Fotoreport: Křest nové knihy Viktorie Hanišové

Ate­li­é­ro­vý týden skon­čil, jeho atmo­sfé­ra se ale v pod­ve­čer 30. květ­na do atria Fakul­ty archi­tek­tu­ry praž­ské­ho ČVUT sym­bo­lic­ky vrá­ti­la. A to díky romá­nu Rekonstrukce …

Mateřství se pro mě stalo významným inspiračním zdrojem

Vik­to­rie Hani­šo­vá vydá­vá svou tře­tí kni­hu. Úspěš­ná pro­za­ič­ka ve svém novém romá­nu Rekon­struk­ce píše o pod­ma­ni­vos­ti pádu do tem­no­ty i o při­taž­li­vos­ti prázd­ných míst a …

Jsem takový houbařský přizdisráč

Spi­so­va­tel­ce Vik­to­rii Hani­šo­vé po vel­mi úspěš­ném debu­tu Anež­ka (2015) vychá­zí nový román Hou­bař­ka. Ode­hrá­vá se povět­ši­nou v šumav­ských lesích. Ty ale v hlavní …