Pro­to­že si poví­dá­me před Váno­ci, tak se tě zeptám, co v těch­to dnech čte­te s dět­mi před spaním?

Čte­me straš­ně moc růz­ných věcí najed­nou. Letos nemá­me jed­nu advent­ní kníž­ku jako loni, kdy jsme si dáv­ko­va­li Noč­ní rych­lík na dva­cet čty­ři veče­rů. Ani nečte­me vylo­že­ně jenom vánoč­ní kni­hy — teď jsme tře­ba zrov­na dočet­li Byla jed­na mou­cha od Dai­sy Mráz­ko­vé. Ale na Váno­ce se pře­ce jen ladí­me — děti prá­vě vče­ra zno­vu vytáh­ly Fiš­ku­se a vánoč­ní­ho skřít­ka

Kte­ré kníž­ky jsi jako malá milo­va­la a v dospě­los­ti se k nim vra­cíš se svý­mi dětmi?

Nevra­cím se ke kníž­kám z dět­ství nijak pro­gra­mo­vě, mám pocit, že je spous­ta nových kní­žek, kte­ré chce­me číst. Ane­bo sta­rých kní­žek, kte­ré jsem v dět­ství nečet­la! Ale tře­ba svůj zami­lo­va­ný Čaro­dě­jův klo­bouk od Tove Jansso­no­vé jsem dětem pod­str­či­la. Když byly men­ší, neod­pus­ti­la jsem si Emu Nao­pak od Gunilly Wol­do­vé. A samo­zřej­mě jsme spo­leč­ně zno­vu čet­li i Ast­rid Lin­dgre­no­vou. Kou­kám, že to jsou samé sever­ské titu­ly. Moje skan­di­náv­ská lás­ka oči­vid­ně zača­la dáv­no před­tím, než jsem nastou­pi­la na nordistiku…

Norské knížky se mnou do Hosta přišly už na pohovor.

Tak­že tě ke stu­diu norš­ti­ny při­ved­ly kníž­ky, kte­ré jsi čet­la jako dítě?

Ofi­ci­ál­ní ver­ze je, že jsem si chtě­la ve tře­ťá­ku na bohe­mis­ti­ce při­dat něja­ký neob­vyk­lý jazyk, ze kte­ré­ho bych moh­la pře­klá­dat. Mož­ná jsem se ale pros­tě chtě­la dostat do Nor­ska kvů­li horám, kte­ré milu­ju, což se mi s norš­ti­nou poved­lo snáz než bez ní. Ale mož­ná taky, že můj kom­pas uka­zo­val na sever dáv­no před­tím, jen jsem si to neuvědomovala.

Nor­ský jazyk a lite­ra­tu­ru jsi stu­do­va­la kro­mě Pra­hy i v Nor­sku. Jak na dobu strá­ve­nou na seve­ru vzpomínáš?

V Nor­sku jsem cel­ko­vě byla dva a půl roku, nejdřív v Ber­ge­nu, ale pak jsem se pře­su­nu­la do Trom­sø, kte­ré mě zasáh­lo nej­víc. Dlou­ho jsem si mys­le­la, že tam zůsta­nu napo­řád, ta kra­ji­na za polár­ním kru­hem, majestát­ní a neko­neč­ná, to nekom­pro­mis­ní poča­sí, polár­ní noc, polár­ní záře, polár­ní den, půl­noč­ní slun­ce, samé zázra­ky! Ty hory, sníh a moře, mám to pros­tě pořád v sobě. Ale jsem ráda, že jsem se vrá­ti­la. Něco mi tam pořád chy­bě­lo. Není snad­né žít v cizi­ně. Člo­věk na to musí mít pova­hu a já ji oči­vid­ně nemám. Moje koře­ny jsou pros­tě na Šuma­vě a pře­sa­zu­ju se těžko.

V nakla­da­tel­ství Host pra­cu­ješ pátým rokem. Při­šla s tebou do Hos­ta i lite­ra­tu­ra pro děti a mlá­dež z Norska?

Nor­ské kníž­ky se mnou do Hos­ta při­šly už na poho­vor. Pořád se s Evou Sed­láč­ko­vou, kte­rá byla teh­dy ve výbě­ro­vé komi­si, smě­je­me, že jsem při výbě­ro­vém říze­ní vytáh­la kros­nu, vysy­pa­la z ní kopec knih a spus­ti­la. Byly to pře­váž­ně nor­ské kníž­ky, kte­ré jsem sama chtě­la pře­klá­dat. A někte­ré z nich pak v Hos­tu oprav­du vyšly.

Pama­tu­ješ si, kte­rá kníž­ka byla ta prv­ní, co pod tvou tak­tov­kou vyšla?

Jako prv­ní vyšla kníž­ka Niny Lade­no­vé a Melissy Castrilló­no­vé Jed­no přá­ní. Je to hroz­ně dojem­ná kníž­ka pře­bás­ně­ná Rad­kem Malým, tako­vý lás­ky­pl­ný roz­ho­vor mámy a dítě­te. Mlad­ší dce­ři teh­dy byly čer­s­tvě dva roky a vypa­da­la úpl­ně jako hol­čič­ka v kníž­ce. Vybra­la jsem ji tak tro­chu pro ni. A dojí­mám se nad ní samo­zřej­mě dodnes.

Co všech­no máš jako redak­tor­ka lite­ra­tu­ry pro děti a mlá­dež na starost?

Na jed­né stra­ně navr­hu­ju zahra­nič­ní titu­ly k vydá­ní. To zna­me­ná, že sle­du­ju, co za kníž­ky se chys­tá v zahra­ni­čí, a zkou­ším si před­sta­vit, jest­li by kon­krét­ní titu­ly fun­go­va­ly i u nás. Když mám pocit, že přes­ně tako­vá kníž­ka u nás chy­bí, tak vyjed­nám kou­pi práv a pak už se jen sta­rám o to, aby všech­no šlo hlad­ce. Na dru­hé stra­ně ale také vybí­rám z původ­ních čes­kých ruko­pi­sů, co nám při­jdou do nakla­da­tel­ství. Když něja­ký ruko­pis sto­jí za to, pra­cu­ju s auto­rem na tex­tu, aby byl po všech strán­kách dota­že­ný. Během toho už hle­dám ilu­strá­to­ra. To mě baví asi nej­víc. No a pak to celé musím uhlí­dat až do kon­ce. Zní to hez­ky a mož­ná to vypa­dá, že si jenom čtu a kochám se obráz­ky, ale vel­ká část mojí prá­ce je pra­choby­čej­né admi­nis­tra­tiv­ní pruzení.

Budujeme portfolio Hosta, za které ručíme. Vydáváme knížky, které osobně máme rádi. Nikdy to není objektivní.

Před chví­lí ses zmí­ni­la o tom, že jsi chtě­la nor­ské kníž­ky nejen vydá­vat, ale i pře­klá­dat. No a ono se to děje. Kro­mě toho, že kníž­kám děláš odpo­věd­nou redak­ci (niko­li jazy­ko­vou, ta je na jazy­ko­vém redak­to­ro­vi — pozn. redak­ce), občas někte­rou z těch zahra­nič­ních pře­lo­žíš do češ­ti­ny. V Hos­tu vyšly kníž­ky v tvém pře­kla­du nejen z norš­ti­ny (Jonáš a Nenáš nebo Jonáš a Nenáš — Zlo­děj na útě­ku), ale tře­ba i ze švéd­šti­ny (Moje!, Ďolík) nebo slo­ven­šti­ny (Brlůž­ky). Vyna­hra­zu­ješ si tím čás­teč­ně pře­kla­da­tel­ství, kte­ré­mu ses dřív věno­va­la ve vět­ší míře?

Odha­li­la jsi mě! Na vel­ké pře­kla­dy už nemám čas, ale chy­bí mi to, a tak si sem tam udě­lám radost. Pra­cu­ju v Hos­tu na dese­ti pat­nác­ti kniž­ních pro­jek­tech najed­nou a moje kapa­ci­ta je ome­ze­ná. Když jsem se věno­va­la výhrad­ně pře­kla­du, sedě­la jsem nad tím klid­ně deset hodin den­ně, nej­čas­tě­ji v noci, abych měla klid a moh­la se do toho pono­řit. Taky na to pra­vi­del­ně pada­ly víken­dy. Ale co mám děti a prá­ci na plný úva­zek, jsem v deset v poste­li a tvr­dě chr­ním. A o víken­dech se sna­žím vypnout a pod­ni­kat něco s dět­mi. Tak­že moje pře­kla­da­tel­ská zása­da teď s nad­sáz­kou zní, že pokud to nejde pře­lo­žit v obě­do­vé pau­ze, tak do toho nejdu.

Ve svém medai­lon­ku na blo­gu Kavár­na o sobě říkáš: „Jsem sudič­ka. Nad rodí­cí­mi se dět­ský­mi kníž­ka­mi pro­ro­ku­ju: ‚Ty budeš krás­ná jako ran­ní rosa, ale uvěz­ní tě do nej­vyš­ší poli­ce, odkud tě vysvo­bo­dí jen člo­věk s dob­rým srd­cem. Ty? Ty budeš na roz­tr­há­ní. Kaž­dý tě bude chtít. Zapla­tíš za to oslí­ma uši­ma a nako­nec skon­číš ve sbě­ru. A ty, božát­ko? Ty rad­ši zůstaň na dně šuplí­ku.‘“ Zní to až pohád­ko­vě! Pověz, máš pohád­ko­vou práci?

I pohád­ky jsou někdy pěk­né dra­ma, tak­že ano, mám. Mám tuhle prá­ci ráda. Baví mě to. Těším se, co vznik­ne a u čeho budu moct být. Ale samo­zřej­mě to není selan­ka. Někte­ré věci nedě­lám ráda. Tře­ba odmí­tá­ní ruko­pi­sů. Tam si potom při­pa­dám spíš jako ježi­ba­ba. Ale sna­žím se být vlíd­ná. Chá­pu, že auto­ři nad svým tex­tem strá­vi­li hroz­ně moc času, mnoh­dy se muse­jí hod­ně pře­ko­nat, aby text někam k posou­ze­ní posla­li, a odmít­nu­tí berou jako osob­ní selhá­ní. Tak to ale není. Kníž­ky do Hos­ta vybí­ra­jí živí lidé s vlast­ním vku­sem, měřít­ky a před­sta­va­mi. Budu­je­me port­fo­lio Hos­ta, za kte­ré ručí­me. Vydá­vá­me kníž­ky, kte­ré osob­ně máme rádi. Nikdy to není objek­tiv­ní. Jen pros­tě nemů­že­me vydat všech­no. Tak­že přes­to­že odpo­věď „neho­dí se do edič­ní­ho plá­nu“ zní jako for­mu­la­ce robo­ta, ve sku­teč­nos­ti je upřím­ná a pravdivá.

Zvlá­dáš ve vol­ném čase číst kníž­ky, ve kte­rých nejsou obrázky?

Roz­hod­ně! Dospě­lác­ké kníž­ky čtu hlav­ně z psy­cho­hy­gi­e­nic­ké­ho hle­dis­ka — není to prá­ce! Ale ani obráz­ky mi neva­dí. Mám ráda komiksy. A vlast­ně čtu mimo prá­ci i hod­ně dět­ských kní­žek. Mám pocit, že si tím čis­tím hla­vu, abych v ní nemě­la jen titu­ly, na kte­rých jsem pracovala.

Na závěr pro­sím dopo­ruč čte­nář­kám a čte­ná­řům něja­ké hez­ké čte­ní z Hos­ta na dlou­hé zim­ní veče­ry. Ide­ál­ně pro děti, mlá­dež i dospě­lá­ky.
Tak to je nej­těž­ší otáz­ka. Dob­rých kní­žek je tolik a kaž­dý má rád něco jiné­ho! Mlad­ším dětem bych urči­tě dopo­ru­či­la Kro­ni­ku lesa — Pří­pad ztra­ce­ných jež­ků. Na těch dvou stech strán­kách je všech­no, co od dob­ré kníž­ky oče­ká­vám. Napě­tí, dějo­vé zvra­ty, rázo­vi­té posta­vy, skvě­lé ilu­stra­ce i humor. Mlá­de­ži, kte­rá už pev­ně srost­la s mobi­lem, bych dopo­ru­či­la kníž­ku Fake over, tako­vou pří­ruč­ku medi­ál­ní gra­mot­nos­ti a zdra­vé­ho rozu­mu při poby­tu na sítích. A co mě nadchlo z dospě­lác­ké lite­ra­tu­ry? Teď zrov­na Lás­ka v časech nená­vis­ti od Flo­ri­a­na Illie­se. Je to tako­vá his­to­ric­ká mozai­ka milost­ných vzta­hů z let 1929 — 1939. Kdo četl Illie­sův před­cho­zí titul 1913, tak samo­zřej­mě ví, co od auto­ra může oče­ká­vat. Já do jeho způ­so­bu psa­ní vpadla bez pří­pra­vy a bez oče­ká­vá­ní a nesku­teč­ně mě to baví. Jen to čtu hroz­ně poma­lu, pro­to­že si kaž­dý obraz i fot­ku, o kte­rých pad­ne zmín­ka, goo­glím. Chci vidět všech­no! Jak kdo vypa­dal, co nosil za oble­če­ní, kde byd­lel… Pros­tě všech­no to, co u romá­no­vých postav vygo­o­glit nelze.