Román popi­su­je deva­te­nác­té sto­le­tí z okna vla­ku, za nímž se míha­jí tři hlav­ní posta­vy: John D. Rocke­feller, Geor­ge San­do­vá a Bože­na Němcová.

„Vlak pou­ží­vám i jako men­tál­ní para­le­lu: sedím v pomy­sl­ném vla­ku, kte­rý pro­jíž­dí deva­te­nác­tým sto­le­tím, a zachy­cu­ji výje­vy za oknem jako uce­le­né mini­ro­má­ny. Stej­ný vlak jede zpát­ky a výje­vy za oknem vidí­me z jiné per­spek­ti­vy, zpřes­ňu­jí se. Nejde o chro­no­lo­gic­ké vyprá­vě­ní, jde o román témat, o para­le­ly národ­ní, rodin­né, spo­le­čen­ské. Ostat­ně fyzi­ka už uká­za­la, že děle­ní času na minu­lost a budouc­nost je myl­né, čas je zhuš­tě­ný, pro­to mohu být v romá­nu teh­dy i dnes, v deva­te­nác­tém i v jeden­a­dva­cá­tém sto­le­tí. Vlak zrych­lu­je, pro­to se zrych­lu­je i tem­po romá­nu,“ vysvět­lu­je spisovatelka.

A dodá­vá, že kam­ko­li jsme jako civi­li­za­ce po kole­jích, kte­ré zača­ly být v našem svě­tě hus­tě poklá­dá­ny prá­vě v deva­te­nác­tém sto­le­tí, doje­li, tam jsme to jako lid­stvo vydran­co­va­li: „Ryt­mus vla­ku opa­ku­je pokrok, pokrok, pokrok. A dnes víme, kam ten pokrok vede, jak jsme si pod­ře­za­li větev sami pod sebou. Vlak vyjíž­dí v deva­te­nác­tém sto­le­tí, ame­ric­ký sen může žít úzká pri­vi­le­go­va­ná vrst­va mužů na úkor zbyt­ku svě­ta, ostat­ní jsou odpad. Nee­xis­tu­je stej­ná star­tov­ní pozi­ce. Z růz­ných důvo­dů, tře­ba pro­to, že jsme se naro­di­ly jako ženy,“ říká Denemarková.

Minu­lost prol­nu­tá se současností

Zatím­co Rocke­feller byl jed­ním z prv­ních oli­gar­chů, Bože­na Něm­co­vá nao­pak doplá­ce­la na to, že je žena a pochá­zí z chudých pomě­rů. Vyprá­vět její pří­běh nově (či spíš vrá­tit ji zpát­ky k ní samé) je i ambi­cí Čoko­lá­do­vé krve. Dene­mar­ko­vá pro­čet­la všech­ny její tex­ty, za nejau­ten­tič­těj­ší pova­žu­je kore­spon­den­ci, dochá­zí ale i k revi­zi posta­vy babič­ky, kte­rá v Čoko­lá­do­vé krvi není tou milu­jí­cí las­ka­vou oso­bou, ale lpí na tra­di­cích a ritu­á­lech tak, že dětem způ­so­bu­je trau­ma­ta a jizvy. Posta­va Geor­ge San­do­vé pak sto­jí v kon­tras­tu k Něm­co­vé — být autor­kou v deva­te­nác­tém sto­le­tí bylo slo­ži­té, ale pokud tako­vá spi­so­va­tel­ka měla jmě­ní, moh­la si záro­veň dopřát víc tvůr­čí svo­bo­dy než chudá a nemoc­ná Něm­co­vá. Přes­to jsou si obě žen­ské posta­vy podob­né: „Geor­ge San­do­vá a Bože­na Něm­co­vá eman­ci­pa­ci nehlá­sa­ly na bari­ká­dách a tri­bunách ide­o­lo­gií. Eman­ci­pa­ci žily bez ohle­du na dobo­vé kon­ven­ce, a nemu­se­ly o ní mlu­vit,“ sto­jí v románu.

Přes­to­že se to na prv­ní pohled může zdát, Čoko­lá­do­vá krev není his­to­ric­ký román, Dene­mar­ko­vá pro­klá­dá sto pade­sát let sta­ré pří­běhy sou­čas­ný­mi para­le­la­mi, glo­su­je z dneš­ní­ho pohle­du, vklá­dá anga­žo­va­né komen­tá­ře, je auto­bi­o­gra­fic­ká. „Sku­teč­ná lite­ra­tu­ra není pro­dukt ani čti­vo, je to něco, co žije­me a za co ručí­me živo­tem. O nic men­ší­ho se tu nehra­je. Jsem po dopsá­ní kaž­dé­ho romá­nu fyzic­ky i vnitř­ně poni­če­ná. Já jsem román, kte­rý píšu. Kaž­dá kni­ha, kte­rou napíšu, je i moje auto­bi­o­gra­fie, jsem to já,“ vysvět­lu­je Dene­mar­ko­vá. A tak se v Čoko­lá­do­vé krvi nejed­ná jen o deva­te­nác­té sto­le­tí, ale autor­ka ostře zmi­ňu­je i udá­los­ti sou­čas­né — tře­ba když uvá­dí, že Rocke­feller by klid­ně nechal unést své­ho syna na Krym, nebo když mlu­ví o sou­čas­ných poslan­cích a o tom, jak nečtou literaturu.

Ropa, inkoust i krvotok

Název romá­nu Čoko­lá­do­vá krev odka­zu­je k něko­li­ka „krvím“. Je ropou, kte­rou země zača­la v deva­te­nác­tém sto­le­tí ronit a kte­rá zásad­ním způ­so­bem pro­mě­ni­la a ovliv­ni­la spo­leč­nost, poli­ti­ku i eko­no­mi­ku svě­ta. Zob­ra­zu­je i men­stru­ač­ní krev, jež stig­ma­ti­zu­je a odli­šu­je, vytvá­ří dru­hé pohla­ví. Ostat­ně Bože­na Něm­co­vá měla gyne­ko­lo­gic­ké pro­blémy a trpě­la „krvo­to­kem“, jak psa­la, dodnes se přes­ně neví, o jakou nemoc šlo, v kaž­dém pří­pa­dě i tahle krev byla stig­ma­ti­zu­jí­cí a kom­pli­ko­va­la jí život. V nepo­sled­ní řadě je Čoko­lá­do­vá krev z názvu inkous­tem, kte­rým San­do­vá i Něm­co­vá psa­ly a kte­rý po sta­le­tí zapi­so­val lid­ské pří­běhy, skr­ze něj se ženy moh­ly eman­ci­po­vat, vyprá­vět o sobě a svém údě­lu a někdy i for­mu­lo­vat své poža­dav­ky nebo sny. Inkoust má pod­stat­nou roli i v autor­ském pří­stu­pu Rad­ky Dene­mar­ko­vé: „Prv­ní ver­ze romá­nů píšu rukou. Po Hodi­nách z olo­va jsem si zni­či­la rame­no. Psa­ní je pro mě fyzic­ká zále­ži­tost. Po sta­le­tí všich­ni psa­li rukou a já jen pokra­ču­ji v jejich tra­di­ci, uka­zu­ji tím, že lite­ra­tu­ru beru vážně.“