„Je to pro mě oprav­du mimo­řád­ná čest, nej­vyš­ší oce­ně­ní, jaké­ho se mé prá­ci dosta­lo. Děku­ji Aka­de­mii za mož­nost být ve spo­leč­nos­ti výji­meč­ných auto­rek a auto­rů minu­los­ti i sou­čas­nos­ti, jejichž díla obdi­vu­ji,“ řek­la Rad­ka Dene­mar­ko­vá v sou­vis­los­ti s dub­no­vým slav­nost­ním při­je­tím do Němec­ké aka­de­mie pro jazyk a lite­ra­tu­ru (Deut­sche Aka­de­mie für Sprache und Dich­tung), kte­rá sdru­žu­je význam­né spi­so­va­te­le, kri­ti­ky, pře­kla­da­te­le či věd­ce. Aka­de­mie se věnu­je pro­pa­ga­ci lite­ra­tu­ry, pořá­dá kon­fe­ren­ce, při­pra­vu­je tema­tic­ké pub­li­ka­ce a udě­lu­je něko­lik lite­rár­ních cen — mimo jiné Cenu Geor­ga Büch­ne­ra, nej­vý­znam­něj­ší lite­rár­ní oce­ně­ní v němec­ky mlu­ví­cích zemích. Po Pavlu Kohou­to­vi, Jiřím Gru­šo­vi a Libu­ši Moní­ko­vé je Rad­ka Dene­mar­ko­vá dal­ší z čes­kých zástupců.

O měsíc poz­dě­ji autor­ka pře­vza­la v rám­ci 10. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce Euro­pe­an Tole­ran­ce Talks v rakous­kém Fre­sa­chu dal­ší pres­tiž­ní oce­ně­ní — Evrop­skou cenu tole­ran­ce za pod­po­ru demo­kra­cie a lid­ských práv. „Dene­mar­ko­vá doká­že jako žád­ná jiná poli­tic­ká spi­so­va­tel­ka utkat nápa­di­tou lite­rár­ní tapi­se­rii z nej­růz­něj­ších postav a anekdot,“ odů­vod­ni­la poro­ta ceny svou vol­bu a vyzdvih­la spi­so­va­tel­čin inspi­ra­tiv­ní boj za prav­du. „Je to pro mě oprav­du pře­kva­pe­ní. A čest, zná­so­be­ná tím, že cenu mi pře­dá­val Han­nes Swo­bo­da, kte­ré­ho si hlu­bo­ce vážím. Je to vel­ká osob­nost evrop­ské­ho pro­sto­ru, kte­rá neztrá­cí opti­mis­mus a pod­po­ru­je prav­du lite­ra­tu­ry,“ napsa­la k vyzna­me­ná­ní Rad­ka Denemarková.

A sla­vit bude úspěš­ná spi­so­va­tel­ka také v červ­nu. Již 14. červ­na pře­vez­me v Klos­ter­ne­u­bur­gu rakous­kou Cenu Fran­ze Kaf­ky v kate­go­rii Kniž­ní cena Odra­dek za svůj román Hodi­ny z olo­va. Poro­ta svůj výběr vysvět­li­la těmi­to slo­vy: „Kaf­kův apel ‚To, co potře­bu­je­me, jsou kni­hy, kte­ré nás zasáh­nou jako nej­bo­les­ti­věj­ší rána osu­du‘ beze­zbyt­ku sedí na Hodi­ny z olo­va Rad­ky Dene­mar­ko­vé. Ten­to filo­zo­fic­ký ese­jis­tic­ký román (Kon­fu­cius roz­mlou­vá s Havlem) uka­zu­je spo­leč­nost na okra­ji pro­pas­ti, kte­rá se defi­nu­je pou­ze skr­ze pení­ze.“ Cena Fran­ze Kaf­ky se řadí k nej­vý­znam­něj­ším rakous­kým lite­rár­ním cenám a v minu­los­ti ji obdr­že­li napří­klad Peter Hand­ke či Eli­as Canetti.

Srdeč­ně gratulujeme!