Ať už jste si z naše­ho stán­ku odnes­li taš­ky plné knih nebo jste nás při­šli jen pozdra­vit a pro­ho­dit pár slov, moc vám děku­je­me. Setká­ní s vámi, čte­ná­ři, i pozo­ro­vá­ní vašich milých shle­dá­ní s naši­mi autor­ka­mi a auto­ry nás kaž­do­roč­ně nabí­jí ener­gií, ze kte­ré čer­pá­me po zby­tek roku.

Letos jste se moh­li setkat i se dvě­ma zahra­nič­ní­mi autor­ka­mi – Gri­et Op de Beec­ko­vou a Mari­a­nou Enrique­zo­vou. Kro­mě desí­tek plá­no­va­ných pořa­dů samo­zřej­mě nasta­la řada momen­tů, na kte­ré bude­me urči­tě vzpo­mí­nat ješ­tě dlou­ho. Ku pří­kla­du zachra­ňo­vá­ní knih před deš­těm, neplá­no­va­ná auto­gra­mi­á­da Pav­la Bare­še nebo fron­ta táh­nou­cí se přes celé kří­d­lo na auto­gra­mi­á­dě Ale­ny Morn­štaj­no­vé, jejíž kni­ha Tiché roky byla jed­no­znač­ně nej­o­če­ká­va­něj­ší novin­kou letoš­ní­ho veletrhu.