Fotoreport: Krvavý Bronx v bývalé káznici

Podí­vej­te se, jak pro­bí­ha­lo uve­de­ní kni­hy Krva­vý Bronx.

Musí zbývat dost prostoru pro čtenářovu fantazii

Ilu­strá­tor­kou roku 2019 v sou­tě­ži Czech Grand Design se letos sta­la Niko­la Logo­so­vá. Její ilu­stra­ce dopl­ňu­jí i posled­ní pří­běh Pet­ry Sou­ku­po­vé Klub div­ných dětí. „Už …

Než řeknete hody hody

Vtip­né ilu­stra­ce s nespoč­tem skry­tých detai­lů, vese­lé ver­še a hlav­ně 853 vajec a 325 kuřat. Vychá­zí nová dět­ská kníž­ka Než řek­ne­te hody hody. Je vtip­ná tak, že nad …

Doky, otrokářství a temná kapitola anglické historie

His­to­ric­ký thriller Krva­vý cukr vám pood­kry­je mnoh­dy opo­mí­je­nou kapi­to­lu brit­ské his­to­rie, zave­de vás totiž do otro­kář­ské Ang­lie. O kni­ze jsme si poví­da­li s …

Knižní adventní kalendář

Váno­ce se blí­ží! Aby nám čeká­ní na Štěd­rý den lépe uteklo a abychom vám, našim nej­věr­něj­ším čte­ná­řům, udě­la­li radost v obdo­bí sho­nu při shá­ně­ní dár­ků, vymys­le­li jsme …

Fotoreport: Křest knihy Rituál

Podí­vej­te se na fot­ky z brněn­ské­ho uve­de­ní kni­hy Ritu­ál Len­ky a Jana-Mar­ka Šíko­vých. Žán­ro­vý redak­tor Jir­ka Ště­pán celou akci zahá­jil slo­vy Ursu­ly Le Guinové: …

Tři otázky pro… Evu a Pavlu

Sta­ra­jí se o to, aby si u nás i ti nejmen­ší našli svou oblí­be­nou kníž­ku. A hlav­ně o to, aby vaše rato­les­ti čte­ní chyt­lo a bavi­lo. Co jsou pod­le nich sáz­ky na …

Tři otázky pro… Jirku

Tipy z prv­ní ruky od Jir­ky Ště­pá­na, naše­ho redak­to­ra sci-fi a fan­ta­sy. Mimo jiné pro­zra­dí, na co se může­te na poli fan­tas­ti­ky těšit na podzim.

Tři otázky pro… Alenku

Tipy z prv­ní ruky od Alen­ky Vrab­co­vé, naší žánro­vé redak­tor­ky pro pře­kla­do­vou belet­rii a kri­mi. Pora­dí vám, do čeho se začíst přes léto, ale dozví­te se taky, na co …

Z kuchyně rovnou na obálku

Co všech­no skrý­va­jí kniž­ní obál­ky? Už nás nepře­kva­pí, když na nich obje­ví­me vlast­ní hrní­ček nebo pově­do­mou tvář.

Host dětem: Tipy na Mezinárodní den dětí

Už 1. červ­na nás čeká Mezi­ná­rod­ní den dětí. Jakou kníž­ku dětem vybrat? Máme pro vás jed­no­du­chý roz­cest­ník, díky kte­ré­mu najde­te ide­ál­ní dárek pro vaši ratolest, …

Slyšíš ty barvy?

Román Barva vraž­dy Bee Larkha­mo­vé líčí mimo­řád­ný pří­běh výji­meč­né­ho hrdi­ny. Co musí­te vědět o Jaspe­ru Wishartovi?