Cel­kem 2 007 náku­pů, přes 3 000 pro­da­ných knih a z toho něko­lik vypro­da­ných titu­lů (i přes sobot­ní extra dodáv­ku; příš­tě objed­ná­me kami­on!), 18 pořa­dů pro dospě­lé i děti, 16 auto­gra­mi­ád, 6 význam­ných zahra­nič­ních auto­rek a auto­rů včet­ně hvězdy veletr­hu Lar­se Keple­ra ali­as Ale­xe Ahn­do­ri­la, 18 čes­kých auto­rek a auto­rů. Ne všich­ni v Hos­tu hol­du­je­me počtům, ale tato čís­la nám děla­jí radost!

Čte­nář­kám a čte­ná­řům děku­je­me za pří­zeň, kte­ré si vel­mi váží­me. Díky nim může­me dělat prá­ci, kte­rá nás nesmír­ně baví. Jak píše Sté­pha­nie Ver­ne­to­vá v kni­ze Vel­ké kniž­ní dob­ro­druž­ství: „Kni­ha bez čte­ná­ře je jako žel­va bez krunýře.“

Za bez­vad­nou spo­lu­prá­ci pak děku­je­me všem autor­kám a auto­rům, ilu­strá­tor­kám a ilu­strá­to­rům, mode­rá­tor­kám a mode­rá­to­rům, tlu­moč­ni­cím a tlu­moč­ní­kům, koo­pe­rač­ním part­ner­kám a part­ne­rům a orga­ni­zá­tor­kám a orga­ni­zá­to­rům Svě­ta knihy.

Těší­me se za rok na shledanou!

A nako­nec oblí­be­ný foto­re­port — Svět kni­hy Pra­ha 2024 pohle­dem foto­gra­fa Davi­da Konečného.