Marie Voslá­řo­vá vystu­do­va­la švéd­šti­nu a pro­gram překladatelství/​tlumočnictví: češ­ti­na — něm­či­na v Pra­ze. Pra­cu­je jako pře­kla­da­tel­ka, redak­tor­ka a pub­li­cist­ka na vol­né noze. Půso­bí ve výbo­ru spol­ku Pře­kla­da­te­lé Seve­ru, dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je s inter­ne­to­vým časo­pi­sem iLiteratura.

Jaký je váš nej­ob­lí­be­něj­ší povzbu­zo­vák při překládání?

Vědo­mí vel­mi ome­ze­né­ho času, kte­rý můžu pře­klá­dá­ní věnovat…

Co vám pře­klá­dá­ní dalo a co vám vzalo?

Dalo mi mož­nost skrom­né obži­vy, při kte­ré si sama můžu orga­ni­zo­vat čas, sama odpo­ví­dám za výsled­ky, mám pocit, že dělám něco, co mi jde, jsem v tep­le a ani si moc neušpi­ním ruce. Pře­klá­dá­ní lite­ra­tu­ry vdě­čím za spous­tu zají­ma­vých poznat­ků i zná­mých a díky němu jsem zjis­ti­la, jak moc skvě­lé jsou někte­ré skvě­lé tex­ty. Pře­klá­dá­ní může být úmor­né v pří­pa­dě nasta­vo­va­né kaše nebo sláta­ni­ny šité hor­kou jehlou, ale oprav­du dob­ré věci si člo­věk tím víc užije.

Nao­pak mi vza­lo pocit exis­ten­ce vol­né­ho času, kaž­dé vol­no jako by bylo prokrastinace.

Co se vám při pře­kla­du nej­víc nepovedlo?

Nej­víc se mi nepo­ved­lo, když jsem při­ja­la k pře­kla­du kni­hu, o kte­ré jsem poz­dě­ji zjis­ti­la, že mi vůbec nese­dí, a pak jsem ji i sebe během prá­ce nená­vi­dě­la. Urči­tě jsem poka­zi­la i lec­cos pří­mo v tex­tech, ale tako­vé věci radě­ji vytěs­ňu­ju. :) Vlast­ně ne, vyba­vil se mi román Schi­zo­gor­sk Švý­ca­ra Wal­te­ra Vogta. Neu­mě­la jsem při prá­ci na něm ani slo­vo fran­couz­sky (teď to troš­ku dohá­ním), ale němec­ky píší­cí Švý­ca­ři si s fran­couz­šti­nou rádi pohrá­va­jí. V mém pře­kla­du se bohu­žel oci­tl malíř Dou­a­nier Rous­seau. Ach jo.

Na čem zrov­na pracujete?

Čeká mě švéd­ská kni­ha pro děti Vit­sip­por och pis­sråt­tor od Oska­ra Kro­o­na, o kte­ré ješ­tě nevím, jak se bude v češ­ti­ně jme­no­vat. Vyprá­ví o šika­ně, ale i o přá­tel­ství a o tom, jak dob­ré je mít pri­ma brá­chu. Oskar Kro­on má skvě­lou schop­nost zachy­tit dět­ské pro­ží­vá­ní, jak jsem zjis­ti­la už při pře­kla­du kni­hy Vin­ga čeká na vítr, kte­rá dou­fám brzy vyjde.

Jaký pře­klad z Hos­ta doporučujete?

Autist­ky. O ženách na spek­tru od Cla­ry Tör­n­vallo­vé v pře­kla­du Pet­ry Hesové.