Na mini bude­me od pát­ku 1. do nedě­le 3. pro­sin­ce popr­vé s naši­mi kníž­ka­mi pro děti.

mini – dět­ský pro­dej­ní fes­ti­val, jedi­ný své­ho dru­hu u nás

Na fes­ti­val se s námi jedou podí­vat Mapy; Pod zemí, pod vodou; Zubr si hle­dá hnízdo; Obe­jmi mě, pro­sím; úžas­ná kníž­ka s RGB ilu­stra­ce­mi a barev­ný­mi lupa­mi Co se skrý­vá v našem těle?; nej­no­věj­ší dět­ská kníž­ka Pet­ry Sou­ku­po­vé Kdo zabil Sníž­ka? a spous­ta dal­ších. A co je hlav­ní, bude­me tam s sebou mít i Rok v lese! Tak­že nevá­hej­te, pro­to­že ten už letos nikde jin­de není k sehnání.

„Od začát­ku jsme mini kon­ci­po­va­ly jako sty­lo­vý a záro­veň hra­vý fes­ti­val, kde si na své při­jdou malí i vel­cí. Vysta­vo­va­te­le peč­li­vě vybí­rá­me tak, aby jejich sor­ti­ment byl ori­gi­nál­ní, kva­lit­ní, pro děti i dospě­lé při­taž­li­vý a vymy­kal se běž­né komerč­ní nabíd­ce. Pře­va­žu­jí­cí domá­cí auto­ry, znač­ky a fir­my zasa­zu­je­me do kon­tex­tu výraz­ných zahra­nič­ních zástup­ců. Čer­stvé novin­ky se na mini potká­va­jí s gene­ra­ce­mi pro­vě­ře­ný­mi iko­na­mi. Nabíd­ka fes­ti­va­lu je pes­t­rá a dopl­ňu­je ji nabi­tý dopro­vod­ný pro­gram pro děti všech věko­vých kate­go­rií, v rám­ci něhož při­pra­vu­je­me mimo jiné uni­kát­ní tvůr­čí dílny.“
– Tere­za Bru­than­so­vá, ředi­tel­ka festivalu

Fes­ti­val se ten­to­krát koná ve vel­ko­rysých ote­vře­ných pro­sto­rách, kte­ré nejsou běž­ně pří­stup­né veřej­nos­ti a v sou­čas­né době mají syro­vý industri­ál­ní vzhled, pro­to­že jsou ve stá­diu před rekon­struk­cí. Mají své kouz­lo a spe­ci­fic­ký cha­rak­ter archi­tek­tu­ry man­že­lů Macho­ni­no­vých, auto­rů OD Kot­va.

Fes­ti­val zau­jí­má pro­stor ve dvou pat­rech, v 5. a 6., jez­dit výta­hem se bude záro­veň do obou. Stán­ky nejsou na pat­rech roz­dě­le­né do téma­tic­kých sek­cí, zamě­ře­ní stán­ků (móda, hrač­ky, náby­tek, kni­hy ad.) se pro­lí­na­jí. Fes­ti­val má zvlášt­ní vchod z pasá­že Kot­va, kte­rá se nachá­zí vpra­vo od hlav­ní­ho vcho­du do OD Kot­va. Zde bude poklad­na a odsud návštěv­ní­ky vyve­ze pří­mo na fes­ti­val samo­stat­ný výtah.

Celý pro­stor je bez­ba­ri­é­ro­vý, orga­ni­zá­tor­ky mys­lí i na mamin­ky s kočárky.
Vstup­né na 1 den: 130 Kč | Vstup­né na všech­ny dny: 190 Kč
Děti do 12 let mají vstup zdar­ma.

Těší­me se na vidě­nou. Váš Host.