Pro jak vel­ké­ho (nebo malé­ho) čte­ná­ře kníž­ku chcete?

ROK V PŘÍ­RO­DĚ I VE MĚSTĚ
Trak­to­ry, oveč­ky, stá­je? Rok na ven­ko­vě vás pro­ve­de celým rokem na stat­ku – od zase­tí po sklizeň.

S Rokem ve škol­ce se zase parád­ně při­pra­ví­te na prv­ní den ve škol­ce a pro­be­re­te, jak to v ní pro­bí­há a co všech­no v ní děti pod­ni­ka­jí. V Roce na trhu obje­ví­te, jaká jsou řemes­la nebo jak se mění nabíd­ka čer­s­tvých dob­rot v prů­bě­hu roku.

A pokud ješ­tě nemá­te Rok v lese, tak je to sáz­ka na jis­to­tu – tuhle kníž­ku už si oblí­bi­lo přes dva­cet pět tisíc čes­kých dětí.

POŠ­ŤÁK MYŠÁK PRO TY NEJMENŠÍ

Mari­an­ne Dubuco­vá stvo­ři­la svět, ve kte­rém můžou děti obje­vo­vat nové detai­ly a pří­běhy celé hodiny.

Zjis­tí­te, jak­pak to asi vypa­dá doma u Kro­koušů nebo u pana Vever­čá­ka. A v novin­ce Prázd­ni­ny Poš­ťá­ka Myšá­ka dokon­ce spo­leč­ně s celou Myšá­ko­vou rodi­nou vyra­zí­te na zábav­nou ces­tu kolem světa.

OPRAV­DU PODI­VU­HOD­NÁ ENCYKLOPEDIE

Švý­car­ská výtvar­ni­ce Adri­en­ne Bar­ma­no­vá do své podi­vu­hod­né ency­klo­pe­die vybra­la a nakres­li­la přes šest set dru­hů zví­řat z celé­ho svě­ta a vymys­le­la pro ně čty­ři­cet vtip­ných a pře­kva­pi­vých tříd. Zví­řa­ta uspo­řá­da­la pod­le veli­kos­ti, barev, zvlášt­ních doved­nos­tí nebo cha­rak­te­ris­tic­kých rysů. Objev­te nový, neo­by­čej­ně zábav­ný pohled na živo­čiš­nou říši mimo obvyk­lé ška­tul­ky zoologie!

CES­TA DO STŘE­DU ZEMĚ

Vel­ko­for­má­to­vá kni­ha Pod zemí, pod vodou plná pro­pra­co­va­ných ilu­stra­cí a detail­ních prů­ře­zů je nabi­tá infor­ma­ce­mi. Pod­le našich zku­še­nos­tí oslo­ví hlav­ně klu­ky, ale na své si při­jdou i hol­ky. Ori­gi­nál­ní kon­cept obou­stran­né kníž­ky nadchne kaž­dé­ho, kdo je ale­spoň tro­chu zvě­da­vý na to, co všech­no se skrý­vá v hlu­bi­nách pod povr­chem i pod hladinou.

FOT­BA­LÁ­CI BEROU KLU­KY I HOLKY

Proč Fot­ba­lá­ci? Nej­líp to popi­su­je naše redak­tor­ka dět­ské lite­ra­tu­ry Eva: „Nejsem roz­hod­ně žád­ný fot­ba­lo­vý fan­da, ale série Fot­ba­lá­ci mě nadchla. A zdá se, že nejen mě. Náklad prv­ní­ho dílu byl vypro­da­ný do dvou měsí­ců od vydá­ní! V kníž­kách z téhle série totiž nejde jen o fot­bal, ale taky o vzta­hy (a ty se auto­ro­vi poda­ři­lo zachy­tit tak pře­svěd­či­vě, jako by sám byl jed­ním z nác­ti­le­tých hrdi­nů). A pozor, jsou to taky napí­na­vé detektivky!“

A pokra­čo­vá­ní při­pra­vu­je­me už na čer­ven, tak­že pokud děti prv­ní díl chyt­ne, o let­ních prázd­ni­nách si můžou rov­nou pře­číst další.

NAD­PŘI­RO­ZE­NĚ DOB­RÉ ČTENÍ

Stra­ši­del­ná série, od kte­ré se vaše děti nebu­dou moct odtrh­nout. Tajem­ná knihov­na, pří­zra­ky, plí­ži­vé zlo i nová přá­tel­ství – kom­bi­na­ce, díky kte­ré zapo­me­nou i na počí­tač a tele­fon. PAX!

Všem malým čte­ná­řům pře­je­me krás­ný Mezi­ná­rod­ní den dětí a věří­me, že vám náš prů­vod­ce pomohl. Ukaž­te nám, co jste vybra­li, a ozna­čuj­te @hostbrno.