Co chybí v edičním plánu? A co o tom ví Joona Linna?

Máte-li už vybra­né favo­ri­ty z pod­zim­ní­ho edič­ní­ho plá­nu, mož­ná bude­te muset svůj seznam dopl­nit. Podí­vej­te se, co pro vás chystáme.

Mohla bych si tě naskenovat?

Tvor­ba obá­lek si někdy žádá vel­ké osob­ní obě­ti. Jaké?

Osm dobrodružství se slevou 30 %

Začně­te čte­nář­ský rok novým kniž­ním dobrodružstvím.

Vyřešte 2 případy za cenu 1

Sed­mý detek­tiv­ní pří­běh z oddě­le­ní Q s názvem Sel­fies vyjde v rám­ci říj­no­vé Kni­ho­má­nie. Přes 120 tisíc pro­da­ných výtis­ků jen v Čes­ké repub­li­ce svěd­čí o tom, že knihy …

Jeden Chuligán, tři překlady

Drs­ná mlu­va Chu­li­gá­no­va aneb nahléd­nu­tí pod pře­kla­da­tel­skou pokličku.

Svět knihy a drama v zákulisí

Koho bude­me muset nechat v Brně?

Stát se spisovatelem na plný úvazek byl vždycky můj sen

Prv­ní ver­zi romá­nu Kni­ha zrca­del roze­slal Chi­ro­vi­ci v roce 2014. Sedm nakla­da­tel­ství si vyžá­da­lo celý ruko­pis, všech­na ho ale násled­ně odmít­la, aniž svůj nezájem …

Nejprodávanější knihy roku 2016

5 best­selle­rů loň­ské­ho roku. Máte je pře­čte­né všechny?

Osudové Tiché dívky

Stá­vá se, že si člo­věk zami­lu­je kni­hu, pro­to­že ji nedo­ká­že pus­tit z rukou, pro­to­že sou­cí­tí s hlav­ním hrdi­nou, pro­to­že mu roz­ší­ří obzo­ry, pro­to­že ho po jazykové …

Doplňte si série severských detektivek

Naku­puj­te sever­ské detek­tiv­ky za akč­ní cenu 199 Kč.