Svou tře­tí kni­hu totiž uved­la prá­vě tam, kde se její román čás­teč­ně ode­hrá­vá. Vik­to­rie Hani­šo­vá pře­čet­la krát­ké ukáz­ky, kte­ré nás zaved­ly do svě­ta hlav­ní hrdin­ky Eliš­ky, kte­rá vzpo­mí­ná na udá­los­ti děsi­vé­ho odpo­led­ne, kdy její mat­ka zabi­la své­ho syna a násled­ně sebe. Eliš­ka pak v celé kni­ze pát­rá po tom, co k tomu její mat­ku ved­lo a proč prá­vě ona zůsta­la naživu. 

„V naší rodi­ně se ale nic tako­vé­ho nikdy nesta­lo, ani nic z před­cho­zích knih,“ podotkla při slav­nost­ním uve­de­ní kni­hy s úsmě­vem autor­či­na maminka.
V pub­li­ku se obje­vi­li jak autor­či­ni zná­mí a blíz­cí, tak i fanouš­ci, kte­ří si moh­li na mís­tě kni­hu kou­pit a nechat podepsat.

Děku­je­me všem, kte­ří dora­zi­li. Na dal­ší setká­ní s Vik­to­rií Hani­šo­vou se může­te těšit 2. čer­ven­ce v Brně v rám­ci Měsí­ce autor­ské­ho čte­ní.