Fotoreport: Autogramiáda Aleny Mornštajnové

Vel­ký zájem vzbu­di­la auto­gra­mi­á­da Ale­ny Morn­štaj­no­vé, autor­ky best­selle­ru Hana, kte­rá se kona­la 6. úno­ra v pro­dej­ně Kni­hy Dob­rov­ský v Brně. Máme radost, že dorazilo …

Host na mini

Pokud ješ­tě nemá­te na ten­to víkend plá­ny, vyprav­te se za námi do Pra­hy na dět­ský pro­dej­ní fes­ti­val mini. Bude to stát za to.

Akce 2+1 zdarma na edici Česká knižnice

Edi­ce Čes­ká kniž­ni­ce je neod­dě­li­tel­nou sou­čás­tí naší pro­duk­ce, oži­vu­je­me v ní kano­nic­ká díla čes­ké lite­ra­tu­ry, od Ara­be­sek po Život sva­té Kate­ři­ny. U příležitosti …

Letní akce na paperbacky z Hosta

Paper­bac­ky k létu pat­ří. Jsou leh­ké, jsou sklad­né a nemr­zí vás, když vám je odře písek z plá­že. Vybav­te se na ces­ty best­selle­ry z Hos­ta za 169 Kč a zažijte …

Doplňte si série severských detektivek

Naku­puj­te sever­ské detek­tiv­ky za akč­ní cenu 199 Kč.

Léto plné knih s akční cenou 169 Kč

V obdo­bí od 1. červ­na do 31. srp­na jsme pro vás zlev­ni­li v kamen­ných i inter­ne­to­vých knih­ku­pec­tvích vybra­ná bro­žo­va­ná vydá­ní z 229 Kč na krás­ných 169 Kč.