Kniha Babi je zvláštní komiks beze slov. Kdy a za jakých okolností jsi ho začala kreslit?

Při­šel ke mně během prv­ní­ho loc­kdow­nu. Za pan­de­mie jsem kres­li­la dcer­ku, kte­ré teh­dy byly nece­lé dva roky. Cho­di­ly jsme po oko­lí na pro­cház­ky a já zazna­me­ná­va­la její drob­né obje­vy a rados­ti. Našla jsem si pro to tako­vou zvlášt­ní tech­ni­ku. Ryla jsem do papí­ru a do toho jsem vtí­ra­la tis­ko­vé bar­vy. Moc se mi to líbi­lo, a když jsem se na ty obráz­ky díva­la, říka­la jsem si, že by z nich byla krás­ná kníž­ka. Neby­la jsem si teh­dy ješ­tě jis­tá, kudy mě to pove­de, ale při­ro­ze­ně se to vyvi­nu­lo. Jako mno­ho rodin za pan­de­mie jsme byli najed­nou odlou­če­ní od našich blíz­kých a nemoh­li jsme vidět moji babič­ku, tedy Alen­či­nu pra­ba­bič­ku. Byd­le­la v Pra­ze a jez­dit za ní v tu chví­li nešlo. Bylo mi to líto, a pro­to jsem je, dcer­ku a babič­ku, chtě­la ve fan­ta­zii nějak pro­po­jit. Zača­lo se mi to dařit skr­ze ty drob­né Alen­či­ny obje­vy. Našla tře­ba v praskli­ně na zdi tvar velry­by, v obráz­cích mi to zví­ře postup­ně oži­lo, zmi­ze­lo v deš­ti na roz­bou­ře­ném moři, no a babič­ka, kte­rá žila v šes­tém pat­ře pane­lo­vé­ho domu, pak najed­nou za oknem v mra­cích po deš­ti uvi­dě­la tutéž velry­bu. Jin­dy Alen­ka našla šne­čí uli­tu a jako zmen­še­ná do ní vlez­la a na kon­ci ces­ty se obje­vi­la v babič­či­ně poko­ji. Když už jsme pak po dlou­hé době sku­teč­ně za babič­kou moh­ly jet, hle­da­la jsem zase před­mě­ty v jejím bytě a skr­ze ně jsem ji pro­po­jo­va­la s Alenkou.

Vnímala Alenka ta omezení za koronaviru?

Mys­lím, že ze začát­ku si to neu­vě­do­mo­va­la, malé dítě se pros­tě pohy­bu­je na pár met­rech a nevní­má žád­ná vel­ká ome­ze­ní. Ale postup­ně se zača­la ptát, proč neje­de­me zase vla­kem do Pra­hy a proč mís­to toho babič­ce pořád volá­me. Jed­nou si vza­la botu, dala si ji na ucho a skr­ze tu botu vola­la babič­ce jako tele­fo­nem. Nakres­li­la jsem to. Pro mě to byl vel­ký impulz, že je potře­ba být nějak v kontaktu.

Proč je komiks beze slov? Není to pro čtenáře ve chvíli, kdy by bylo nutné něco doříct, jisté omezení? A ty sama sebe omezíš a riskuješ tak, že to čtenář třeba pochopí jinak.

Mě osob­ně fas­ci­nu­je vyprá­vě­ní obra­zem a čas­to mi říká mno­hem víc. Za pan­de­mie jsem pro sebe obje­vi­la kni­hy Shau­na Tana nebo Syd­ney­ho Smi­the a zami­lo­va­la se do nich. Postup­ně jsem se tako­vý komiks uči­la kres­lit, nikdy před­tím jsem to nedě­la­la. Obráz­ků vznik­lo asi dvě stě pade­sát a z nich jsem vybí­ra­la, někde doří­ká­va­la, jin­de se uči­la zkrat­ce. Nad čte­ná­řem jsem pří­liš nepře­mýš­le­la, muse­lo to dávat smy­sl hlav­ně mně. Může se tedy stát, že někte­ré věci bude číst jinak, než jsem to sama zamýš­le­la, ale to mi při­pa­dá krás­né. Odlou­če­ní a stesk kaž­dý pro­ží­vá­me po svém. Už mám dokon­ce i něja­ké ohla­sy, ze kte­rých je vidět, že to tře­ba nemu­sí být „čte­no“ jako pří­běh hol­čič­ky a její pra­ba­bič­ky, ale že to někdo může vní­mat jako návrat do pra­ba­bič­či­na dět­ství. Ale to pře­ce vůbec nevadí.

V lockdownech jsme měli všelijaké myšlenky, včetně těch, že se se svými blízkými třeba už nesetkáme.

No prá­vě. Přá­la jsem si ten pří­běh dát babič­ce k naro­ze­ni­nám. Což se vlast­ně v něja­ké for­mě poved­lo. Vidě­la, jak kníž­ka vzni­ká, obráz­ky jsme jí posí­la­ly s Alen­kou dokon­ce jako pohled­ni­ce. Pak babič­ka zemře­la. A kni­ha vyjde přes­ně rok po její smr­ti. Mrzí mě, že ji nemů­že držet v ruce. Ale bylo to všech­no vlast­ně krás­né a sil­né pro­po­je­ní. Moje mamin­ka cho­di­la v Pra­ze za babič­kou a posí­la­la mi fot­ky jejích rukou, někte­rých před­mě­tů, kte­ré ji obklo­po­va­ly, já jsem je kres­li­la a pak jí je posí­la­la nakres­le­né. Všech­ny ty detai­ly a před­mě­ty jsou důle­ži­té. Skr­ze ně jsme moh­ly být spo­lu. Tře­ba ten babič­čin hrne­ček. Pořád vidím její ruce, jak ho umý­va­jí. I to jsem nakreslila.

Jak důležitá je v celém příběhu ženská linka?

Asi je důle­ži­tá, pro­po­ji­la jsem čty­ři gene­ra­ce žen. Nej­star­ší bylo deva­de­sát let, nejmlad­ší dva. A moh­lo se snad­no stát, že Alen­ka pra­ba­bič­ku už nepo­zná, že si ji nebu­de pama­to­vat. Rok v živo­tě dvou­le­té­ho dítě­te je straš­ně moc. Je obrov­ské bohat­ství ten čas napl­nit a nepro­mar­nit ho. A mys­lím si, že díky kresbám jsem pra­ba­bič­ku Alen­ce zpří­tomni­la a zvě­do­mi­la, že si ji tře­ba bude pama­to­vat víc i díky tomu, že jsem je kres­li­la a mlu­vi­la jsem o tom, co a proč kres­lím. Tak­že ta kníž­ka nako­nec tře­ba nebu­de kníž­ka pro babič­ku, ale bude to kníž­ka pro Alenku.

Fascinuje mě i barevnost obrázků, nosná je okrová a zlatavá barva…

Od začát­ku jsem voli­la pou­ze tři tis­ko­vé bar­vy — okr, šíp­ko­vou čer­veň a čer­nou. Vel­mi zále­ží, kte­rou bar­vou při zatí­rá­ní začne­te a nako­lik ji vymy­je­te. U okro­vé můžou být nako­nec odstí­ny od hně­dé přes zla­tou až po světloun­ce žlu­tou. Ze začát­ku mi v obráz­cích domi­no­va­la čer­ná lin­ka, ale postup­ně jsem se dosta­la i k tomu, že někte­ré obráz­ky jsou pou­ze v té okro­vé a sem tam je dopl­ňu­je jako kon­trast čer­ve­ná. Vlast­ně jsem si stvo­ři­la tako­vou vlast­ní tech­ni­ku, je to rytá kres­ba zatí­ra­ná barva­mi, ryju jehlou rov­nou do papí­ru. Ve ško­le se to někdy dělá s dět­mi a říká se tomu faleš­ná suchá jeh­la, pro­to­že svým cha­rak­te­rem ji při­po­mí­ná. Ale není to gra­fi­ka, je to „jen“ obrá­zek. Kaž­dý je ori­gi­nál, nejde ho vytisk­nout znovu.

Nejsi jen výtvarnice, ale i hudebnice. Vnímáš to odděleně, nebo jako souzvuk?

Pro mě je to sym­bi­ó­za. Obra­zy, kte­ré malu­ju, se někdy dostá­va­jí do pís­ní a to, co zpí­vám, se zase pře­lé­vá do obra­zů. Para­do­xem ale je, že když malu­ju, milu­ju ticho. Cho­dí mi to ve vlnách, někdy mám výtvar­nou vlnu, ta pak poma­lu opad­ne a při­jde hudeb­ní vlna. Mateř­ství pro mě byla tichá zále­ži­tost, kdy jsem měla chuť jen kres­lit. Teď zase začí­nám psát pís­nič­ky. Dokon­ce jsem napsa­la i pís­nič­ku pro babičku.

Vychází to ze stejného pocitu?

Ne tak doce­la. Kníž­ka je o fan­ta­zii a o setká­vá­ní, zatím­co pís­nič­ka je moje výpo­věď a roz­lou­če­ní se s ní. Mož­ná je melan­cho­lič­těj­ší. Zato kníž­ka je plná nadě­je. Ale vzni­ká i klip k pís­ni a v něm bych ráda vyu­ži­la obráz­ky, kte­ré se do kníž­ky nevešly.