24 důvodů, proč dětem čtu

V pro­sin­ci se už tra­dič­ně všech­no počí­tá na dva tuc­ty — čoko­lá­dy, kapi­to­ly v kníž­kách i úko­ly v diá­řích. V duchu této advent­ní mate­ma­ti­ky jsem dala dohro­ma­dy dvacet …

Host dětem: Tipy na Mezinárodní den dětí

Už 1. červ­na nás čeká Mezi­ná­rod­ní den dětí. Jakou kníž­ku dětem vybrat? Máme pro vás jed­no­du­chý roz­cest­ník, díky kte­ré­mu najde­te ide­ál­ní dárek pro vaši ratolest, …

Troufli byste si na dětskou knihu?

Mož­ná si řek­ne­te, že to nebu­de nic těž­ké­ho. Jen­že za kaž­dou strán­kou je mno­ho nevi­di­tel­né prá­ce – od peč­li­vé­ho pře­kla­du přes důklad­nou korek­tu­ru až po sazbu a …

Host na mini

Pokud ješ­tě nemá­te na ten­to víkend plá­ny, vyprav­te se za námi do Pra­hy na dět­ský pro­dej­ní fes­ti­val mini. Bude to stát za to.