Svět se halí do tem­né­ho pláš­tě. Svět­la ubý­vá. Za okny řádí pod­zim­ní plís­ka­ni­ce a barev­né lis­tí začí­ná poma­lu tlít. Svě­ty živých a mrtvých jsou si prá­vě v těch­to dnech blíž než kdy­ko­li před­tím. Život se sta­hu­je pod povrch, aby se v hlu­bi­nách země mohl pro­mě­nit v semín­ka nové­ho začát­ku. A smrt… smrt se ve své suro­vé, ohav­né krá­se dere na povrch. A co víc — mož­ná cho­dí mezi námi.

Nebo se ale­spoň vydá­vá mezi oby­va­te­le velšské ves­nič­ky Col­bren, v níž žije mimo jiné mla­dá hrob­ni­ce Ryn. Prá­vě ona zjis­tí, že ti, kte­ří měli dáv­no spát spán­kem spra­ved­li­vých, sbí­ra­jí své shni­lé kos­ti a vydá­va­jí se mezi živé. A zřej­mě s nimi nema­jí dob­ré úmys­ly. Jsou to kos­tischrá­ny. Tak se v Ryni­ně kra­ji říká oživlým mrt­vým, kte­ří se po nocích tou­la­jí míst­ním hlu­bo­kým lesem. Ješ­tě done­dáv­na se neod­vá­ži­li pře­kro­čit jeho hra­ni­ce, ale něco se změ­ni­lo a kos­tischrá­ny teď ohro­žu­jí ves­ni­ča­ny a také Ryni­no živo­by­tí. Zdá se, že jedi­nou nadě­jí je při­jmout nabíd­ku mla­dé­ho kar­to­gra­fa Elli­se a vydat se tem­ným lesem až do lůna pra­sta­rých hor, kde se snad skrý­vá kou­zel­ný arte­fakt, kte­rý by mohl řádě­ní živou­cí smr­ti zasta­vit. Ale jak se vlast­ně zabí­je­jí kos­tischrá­ny? Je to pros­té. Pořád­ně naostře­nou sekerou.

Seke­ra se zaťa­la do vojá­ko­vy odha­le­né páte­ře, zasek­la se mezi rame­no a leb­ku, ta upadla a odku­tá­le­la se. Na zemi sebou ješ­tě šku­ba­la a vypa­da­la jako napůl zašlápnu­tý brouk — spíš ubo­ze než děsi­vě. Ryn se vyškrá­ba­la na nohy a pak patou dup­la na nemrt­vou leb­ku. Jed­nou, podru­hé, potře­tí a leb­ka poma­lu pře­stá­va­la vzdo­ro­vat. Stvůři­ny ruce i nohy se hýba­ly jako ve snách, nata­ho­va­ly se po něčem, co nemoh­ly najít.

Ale­spoň do té doby, než Ellis opět popa­dl seke­ru a zno­vu a zno­vu se jí oháněl.

Jakmi­le z mrt­vé­ho vojá­ka nezby­lo o moc víc než roz­tříš­tě­né kous­ky žele­za a kos­tí, Ellis se podí­val na Ryn. V mdlém svět­le viděl jen krev sté­ka­jí­cí po vla­sech. Hruď se jí zdvi­ha­la namá­ha­vým dýchá­ním, a tak se ohnu­la a opře­la si ruce o kole­na. Chví­li nikdo nepromluvil.

Když jsem se dozvě­dě­la, že v nakla­da­tel­ství Host bude­me vydá­vat kníž­ku o hrob­ni­ci, kte­rá v pří­bě­hu inspi­ro­va­ném velšskou myto­lo­gií por­cu­je oživlé mrt­vo­ly seke­rou, vědě­la jsem, že tenhle pře­klad musí být můj. Byla jsem ochot­ná smlou­vat, vyjed­ná­vat, ba dokon­ce i uplá­cet, pro­to­že jsem vědě­la, že tenhle pří­běh mě bude setsa­kra­ment­sky bavit. A taky že ano. Emi­ly Lloyd-Jone­so­vá vskut­ku umí nasto­lit tu správ­nou atmosféru:

Večer­ní vzduch pří­jem­ně voněl čer­s­tvě vyko­pa­ným hrobem.

Autor­ka postup­ně upou­tá všech­ny smys­ly, tak­že jsem spo­lu s Ryn cíti­la na prs­tech kyprou hřbi­tov­ní hlí­nu, vychut­ná­va­la si zra­lé ostru­ži­ny nasbí­ra­né v kou­zel­ném lese, ale také jsem se zaly­ka­la pachem shni­lých kos­tí a plí­ce mi sví­ra­la ledo­vá jezer­ní voda.

Ryn zamr­ka­la — slun­ce se zdá­lo být dale­ko a roze­chvě­lé. Ze rtů a nosu jí vychá­ze­ly bub­li­ny a za žeb­ry cíti­la stou­pa­jí­cí bolest. Ta se brzy pro­mě­ní ve žhnou­cí ago­nii a Ryn se nako­nec poku­sí nadech­nout. Její tělo ji k tomu donu­tí — a ona vdech­ne vodu a udu­sí se.

A čas­to jsem si láma­la jazyk. Kde leží Annw­vyn? Kdo jsou to pwco­véafan­co­vé? Jak chut­ná bara bri­thcawl? Jak zní crwth? Pře­klá­dá­ní Kos­tischrán se sta­lo skvě­lou pobíd­kou pono­řit se do boha­té­ho svě­ta velšské myto­lo­gie, folklo­ru a hud­by. Před oči­ma mi oží­va­ly pra­sta­ré pří­běhy plné kou­zel, báj­ných bytos­tí a tajem­ných arte­fak­tů. Stej­ně pou­ta­vě však autor­ka píše i o věcech zce­la prostých, ať už je to sta­rý dře­vě­ný stůl, líva­neč­ky a zava­ře­ni­ny, nebo, považ­te, oby­čej­ná koza. I když ta Ryni­na vlast­ně nako­nec tak úpl­ně oby­čej­ná není.

Když se s Ryn pokou­še­li dve­ře nasa­dit zpát­ky, Ellis vyhlé­dl ven. Dvo­rek osvět­lo­va­lo svět­lo měsí­ce a Elli­so­vu pozor­nost upou­tal jaký­si pohyb.

A pak uvi­děl kozu.

Když ji viděl napo­sle­dy, cou­ra­la se zpát­ky domů a ces­tou se popá­sa­la. Měla radě­ji zůstat v lese.

Před zví­ře­tem stá­ly tři kos­tischrá­ny se zdvi­že­ný­mi zbra­ně­mi. Ale koza se neda­la na útěk.

Ade­ryn sebou trh­la. „Ale ne.“ Zesí­li­la hlas. „Kozo! Kozo!“

Koza se neo­to­či­la, jenom nastra­ži­la uši. Výhrůž­ně sklo­ni­la hla­vu a jed­ním kopy­tem dup­la do země.

„Ona brá­ní dům,“ vydech­la Ade­ryn roz­tře­se­ně. „Zatra­ce­ně.“

Přes všech­nu magii jsou však Kos­tischrá­ny o tom, o čem vyprá­vě­jí všech­ny dob­ré pří­běhy. O lás­ce. A o smr­ti. A o tom, že to prv­ní pat­ří k živo­tu stej­ně neod­mys­li­tel­ně jako to druhé.

Tohle — tohle bude dál. Život.

Pone­se si s sebou své mrt­vé, ale teď už ji nebu­dou tížit. Jejich tíha se bude s kaž­dým kro­kem zmen­šo­vat, ne pro­to, že vzpo­mín­ky na ně vybled­nou, ale pro­to, že ona bude díky nim silnější.

A mož­ná že prá­vě to je prav­da o smrti.

Člo­věk jde dál.

Pro­to­že mrt­ví to tak chtějí.