Papí­ry, kan­ce­lář­ské spon­ky, šano­ny a zase papí­ry. A mezi nimi roze­smá­tá Len­ka. Tobě je tu mezi těmi papí­ry dob­ře, že?

Je to tak. Tady jsem v bezpečí.

Vystu­do­va­la jsi obchod­ní aka­de­mii. Tak­že sis od útlé­ho věku asi rozu­mě­la s čísly?

Je prav­da, že odjak­ži­va mám radě­ji čís­la než pís­me­na. Taky rad­ši na něco při­jdu logic­ky než uče­ním se nazpa­měť. Od útlé­ho věku sice ráda čtu, ale napsat slo­hov­ku pro mě bylo vždyc­ky utrpení.

Pochlub se, co dal­ší­ho ti ve ško­le nešlo…

Prá­vě všech­ny ty před­mě­ty, kte­ré jsem se muse­la nau­čit nazpa­měť. Tak­že urči­tě děje­pis, země­pis a jako bonus tělocvik. 😃

Před­sta­vo­va­la sis už na obchod­ce, že se jed­nou budeš živit jako účetní?

To roz­hod­ně ne. Všich­ni jsme po matu­ri­tě odchá­ze­li s tím, že to roz­hod­ně nikdy nebu­de­me dělat! U mě to byl spíš osud a náho­da. Po matu­ri­tě jsem byla ješ­tě rok na vyso­ké ško­le, pak jsem růz­ně měni­la zaměst­ná­ní a ve tři­a­dva­ce­ti mi moje kama­rád­ka nabíd­la mož­nost nastou­pit na její mís­to, pro­to­že odchá­ze­la na pozi­ci vedou­cí. Tak jsem se při­hlá­si­la do výbě­ro­vé­ho říze­ní a od té doby si asi můžu říkat účet­ní. Teď si uvě­do­mu­ju, že to je už deset let.

Do Hos­ta jsi při­šla před tře­mi lety. Kde jsi pra­co­va­la předtím?

Před­tím jsem byla šest let na MěÚ Slav­kov u Brna, kde jsem si prá­ci účet­ní zami­lo­va­la. Roz­hod­ně ne hned, až tak po třech letech, ale už tam jsem vědě­la, že ničím jiným se asi živit nebu­du a ani nechci. Po šes­ti letech jsem potře­bo­va­la změ­nu a chtě­la jsem se nau­čit něco nové­ho, tak jsem nastou­pi­la na sta­veb­ní a byto­vé druž­stvo. Jen­že tam bylo všech­no tak zau­to­ma­ti­zo­va­né, že nau­čit se něco nové­ho bylo téměř nemož­né. A tak jsem hle­da­la zno­vu. A našla nakla­da­tel­ství Host.

Proč zrov­na Host? Lás­ka ke knihám?

Lás­ka ke kni­hám roz­hod­ně! A řek­la bych, že zase osud. 😊

Pro­zraď, co je tvou pra­cov­ní nápl­ní a co tě na tvé prá­ci nej­víc baví.

Mou pra­cov­ní nápl­ní je pru­dit ostat­ní, aby na vše, co se týká peněz, při­nes­li doklad. 😃 Tak­že mám na sta­rost fak­tu­ry, poklad­ní dokla­dy, ban­kov­ní výpi­sy a vše dal­ší, co se toho týká. Páro­vá­ní úhrad, vysta­vo­vá­ní fak­tur, zadá­vá­ní fak­tur při­ja­tých atd… Násled­ně vše zaúčto­vat, a když se k tomu jed­nou za rok dosta­nu, tak zalo­žit do šano­nu. Roz­hod­ně mám v redak­ci tu nej­nud­něj­ší prá­ci ze všech. Ale moc mě baví. Svou prá­ci milu­ju. A jako bonus si občas můžu zahrát na detek­ti­va a pát­rám, kdo něco zapla­til, ale doklad k tomu nemám.

Haha, jest­li ty nena­rá­žíš na jeden můj nákup leten­ky… Říkáš, že tě prá­ce baví. Je něco, co tě na ní stresuje?

Sna­žím se nestre­so­vat, ale občas mě stre­su­je nepo­řá­dek na sto­le. A taky když si zapo­me­nu vzít svačinku.

Dnes ses vyba­vi­la kob­líž­kem. Tak bacha na něj, víš, jak to s nimi cho­dí… Před naším roz­ho­vo­rem jsi mlu­vi­la o tom, že se tě na poho­vo­ru v Hos­tu pta­li, co od prá­ce oče­ká­váš. Co jsi očekávala?

Nej­víc jsem se chtě­la učit nové věci. A díky prá­ci v Hos­tu jsem se nau­či­la pra­co­vat s kla­sic­kým účet­nic­tvím pod­ni­ka­te­lů, se kte­rým jsem před­tím nemě­la zku­še­nost, pro­to­že pře­ce jenom účet­nic­tví veřej­né­ho sek­to­ru je troš­ku jiné. Nau­či­la jsem se pra­co­vat se zahra­nič­ní­mi doda­va­te­li a odbě­ra­te­li. Jsem vděč­ná za svo­je trpě­li­vé kole­gy­ně, díky kte­rým jsem tu a od kte­rých se tyto věci můžu učit. Mám štěs­tí, že záro­veň můžu nahléd­nout pod poklič­ku výro­by knih.

Tak­že máš, co jsi chtěla.

Roz­hod­ně mám, co jsem chtě­la, a dokon­ce ješ­tě dale­ko víc. Našla jsem tu totiž part­ne­ra, se kte­rým teď čeká­me miminko.

Já už o tom naštěs­tí pár dní vím, v opač­ném pří­pa­dě by se ten­to roz­ho­vor mohl zvrt­nout. Vší­máš si teď, když čekáš mimin­ko, ve vět­ší míře dět­ských kní­žek? Scho­vá­váš si něja­ké titu­ly z Hos­ta na později?

Mám ve svém oko­lí samé kama­rád­ky s dět­mi, tak­že dět­skou pro­duk­ci bed­li­vě sle­du­ju už dlou­ho. Kníž­ky si scho­vá­vám, bude­me si na ně ale muset ješ­tě počkat. Urči­tě bude­me začí­nat sérií Rok v… (lese, pohád­ce atd.), tak­že nej­no­věj­ší Rok na horách popu­tu­je rov­nou do naší knihov­ny. A pak taky Hro­zá­lie se chce stát čaro­děj­ni­cí — ty ilu­stra­ce jsou boží!

V Hos­tu se tě na poho­vo­ru pta­li, co čteš. Pama­tu­ješ si, co jsi teh­dy četla?

Tako­vé důle­ži­té věci si samo­zřej­mě pama­tu­ju. Byl to Har­ry Potter, ale kte­rý díl — to už si asi nevzpomenu.

Čteš něco v těch­to dnech?

Měla bych číst Péči o mimin­ko nebo něco podob­né­ho, ale zatím jsem se k tomu nedo­sta­la. Momen­tál­ně čtu Smr­tí­cí vzdě­lá­ní, ale jsem ráda, když zvlád­nu pět strá­nek před spa­ním. Těším se na detek­tiv­ku Věz­ni pohle­dů s inspek­tor­kou Malin od Mon­se Kallen­tof­ta a taky na to, že na „mateř­ské dovo­le­né“ pře­čtu všech­ny kni­hy z hro­mád­ky „K přečtení“. 😃

Tak to ti držím pal­ce, aby se ti z té hro­mád­ky poda­ři­lo pře­číst aspoň něco. Nezmi­ňo­va­la ses o tom, že se chceš nějak brzy vra­cet do práce?

To je prav­da. Pokud mi to děťát­ko dovo­lí, chtě­la bych se po půl roce vrá­tit na zkrá­ce­ný úva­zek. Kni­hy budu muset ože­let, ale mám skvě­lé­ho part­ne­ra a rodi­če, kte­ří se na novou život­ní úlo­hu moc těší, tak věřím, že to nějak zvlád­ne­me. Navíc můžu pra­co­vat z domo­va, což je nesku­teč­ná výho­da. Jak už jsem řek­la, svou prá­ci milu­ju, a pro­to si nedo­ká­žu před­sta­vit, že bych z ní vypadla na tři roky nebo víc. A taky dou­fám, že mi to pomů­že udr­žet si aspoň troš­ku psy­chic­ké­ho zdra­ví. Za dva roky si může­me říct, jest­li to neby­ly moc růžo­vé představy.

Na jed­né fot­ce, kte­rou jsme foti­ly pro ten­to roz­ho­vor, nako­nec ji ale nevy­bra­ly, jsi se svý­mi oblí­be­ný­mi titu­ly z Hos­ta. Proč sis vybra­la zrov­na kni­hy Zuza­nin dechDív­ka, žena, jiné?

Mož­ná pro­to, že jsou jiné než ostat­ní. Zuza­nin dech nemá žád­nou pří­mou řeč v uvo­zov­kách a Dív­ka, žena, jiné nemá teč­ky na kon­ci vět a vel­ká pís­me­na na začát­ku vět. Zuza­nin dech je těž­ký pří­běh z vál­ky, ale nád­her­ně napsa­ný. Kni­ha Dív­ka, žena, jiné urči­tě nesed­ne kaž­dé­mu. Vyprá­ví o dva­nác­ti brit­ských ženách, kaž­dá je jiná, ale něco je pře­ce jenom spo­ju­je. Závi­dím všem, kdo tyto kni­hy budou číst poprvé.

Jsem Len­ka, účet­ní. Pochá­zím z Kory­čan, což je měs­to neda­le­ko Kyjo­va (spí­še teda ves­ni­ce, co se za měs­to vydá­vá). Je mi tři­cet tři let. Jako dítě jsem běha­la ven­ku a hrá­la na schov­ku. Se čte­ním jsem zača­la v puber­tě a byly to kni­hy Len­ky Lan­c­zo­vé, i když ostat­ní čet­li Harry­ho Potte­ra. Toho já dohá­ně­la až v dospě­los­ti. Vystu­do­va­la jsem obchod­ní aka­de­mii. Zařek­la jsem se, že účet­ní nikdy nebu­du! Nejsem pře­ce pro­tiv­ná bába s drdo­lem, v káro­va­né suk­ni a v bač­ko­rách. Milu­ju počí­tá­ní. Hlav­ně peněz. 😃

Prá­ce v Hos­tu je prá­ce snů, ale na roz­díl od svých kole­gů jsem to zjis­ti­la až po nástu­pu. Ráda bych o sobě řek­la, že jsem akč­ní, kaž­dý den spor­tu­ju, jím zdra­vě a o víken­dech cho­dím po horách. To bych ale lha­la. Jsem líná a ráda sle­du­ju seri­á­ly. Mými guil­ty ple­a­su­res jsou rea­li­ty show. Jako turis­ti­ku uzná­vám jen gastroturistiku.

Věřím na osud. Původ­ně jsem blon­dý­na. Jsem extro­vert, ale chtě­la bych být intro­vert. Ráda poslou­chám pří­běhy ostat­ních. Umím být hod­ně ost­rá, ale záro­veň dou­fám, že jsem občas i vtip­ná. Milu­ju sushi. Jo a taky milu­ju kni­hy, už jsem se o tom zmí­ni­la? 😊

— Len­ka Pěnčíková