Zuzko, když blou­máš po vel­kých knih­ku­pec­tvích nebo tře­ba navští­víš antikva­ri­át, kni­hy kte­rých žánrů se ti líbí? Jaké svaz­ky nikdy nene­cháš na pokoji?

Takhle se oprav­du pro­chá­zím poměr­ně čas­to, mno­hem čas­tě­ji „stu­dij­ně“, než že bych měla v plá­nu naku­po­vat. Kni­hy poři­zu­ju mnoh­dy neplá­no­va­ně, podob­ně jako oble­če­ní. Jak se říká: „Nikdy toho nemáš dost a vždyc­ky to jako­že nut­ně potře­bu­ješ.“ Ako­rát teda mno­hem líp zní „kou­pi­la jsem si dal­ší kni­hu“ než „kou­pi­la jsem si dal­ší sve­tr“. V antikva­ri­á­tech kou­kám hlav­ně po kníž­kách, kte­ré jsem měla kdy­si ráda, už jsem je vlast­ni­la a mini­mál­ně jed­nou čet­la, jen­že během živo­ta se mi někde zatou­la­ly, tak­že se jimi pro­bí­rám spíš nos­tal­gic­ky než žánro­vě. U čeho vždyc­ky nadlou­ho zapar­ku­ju, jsou pub­li­ka­ce o umě­ní, archi­tek­tu­ře, mono­gra­fie uměl­ců nebo bás­ně. A samo­zřej­mě si dlou­ho pro­hlí­žím kni­hy pro děti.

Změ­nil se nějak tvůj pohled na kniž­ní design poté, co jsi zača­la pra­co­vat v Hostu?

Kni­hy jsem měla ráda vždyc­ky, ale je prav­da, že od doby, co pra­cu­ju v Hos­tu, už je „nevy­svlí­kám z kabát­ků“ a kabát­ky nehá­zím za kni­hov­nu. Nicmé­ně pořád pla­tí, že nej­ra­dě­ji mám kni­hy bez přebalu.

A co ti na pře­ba­lech vadí?

Tak od dět­ství jsem napří­klad nesná­še­la oba­ly na seši­tech. A podob­ně to vní­mám i u knih. Pře­ba­ly mně občas při­jdou tak nějak „navíc“, jak z gra­fic­ké­ho, tak z prak­tic­ké­ho i eko­no­mic­ké­ho hle­dis­ka. Ale to je čis­tě můj sub­jek­tiv­ní názor a uzná­vám, že k někte­rým žánrům a kni­hám pře­ba­ly pros­tě patří.

Byla jsi tako­vé to dítě, kte­ré si pořád kres­lí? Hádám, že ano, pro­to­že už střed­ní odbor­nou ško­lu máš s výtvar­ným zaměřením…

Bylo to tak. Odma­la jsem ráda kres­li­la, pořád něco vytvá­ře­la, a když se mě někdo zeptal, čím chci být, až vyros­tu — to jsem ješ­tě nevě­dě­la, že moc nevy­ros­tu —, odpo­ví­da­la jsem vždyc­ky, že chci být uči­tel­kou nebo malíř­kou. Ani jed­no se nesta­lo, ale když se na to dívám dospě­lý­ma oči­ma, ta gra­fič­ka mi z toho vychá­zí asi při­ja­tel­ně. Na umprum­ce v Opa­vě jsem mys­lím pro­ži­la nej­hez­čí škol­ní roky. Byli tam moc fajn uči­te­lé i spo­lu­žá­ci. Bavi­lo mě to i poz­dě­ji, s vol­něj­ším umě­ním na zdej­ší FaVU.

A tvo­je dal­ší pro­fes­ní dráha?

Po vyso­ké ško­le jsem zača­la pra­co­vat v jed­né reklam­ce. Hod­no­tím to jako cen­nou pro­fes­ní zku­še­nost, ale časem jsem o svém půso­be­ní tam dost pochy­bo­va­la a kladla si otáz­ku, jest­li je tohle pro mě. Pak jsem při­šla na to, v čem byla chy­ba; gra­fi­ka mě napl­ňo­va­la pořád, ale zkrát­ka ne tam. Když jsem nastou­pi­la do Hos­ta, uvě­do­mi­la jsem si, že mě prá­ce zase moc baví a taky že je bez­vad­né upra­vo­vat prá­vě knížky.

Mys­lím si, že u kre­a­tiv­ní čin­nos­ti je dost nemi­lý oka­mžik, kdy se musíš vyta­sit s návrhy a čekáš, co na to zada­va­tel, pří­pad­ně autor či jiná zain­te­re­so­va­ná oso­ba. Jak jsi s tím srovnaná?

To máš prav­du, je to sku­teč­ně ten nejmé­ně pří­jem­ný oka­mžik celé­ho kre­a­tiv­ní­ho pro­ce­su. V posled­ní době se k tomu sta­vím vyrov­na­ně­ji, asi jako k šan­ci pade­sát na pade­sát. Buď jo, nebo ne. Těž­ko mě pak může něco pře­kva­pit. Když to klap­ne, mám radost. A když to nevy­jde, vymýš­lím dál. A když pak vymýš­lím dál, mé lehce zra­ně­né ego mě pohá­ní k tomu, abych to zku­si­la vymys­let nějak jinak, tře­ba i lépe. Mys­lím si, že jsem doce­la trpě­li­vá, a asi je pro mě důle­ži­té, aby ve výsled­ku byli spo­ko­je­ní všich­ni zain­te­re­so­va­ní i já.

Zdroj: archiv Zuzany Doňkové

Nelze se neze­ptat: kte­ré žán­ry u nás děláš nej­ra­dě­ji a kte­ré méně ráda?

Nej­ra­dě­ji pra­cu­ju na dět­ských kníž­kách. Někdy je to piplač­ka, to si pak říkám, že už nechci žád­nou milou dět­skou kníž­ku mini­mál­ně půl roku ani vidět, ale do dal­ší­ho edi­čá­ku si jich s rados­tí zase pár nabe­ru. Nemůžu říct, že bych vylo­že­ně upřed­nost­ňo­va­la kon­krét­ní žánr. Ráda si občas udě­lám původ­ní čes­ký román nebo non-ficti­on, někdy si s rados­tí střih­nu i feel good. Pouš­tět se do žánrů, jako je fan­ta­sy nebo science ficti­on, pro mě zna­me­ná pouš­tět se na ten­ký led.

Za tebou se v redak­ci cho­dí jako „za kali­gra­fem“, zkrát­ka za někým, kdo je zruč­ný „písmo­ma­líř“ a sve­de lecja­ká kouz­la, zvlášť když je potře­ba cosi tako­vé­ho zaří­dit ohled­ně zmí­ně­ných dět­ských knížek…

Vlast­ně se doce­la divím, že mám ruč­ní písmo tolik ráda. Jis­tou zruč­nost v tom­to obo­ru jsem zís­ka­la už jako prv­ňá­ček díky své mamin­ce. Když se jí něco nelí­bi­lo — kaň­ka, flek, škr­ta­nec nebo jiný běž­ný nepo­ve­de­nec —, ze seši­tu peč­li­vě vypre­pa­ro­va­la celou tak­to „poka­že­nou“ dvoj­stra­nu a nahra­di­la ji novou. Ten­to dupli­kát jsem samo­zřej­mě s bre­kem a nud­lí u nosu muse­la vždyc­ky zno­vu a lépe pře­psat. Díky téhle mamin­či­ně libůst­ce jsem zís­ka­la skill a odpor k pís­mu záro­veň. S lás­kou jsem psa­la až mno­hem poz­dě­ji, na střed­ní a na vyso­ké. Let­te­ring je teď tako­vá moje oblí­be­ná ruč­ní prá­ce a na někte­rých kníž­kách si fakt s rados­tí zavy­ší­vám. Oddech od mod­ré­ho svět­la a počí­ta­če, tako­vá trpě­li­vá, klid­ná čin­nost, pro mě sko­ro až terapeutická.

Mají tvé dvě dce­ry výtvar­né vlo­hy? Jak je moti­vu­ješ k lás­ce ke knížkám?

Moje mlad­ší dce­ra milu­je mou prá­ci. Už něko­lik let si taj­ně pře­je pra­co­vat v Hos­tu, ale­spoň jako sva­či­nář­ka. A hlav­ně tou­ží po kaž­dé nové kni­ze Oksa­ny Buly. Kníž­ky má moc ráda, ale sama čte zatím vel­mi nera­da, tak­že jí čtu pořád já. Jsou to tako­vé naše hez­ké spo­leč­né chvil­ky před spa­ním. Star­ší dce­ru teď mys­lím neba­ví téměř nic, pro­to­že pro­chá­zí puber­tou. Pod­le mě jsou obě hol­ky výtvar­ně doce­la nada­né, ale jest­li by to v budouc­nu chtě­ly nějak posu­nout dál, nechám na nich. Nemám sny, čím bych je ráda vidě­la, vlast­ně budu nej­šťast­něj­ší, když budou dělat coko­li, co je baví, a budou spokojené.

Na svém webu máš pěk­né ilu­stra­ce, půvab­né autor­ské kni­hy i vlast­no­ruč­ně vyro­be­né hrač­ky. Najdeš si ješ­tě někdy čas i na tuto svou vol­nou tvorbu?

Na men­ší pro­jek­tí­ky si čas najdu. Mám tako­vý seznam přá­ní. Z toho postup­ně a poma­lu odškr­tá­vám, co jsem si už spl­ni­la, vyro­bi­la nebo si vyzkou­še­la. Záro­veň do něj pořád dopl­ňu­ju, co bych si ješ­tě chtě­la vytvo­řit, do čeho bych se ráda pus­ti­la, co mám chuť se nau­čit. Při­zná­vám, že time manage­ment není obor, kte­rý bych hra­vě ovlá­da­la, tak­že mi to plně­ní přá­ní jde doce­la poma­lu. A slo­vo poma­lu bych ješ­tě dva­krát podtrhla!

Zuza­na Doň­ko­vá (nar. 1980) vystu­do­va­la obor Pro­pa­gač­ní výtvar­nic­tví na Střed­ní umě­lec­ko-prů­mys­lo­vé ško­le v Opa­vě. Poz­dě­ji absol­vo­va­la Fakul­tu výtvar­ných umě­ní v Brně, kde navště­vo­va­la ate­li­ér Papír a kni­ha a násled­ně ate­li­ér Tělo­vý design. Po stu­di­ích půso­bi­la v reklam­ní agen­tu­ře, od roku 2019 pra­cu­je jako inter­ní gra­fik v nakla­da­tel­ství Host. Věnu­je se uži­té­mu desig­nu i vol­né výtvar­né tvorbě.