Fotoreport: Svět knihy 2022

Svět kni­hy 2022 už je minu­los­tí. Děku­je­me, že jste dora­zi­li i k nám na stá­nek a pod­po­ři­li nás i naše autory.

Fotoreport: Uvedení Bílé Vody a Mimosezóny v Brně

Podí­vej­te se, jak pro­bí­ha­lo spo­leč­né uve­de­ní knih Bílá Voda a Mimosezóna.

Česká vlna na MALL​.TV

Lite­rár­ní fes­ti­val Čes­ká vlna jsme uspo­řá­da­li popr­vé v roce 2019 v Cen­t­ru sou­čas­né­ho umě­ní DOX. Na mimo­řád­ný úspěch se nám bohu­žel dal­ším roč­ní­kem nepo­da­ři­lo navázat …

Fotoreport: Krvavý Bronx v bývalé káznici

Podí­vej­te se, jak pro­bí­ha­lo uve­de­ní kni­hy Krva­vý Bronx.

Fotoreport: Uvedení sbírky Štěstí jistě přijde

V Pra­ze se 15. led­na usku­teč­nil křest nové bás­nic­ké sbír­ky Marie Šťastné.

Fotoreport: Česká vlna 2019

Čes­ká vlna dora­zi­la ke své­mu bře­hu a praž­ský DOX zapla­vi­lo moře lite­ra­tu­ry. Byla to skvě­lá jíz­da s flo­ti­lou mimo­řád­ných čes­kých spi­so­va­te­lek, spi­so­va­te­lů a slamerů. …

Fotoreport: Brněnské uvedení knihy Možnosti milostného románu

Auto­fik­ce, nebo auto­bi­o­gra­fie? Ať už je kni­ha Mož­nos­ti milost­né­ho romá­nu kte­rou­ko­liv z nabí­ze­ných vari­ant, jed­no je jas­né – na jeho brněn­ském uve­de­ní jsme se ocitli …

Fotoreport: Křest knihy Rituál

Podí­vej­te se na fot­ky z brněn­ské­ho uve­de­ní kni­hy Ritu­ál Len­ky a Jana-Mar­ka Šíko­vých. Žán­ro­vý redak­tor Jir­ka Ště­pán celou akci zahá­jil slo­vy Ursu­ly Le Guinové: …

Fotoreport: Křest nové knihy Viktorie Hanišové

Ate­li­é­ro­vý týden skon­čil, jeho atmo­sfé­ra se ale v pod­ve­čer 30. květ­na do atria Fakul­ty archi­tek­tu­ry praž­ské­ho ČVUT sym­bo­lic­ky vrá­ti­la. A to díky romá­nu Rekonstrukce …

Fotoreport: Svět knihy 2019

Po roce jsme se zase z brněn­ské redak­ce pře­su­nu­li na téměř týden do Pra­hy, kde se konal Svět kni­hy. Letoš­ní roč­ník byl opět smrští autor­ských pořa­dů, auto­gra­mi­ád a …

Fotoreport: Autogramiáda Venduly Borůvkové

1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé Čes­ko­slo­ven­sko – pří­běh jede­nác­ti­le­té­ho Jen­dy, kte­rý vyšel u pří­le­ži­tos­ti výro­čí zalo­že­ní repub­li­ky a jehož autor­kou je Vendula …

Fotoreport: Křest románu Hodiny z olova

Pro­hléd­ně­te si foto­gra­fie z křtu nej­no­věj­ší kni­hy Rad­ky Dene­mar­ko­vé Hodi­ny z olo­va, kte­rý se usku­teč­nil ve stře­du 9. led­na 2019 v praž­ské Gale­rii Lucerna.