Těšit se může­te na tako­vá jmé­na jako Pavel Bareš, Bian­ca Bello­vá, Rad­ka Dene­mar­ko­vá, Pet­ra Dvo­řá­ko­vá, Sil­vie Lau­der, Fer­di­nand Lef­fler, Ale­na Morn­štaj­no­vá, Aleš Palán, Pet­ra Sou­ku­po­vá či Kate­ři­na Tuč­ko­vá. Sál Gará­že Kasá­ren Kar­lín se roze­z­ní deba­ta­mi o novin­kách z belet­rie, zatím­co zbru­su nový sál Vza­du naho­ře bude pat­řit titu­lům z poezie, fan­tas­ti­ky non-ficti­on. Podrob­ný fes­ti­va­lo­vý pro­gram najde­te níže. 

Fes­ti­va­lo­vé vese­lí zahá­jí ve 13.30 Mar­tin E. Kyšper­ský — frontman kape­ly Kvě­ty, textař a herec —, kte­rý bude pro­gra­mem v Gará­žích po celé odpo­led­ne pro­vá­zet. Akci zakon­čí­me večer­ním hudeb­ním vystou­pe­ním dua Kyšper­ský & Pil­gr. Během fes­ti­va­lu si bude­te moci popo­ví­dat s pří­tom­ný­mi autor­ka­mi a auto­ry — ať už během auto­gra­mi­ád, či v přá­tel­ské atmo­sfé­ře někte­ré­ho z míst­ních barů.

Novin­ky i úspěš­né star­ší kni­hy zúčast­ně­ných auto­rek a auto­rů zakou­pí­te na mís­tě se sle­vou 25 %. Ide­ál­ní pří­le­ži­tost k poří­ze­ní vánoč­ních kniž­ních dárků. 

VSTU­PEN­KY NA FES­TI­VAL JSOU VYPRO­DÁ­NY, PRO­DEJ VSTU­PE­NEK NA MÍS­TĚ SE VZHLE­DEM K NAPL­NĚ­NÉ KAPA­CI­TĚ NEU­SKU­TEČ­NÍ.

Kde: Kasár­na Kar­lín, Prv­ní­ho plu­ku 202, Pra­ha 8 — Karlín

Part­ne­rem akce je knih­ku­pec­tví Mar­ti­nus, medi­ál­ní­mi part­ne­ry akce jsou Deník N a časo­pis Vlasta.

PRO­GRAM

~ SÁL GARÁŽE ~

13.30 Zahá­je­ní
Mode­ru­je Mar­tin E. Kyšper­ský

13.45 Bian­ca Bello­vá & Rad­ka Dene­mar­ko­vá: Recept na úspěch v zahra­ni­čí
Mode­ru­je Miroslav Balaštík

14.30 Pet­ra Dvo­řá­ko­vá & Jakub Sta­n­ju­ra: Jak ti je?
Mode­ru­je Jakub Pavlovský

15.15 — 15.45 PAUZA

15.45 Pet­ra Kla­bou­cho­vá & Ale­na Morn­štaj­no­vá: Podo­by zla
Mode­ru­je Micha­e­la Dermauw

16.30 Mar­ké­ta Hej­ka­lo­vá & Ale­xan­der Sta­f­fa: Malí lidé na vlnách dějin
Mode­ru­je Klá­ra Kubíčková

17.15 — 17.45 PAUZA

17.45 Simo­na Boha­tá & Jan Kholl: Jsme už pros­tě tako­ví
Mode­ru­je Radek Ště­pá­nek

18.30 Pet­ra Sou­ku­po­vá & Petr Šesták: O dětech, psech a před­nos­ti zpra­va
Mode­ru­je Jakub Pav­lov­ský

19.15 Jaro­mír 99 & Kate­ři­na Tuč­ko­vá: Návrat do Bílé Vody
Mode­ru­je Miroslav Balaštík

20.00 — 20.30 PAUZA

20.30 Kyšper­ský & Pil­gr hra­jí Kvě­ty

Auto­gra­mi­á­dy auto­rek a auto­rů vystu­pu­jí­cích v Gará­žích budou nava­zo­vat na jed­not­li­vé pro­gra­mo­vé bloky.

~ SÁL VZA­DU NAHOŘE ~

14.00 S fan­tas­tic­kým Hos­tem za hra­ni­ce žán­ru
S Pavlem Bare­šem, Marií Dom­skou, Kate­ři­nou Havlí­ko­vou, Janem Kuci­nemJit­kou Ládro­vou
Mode­ru­je Micha­e­la Merglová

15.30 Křeh­ké meta­fór­ky aneb Taneč­ní hodi­na bás­ní­ků
S Ondře­jem Lipá­rem, Rad­kem Malým, Rad­kem Ště­pán­kem, Bogda­nem Tro­ja­kem, Vác­la­vem Vomáč­kouPavlem Zají­cem
Mode­ru­je Mar­tin Stöhr

17.00 Aleš Palán: Ten­ká lin­ka mezi živo­tem a malo­vá­ním
Mode­ru­je Jaro­mír Typlt

18.30 Len­ka Kap­so­vá & Sil­vie Lau­der: Být ženou
Mode­ru­je Klá­ra Kubíčková

19.45 Fer­di­nand Lef­fler: Zahra­da je radost
Mode­ru­je Radek Štěpánek

Bese­dy v sále Vza­du naho­ře budou trvat 45 — 60 minut. Auto­gra­mi­á­dy budou nava­zo­vat na jed­not­li­vé pořady.