Pro­ži­je­me-li něco, ať už je to coko­li, zís­ká­vá­me neza­da­tel­né prá­vo o tom napsat. Nee­xis­tu­je čás­teč­ná prav­da. Pokud totiž svou zku­še­nost nevy­lí­čím beze zbyt­ku, se vším všu­dy, při­spě­ji k zastí­rá­ní rea­li­ty, v níž žijí ženy, a pod­po­řím svět, v němž domi­nu­jí muži.

Tato pre­mi­sa, z níž Annie Ernau­xo­vá vychá­zí, jí dává na jed­né stra­ně prá­vo popsat do nejmen­ších detai­lů poní­že­ní, kte­ré zaží­vá v Pamě­ti dív­ky, prá­vo legi­ti­mi­zo­vat leh­kou pový­še­nost ve vzta­hu s chlap­cem o tři­cet let mlad­ším v nove­le Mla­dík a omlou­vat krva­vé scé­ny v Udá­los­ti, ve kte­ré líčí svůj pokout­ný potrat v době, kdy byly potra­ty ve Fran­cii ješ­tě zaká­za­né. Záro­veň ji ale zava­zu­je — k tomu, aby byla maxi­mál­ně prav­di­vá k sobě i ke čte­ná­řům, nic neza­ml­čo­va­la a trýzni­vě popis­ně pře­dá­va­la dál vlast­ní nepři­bar­ve­nou zku­še­nost. Zku­še­nost ženy naro­ze­né v roce 1940 ve Fran­cii, ženy z chudých pomě­rů, ženy inte­li­gent­ní, sečtě­lé, ale vysta­ve­né poni­žu­jí­cím spo­le­čen­ským tla­kům, oče­ká­vá­ním i zvů­li. Ten­to záva­zek pro­stu­pu­je vše­mi tře­mi pří­běhy, kte­ré nedáv­no vyšly v nakla­da­tel­ství Host.

Paměť dív­ky, Mla­díkUdá­lost jsou dení­ko­vě prav­di­vé, ve své auto­bi­o­gra­fič­nos­ti auten­tic­ké, při­tom všeplat­né, téměř etno­gra­fic­ké. Pros­tě říka­jí, jaké to bylo, být dospí­va­jí­cí dív­kou ve Fran­cii v roce 1958 a při­jít o panen­ství na tábo­ře se star­ším vedou­cím, jaké bylo o pět let poz­dě­ji na uni­ver­zi­tě hle­dat andě­líč­kář­ku a dopro­šo­vat se u dok­to­rů, jaké být milen­kou dva­ce­ti­le­té­ho mla­dí­ka na kon­ci milé­nia. Doku­men­tár­nost sty­lu Annie Ernau­xo­vé je fas­ci­nu­jí­cí v tom, jak je autor­ka půso­bi­vá: jedin­krát nevy­řkne omlu­vu nebo pochyb­nos­ti v pří­pa­dě potra­tu či vzta­hu s mla­dým stu­den­tem, píše roz­hod­ně, při­tom se všech­na tíže situ­a­cí, kte­ré z nad­hle­du popi­su­je, vtiská­vá hlu­bo­ko do mys­li a mísí se se zku­še­nost­mi čte­ná­řů a zejmé­na čtenářek.

Ernau­xo­vá o sobě píše s odstu­pem, jako by vystou­pi­la ze své­ho těla a bez sen­ti­men­tu vyjme­no­vá­va­la, co vidí, cítí, co cíti­la. Její meto­da vede i skr­ze reá­lie, jmé­na ulic a lidí (nebo jejich ini­ci­á­ly), názvy pís­ní, kte­ré v roce, kdy se udá­los­ti ode­hrá­va­jí, zně­ly v rádiu, názvy knih, jež čet­la, a fil­mů, na kte­ré cho­di­la do kina. V den, kdy potra­ti­la, vidě­la Křiž­ník Potěm­kin.

Všech­ny tři tex­ty půso­bí také jako své­ho dru­hu obža­lo­ba patri­ar­chá­tu: Paměť dív­ky uka­zu­je, co zna­me­na­lo při­jít o panen­ství v pro­stře­dí, kte­ré si náro­ku­je žen­ské tělo jako věc a sex jako zářez na paž­bě. Z Mla­dí­ka je cítit opo­vr­že­ní spo­leč­nos­ti: zatím­co muži po pade­sát­ce se s dva­ce­ti­le­tý­mi dív­ka­mi, jež by moh­ly být jejich dce­ra­mi, uka­zu­jí na veřej­nos­ti běž­ně, nao­pak to bylo a stá­le je vní­ma­né jako cosi nepři­ja­tel­né­ho a nepři­ro­ze­né­ho. Udá­lost pak, jako nej­su­ges­tiv­něj­ší z tex­tů, při­po­mí­ná, že trá­pe­ní nechtě­ně těhot­ných žen nezmi­ze­lo s lega­li­za­cí potra­tů — jako by prá­vo na potrat i dnes bylo han­bou žen, kte­ré selha­ly, a jejich doži­vot­ním cej­chem. Mno­hem dras­tič­těj­ší než samot­ný potrat je v pří­pa­dě Udá­los­ti prá­vě pocit bez­vý­chod­nos­ti, osa­mě­ní a bez­mo­ci z vyhý­ba­vos­ti léka­řů. Navíc umoc­ně­ný vědo­mím, že — podob­ně jako alko­ho­lis­mus — je nechtě­né těho­ten­ství stig­ma­tem chudých. Annie Ernau­xo­vá se jako prv­ní ve své rodi­ně z chu­do­by vyma­ni­la, byla při­ja­ta ke stu­diu na vyso­ké ško­le a stát se svo­bod­nou mat­kou před dokon­če­ním uni­ver­zi­ty by zna­me­na­lo vrá­tit se zpět do svě­ta, z něhož uprch­la. Noc, kdy koneč­ně potra­ti­la, bude kaž­do­roč­ně sla­vit jako zno­vuzro­ze­ní. A zase sta­čí pros­té kon­sta­to­vá­ní: „Noc z 20. na 21. led­na jsem celé roky pova­žo­va­la za naro­ze­ni­ny.“ Cosi v ryt­mu její­ho tex­tu, neza­u­ja­té­ho popi­su, leh­ké­ho, až chlad­né­ho odstu­pu para­dox­ně dodá­vá jejím větám vět­ší sílu, než kdy­by kypě­ly emo­tiv­ní­mi výra­zy: „Chví­le­mi se při psa­ní musím brá­nit sen­ti­men­tál­ním pro­je­vům hně­vu nebo trá­pe­ní. V tom­to tex­tu se chci vyva­ro­vat toho, čeho jsem se v té době, ve sku­teč­ném živo­tě, nedo­pouš­tě­la, nebo jen málo: kři­ku a plá­če. Chci pou­ze co nej­věr­ně­ji zpro­střed­ko­vat pocit klid­né­ho prou­du neštěs­tí, kte­rý ve mně spus­ti­la otáz­ka lékár­ni­ce nebo pohled na kar­táč na vla­sy ved­le umy­va­dla, v němž pla­ve sonda…“

A ješ­tě jed­na věc je (ale­spoň pro mě) v kni­hách Annie Ernau­xo­vé pod­stat­ná, i když ji čas­to nedo­ká­žu vysto­po­vat za kon­krét­ní­mi výra­zy či věta­mi, cítím ji a půso­bí na mě přes všech­ny ty zlé udá­los­ti povzbu­di­vě. Její hrdost.