír­ně inspi­ra­tiv­ní kni­hu Páchat dob­ro — repor­tá­že o odváž­ných lidech napříč kon­ti­nen­ty, kte­ří jsou ochot­ni ris­ko­vat pro dob­ro dru­hých. Pavel Klu­sák se po úspě­chu kri­tic­ké bio­gra­fie o živo­tě a době Kar­la Got­ta — Gott — pono­řil do vod jmé­nem Sema­for. V kni­ze Suchý a Šli­tr se vra­cí do počát­ků diva­dla, opra­šu­je pří­běhy Suché­ho a Šli­t­ra i dobo­vé kul­tur­ní kon­tex­ty. Ze zahra­nič­ní non-ficti­on bys­te nemě­li pře­hléd­nout Nevi­di­tel­né ženy Caro­li­ne Cri­a­do Perez, pro­vo­ka­tiv­ní kni­hu, v níž autor­ka zkou­má pří­či­ny gen­de­ro­vé nerov­nos­ti v mno­ha oblas­tech naše­ho života.

A neza­po­mí­ná­me ani na fanouš­ky young adultlite­ra­tu­ry pro děti a mlá­dež. Pokud si nut­ně potře­bu­je­te pře­číst sto­pro­cent­ní feel good román, sáh­ně­te po Hle­dá­ní Pho­ebe Gavi­na Exten­ce­ho. Pří­běh dív­ky na spek­tru, pro niž je nor­mál­ní svět nepro­nik­nu­tel­ná džun­gle, vás roze­smě­je i pou­čí. A not­nou dáv­ku pou­če­ní i poba­ve­ní nabíd­nou také kníž­ky pro děti a mlá­dež. Schvál­ně: koli­krát za den je tře­ba zavo­lat na mámu, než jí z toho pře­sko­čí? O tom se dočte­te v kníž­ce Ire­ny Hejdo­vé Mami, pocem!. Uži­je­te si legra­ci, akci i zábav­né úko­ly. Náš výčet uza­ví­rá­me kni­hou Vel­ké kniž­ní dob­ro­druž­ství Sté­pha­nie Ver­ne­to­vé. Vše, co jste kdy chtě­li vědět o tom, jak se dělá kníž­ka, se dozví­te prá­vě zde.

Tolik letem svě­tem naší jar­ní nabíd­kou, více jmen i žánrů najde­te v novém edič­ním plánu!

Obsah z '//e.issuu.com/embed.html?[…]' není možné zobrazit bez souhlasu s cookies.