Dívat se našim pěti gra­fi­kům „pod ruce“ je jed­na z kou­zel­ných výsad prá­ce v nakla­da­tel­ství. Abychom vám ale­spoň při­blí­ži­li, jaké pří­běhy se skrý­va­jí za kaž­dou obál­kou, kte­rou pak vídá­te v knih­ku­pec­tví nebo ve své knihov­ně, poku­sí­me se vám uká­zat malou část záku­li­sí jejich vzni­ku. A to včet­ně všech pra­po­div­nos­tí, na kte­ré může­te na chod­bách redak­ce čas od času narazit.

Drž­te si své hrníčky
Talí­ře, hrn­ky, tele­fo­ny… v nakla­da­tel­ství není nic v bez­pe­čí. Téměř coko­liv může na pár dní záhad­ně zmi­zet a pak nesta­čí­te zírat. Při­jde nová kni­ha a říká­te si: „To odně­kud znám.“
Na obál­ce Ost­nů a oprá­tek tak může­te najít hrní­ček z naší kuchyň­ky. I když troš­ku pře­bar­ve­ný — posuď­te sami.

Na obál­ce Dědi­ny najde­te pro změ­nu talíř zapůj­če­ný pří­mo „z kre­den­ce“ autor­či­ny babičky.

Občas je nut­né vyhr­nout si rukávy
…a pono­řit ruku k med­úze, respek­ti­ve k její věr­né plas­to­vé podobizně.

Série Mon­se Kallen­tof­ta si zkrát­ka žádá lid­ské obě­ti. O tom jste se ostat­ně moh­li pře­svěd­čit už u před­cho­zí­ho dílu, kde se na obál­ce obje­vil sken tvá­ře jed­né naší kole­gy­ně.

Z Maro­ka i Asie
Mno­ho obá­lek by vůbec nezís­ka­lo svou podo­bu, nebýt dal­ších spo­lu­pra­cov­ní­ků mimo naše nakla­da­tel­ství. Příklad?

Obál­ku romá­nu zasa­ze­né­ho do Maro­ka pade­sá­tých let Maro­kán­ka zdo­bí foto­gra­fie Jiří­ho Lubo­jacké­ho. Oce­ňo­va­ný román Rad­ky Dene­mar­ko­vé Hodi­ny z olo­va zase kali­gra­fie, za kte­rou sto­jí René Ochi­ai, s nímž naše Luc­ka spo­lu­pra­co­va­la už při tvor­bě obál­ky kníž­ky Koči­čí host.

Až bude­te příš­tě pro­chá­zet mezi regá­ly v knihov­ně nebo kolem výlo­hy knih­ku­pec­tví, zkus­te si před­sta­vit všech­ny pří­běhy, kte­ré se mohou za obál­ka­mi knih skrý­vat. My jich máme v ruká­vu ješ­tě spous­tu, tak nás neza­po­meň­te sle­do­vat na Instagra­mu nebo Face­boo­ku, kde se o ně urči­tě podělíme.