Čte­ná­ři fan­tas­ti­ky tě mohou znát jako autor­ku poví­dek a edi­tor­ku hned něko­li­ka sbor­ní­ků. Byla to všech­no hlav­ně pří­pra­va na román, tedy na Němé duše?

Byla to pří­pra­va a odbočka záro­veň. Původ­ně jsem si mys­le­la, že psa­ní romá­nu a pří­pra­va sbor­ní­ku půjdou ruku v ruce, ale nara­zi­la jsem na to, na co asi vět­ši­na běž­ných lidí. Neod­hadla jsem časo­vou nároč­nost a nestí­ha­la jsem to. Zpět­ně ale neli­tu­ju. Sice mi dokon­če­ní debu­to­vé­ho romá­nu zabra­lo víc času, než jsem si mys­le­la, ale mož­ná jsem potře­bo­va­la dozrát. Dnes jsem ráda, že jsem to neuspěchala.

Němé duše čte­ná­ře pro­ve­dou jak nevěs­tin­ci, tak i krá­lov­ským dvo­rem a vším mezi tím. Je to pod­le tebe román o spo­leč­nos­ti a (ne)prostupnosti soci­ál­ních vrstev?

Z mého pohle­du ne. Ale když se tak ptáš, nej­spíš jsi to v tom něco tako­vé­ho viděl. (smích) Jest­li něco na lite­ra­tu­ře milu­ju, tak to, jak mno­ho­vrs­tev­na­tá může být, že si tam kaž­dý najde své. Pro mě jsou Němé duše pře­de­vším o prá­ci s infor­ma­ce­mi a o ohý­bá­ní prav­dy. Mám vystu­do­va­nou infor­ma­ti­ku a hod­ně se zají­mám o poli­ti­ku, tak­že téma­ta jako fake news a zne­u­ží­vá­ní dez­in­for­ma­cí ve hře o volič­ské hla­sy mi při­jdou nesmír­ně aktuální.

Na obál­ce píše­me, že v Němých duších není nic, jak se na prv­ní pohled zdá. Bylo pro tebe důle­ži­té vytvo­řit nejed­no­znač­ný svět a morál­ně šedé postavy?

Zase ti odpo­vím ne. Sna­ži­la jsem se svět Němých duší tvo­řit pře­de­vším funkč­ně. Tak, aby byl co nej­o­te­vře­něj­ší, podo­bal se tomu naše­mu a já nemu­se­la čte­ná­ři pokaž­dé vysvět­lo­vat jeho pra­vi­dla. V jed­no­du­chos­ti se skrý­vá vel­ká síla. Osob­ně mě baví vymýš­let hlav­ně zvra­ty, hrát si s emo­ce­mi (jak hrdi­nů, tak čte­ná­řů). A k tomu z hle­dis­ka tvor­by reá­lií nepo­tře­bu­ješ zase tolik. A co se týče postav — na nyní tak oblí­be­ný pojem „morál­ně šedé“ moc nehra­ju. Vždy se sna­žím vykres­lit člo­vě­ka co nej­re­a­lis­tič­tě­ji. Nikdo nejsme doko­na­lí, nikdo o sobě neří­ká­me vše a nej­čas­tě­ji (logic­ky) tají­me svo­je nej­hor­ší vlast­nos­ti. Tak to pros­tě je. Vět­ši­na z nás by se ve vypja­té situ­a­ci prav­dě­po­dob­ně neza­cho­va­la jako hrdi­na a chtě­la by si hlav­ně zajis­tit bez­pe­čí pro sebe a své blíz­ké. Chá­pu to a dost mož­ná bych to také udělala.

V romá­nu Němé duše sle­du­ješ osu­dy hned něko­li­ka veli­ce zají­ma­vých postav. Kte­rá z nich ti nej­ví­ce při­rost­la k srd­ci nebo ke kte­ré máš nao­pak nega­tiv­ní vztah?

Mám ráda všech­ny, ale nej­lé­pe se mi pra­co­va­lo s Rune­lem a Omde­nem. Výběr Rune­la asi kaž­dý čte­nář pocho­pí, i betačte­ná­ři ho měli rádi, Omden je asi pře­kva­pi­věj­ší vol­ba. Jen­že bez něj by to pros­tě nešlo. Navíc mě oprav­du bavi­lo vystou­pit ze své kom­fort­ní zóny a pře­mýš­let jinak. Přá­tel­ství se neku­pu­je jen mezi chudý­mi. Mám pocit, že tahle jeho věta napros­to přes­ně vysti­hu­je, jak pře­mýš­lí, a také to, proč mi při­pa­dá tak zajímavý.

Kte­ré kni­hy tě vůbec při­ved­ly k tomu, aby ses vyda­la na ces­tu stát se spi­so­va­tel­kou, na jaké auto­ry přísaháš?

Víc než kni­hy jako tako­vé mě ke psa­ní při­ved­la tou­ha vyprá­vět. Kaž­do­pád­ně své oblí­be­né auto­ry samo­zřej­mě mám. Jako mno­zí v mé gene­ra­ci jsem vyrost­la na Harrym Potte­ro­vi, byť až nyní při opa­ko­va­ném čte­ní jsem doce­ni­la detai­ly toho, jak Row­lin­go­vá pří­běh sta­ví a vyprá­ví. To jsem dřív nevní­ma­la. No a pak nesmím zapo­me­nout na své­ho nové­ho oblí­ben­ce Antho­ny­ho Rya­na. S jeho tvor­bou jsem se sezná­mi­la tepr­ve nedáv­no a ješ­tě stá­le nemám načte­né všech­ny jeho kni­hy, přes­to mohu s klid­ným srd­cem říct, že jeho styl a pří­běhy milu­ju. Snad nikdo jiný mě nedo­ká­zal vtáh­nout do děje od prv­ní stra­ny nato­lik jako on. Neu­stá­le si říkám, jak to dělá, a chci to umět taky.

Němé duše před­sta­vu­jí uza­vře­ný pří­běh, přes­to pozor­né čte­ná­ře napad­nou otáz­ky, kte­ré by moh­la zod­po­vě­dět dal­ší kni­ha. Tak­že píšeš něco dalšího?

V mých plá­nech už jsem měla mít tou­to dobou už dopsá­no, ale… Zase jsme u toho, že se náš časo­vý odhad někdy nepo­tká­vá s rea­li­tou. (smích) Kaž­do­pád­ně ano, Mis­tr pří­běhář poma­lu, ale jis­tě zís­ká­vá obry­sy a urči­tě se v něm čte­ná­ři pot­ka­jí s někte­rý­mi z hlav­ních hrdi­nů Němých duší.