David Lager­cran­tz však není jedi­ný, kdo se vydá­vá do Pra­hy. V kni­ze do čes­ké met­ro­po­le zaví­tá i hlav­ní hrdin­ka celé série Lisbe­th Salan­de­ro­vá. Už nyní si může­te pře­číst prv­ní ukázku.

UKÁZKA

Pro­log
To léto se ve čtvr­ti obje­vil nový žeb­rák. Jeho jmé­no nikdo neznal a ani se o něho nikdo nesta­ral, ačko­li mla­dý pár, kte­rý kolem něho kaž­dé ráno pro­chá­zel, ho nazý­val šíle­ným trpas­lí­kem, což bylo při­nejmen­ším z polo­vi­ny nespra­ved­li­vé. Z lékař­ské­ho hle­dis­ka to trpas­lík nebyl. Měřil sto pade­sát čty­ři cen­ti­me­t­rů a jeho těles­né pro­por­ce byly úpl­ně nor­mál­ní. Sku­teč­ně však byl dušev­ně naru­še­ný a chví­le­mi vyska­ko­val, zasta­vo­val kolemjdou­cí a cosi nesou­vis­le brebentil.
Jinak vět­ši­nou seděl na kusu kar­to­nu na Mari­án­ském náměs­tí, hned ved­le fon­tá­ny se sochou boha Thó­ra, a stá­va­lo se, že v lidech nao­pak pro­bou­zel úctu. Se sklo­ně­nou hla­vou a rov­ný­mi zády půso­bil spíš jako zchud­lý šlech­tic, což byl jeho posled­ní soci­ál­ní kapi­tál a taky jedi­ný důvod, proč mu lidé ješ­tě háze­li min­ce nebo ban­kov­ky. Cíti­li z něho jakousi zašlou slá­vu, a nemý­li­li se. Býva­ly doby, kdy se mu ostat­ní klaněli.
Teď už ale dáv­no o všech­no při­šel a čer­ná skvr­na na tvá­ři to ješ­tě zhor­šo­va­la. Vypa­da­la jako pozdrav od samot­né smr­ti. Jedi­né, co se na něm odli­šo­va­lo, byla jeho péřo­vá bun­da. Mod­rá a dra­há, znač­ky Mar­mot. Nevy­pa­dal však díky ní o nic nor­mál­ně­ji. Nejen pro­to, že byla špi­na­vá od jíd­la a vše­ho mož­né­ho. Byla to bun­da do mra­zu, a ve Stoc­khol­mu bylo prá­vě léto. Celé měs­to trpě­lo hor­kem, a když mužo­vi sté­ka­ly po tvá­řích čúr­ky potu, lidé si jeho bun­du zamra­če­ně pro­hlí­že­li, jako by pou­hý pohled na ni vedro ješ­tě zhor­šo­val. On si ji ale nikdy nesundal.
Pro svět byl ztra­ce­ný a nezdá­lo se, že by mohl pro koho­ko­li před­sta­vo­vat nebez­pe­čí. Na začát­ku srp­na však jeho oči naby­ly o něco uvě­do­mě­lej­ší­ho výra­zu a odpo­led­ne jede­nác­té­ho na lin­ko­va­ný list papí­ru peč­li­vě sepsal koša­tou his­tor­ku, kte­rou ješ­tě ten­týž večer vyle­pil na zeď auto­bu­so­vé zastáv­ky na Již­ním nádraží.
Šlo o jakési halu­ci­nač­ní vylí­če­ní děsi­vé bou­ře. Přes­to se mla­dá lékař­ka Else San­d­ber­go­vá, kte­rá se prá­vě při­pra­vo­va­la na ates­ta­ci, při čeká­ní na auto­bus čís­lo čty­ři pro­kou­sa­la úvod­ní­mi věta­mi a všimla si, že v tex­tu je zmín­ka o jis­tém čle­no­vi vlá­dy. Potom už se sou­stře­di­la pře­de­vším na sta­no­ve­ní dia­gnó­zy. Tipo­va­la para­no­id­ní schizofrenii.
Když však o deset minut poz­dě­ji nastou­pi­la do auto­bu­su, na všech­no zapo­mně­la a nezů­sta­lo v ní nic víc než jen nepří­jem­ný pocit. Bylo to něco na způ­sob Kasan­dři­na kom­ple­xu. Nikdo muži nevě­řil, pro­to­že prav­da, kte­rou vyslo­vo­val, byla nato­lik skry­tá v jeho šílen­ství, že se téměř neda­la zahléd­nout. Přes­to muse­lo jeho posel­ství nějak vyplout na povrch, pro­to­že už násle­du­jí­cí­ho rána vysko­čil z mod­ré­ho audi mla­dík v bílé koši­li a popsa­ný papír strhl.
V noci na sobo­tu pat­nác­té­ho srp­na se žeb­rák vydal na Sever­ní želez­nič­ní náměs­tí, aby si poří­dil nele­gál­ní alko­hol. Potkal se tam s jiným alko­ho­li­kem, sta­rým děl­ní­kem Heik­kim Jär­vi­ne­nem z Österbottenu.
„Hej, kámo, jsi na tom zle?“ oslo­vil ho Järvinen.
Odpo­vě­di se nedo­čkal hned. Po chví­li ho však ten dru­hý zahr­nul lavi­nou slov, kte­rou Heik­ki pova­žo­val za pou­hé chvástá­ní a lži, a pro­to sykl jen „kecy“ a ješ­tě zby­teč­ně – to sám poz­dě­ji uznal – dodal, že muž vypa­dá jako něja­kej čong.
„Me Kham­ba-chen, I hate Chi­na,“ zahří­mal na něho žebrák.
Pak jako by při­šel o rozum. Uho­dil Heik­ki­ho rukou bez prs­tů, a přes­to­že to nevy­pa­da­lo nijak nacvi­če­ně, v jeho úde­ru byla jaká­si neče­ka­ná síla. Heik­ki se s krvá­ce­jí­cí­mi rty potá­cel pryč a nako­nec dolů do met­ra na sta­ni­ci T‑centralen a pří­šer­ně při­tom fin­sky nadával.
Když poz­dě­ji žeb­rá­ka zahléd­li zno­vu v jeho sta­ré čtvr­ti, byl namol opi­lý a vypa­dal nemoc­ně. Z kout­ku úst mu tek­ly sli­ny, držel se za krk a mumlal:
„Very tired. Must find a dha­ram­sa­la, and a lha­wa, very good lha­wa. Do you know?“
Na odpo­věď neče­kal, mátož­ně pře­šel Kru­ho­vou uli­ci a hned potom odho­dil na zem polo­prázd­nou láhev alko­ho­lu bez eti­ke­ty a zmi­zel mezi stro­my a keři v Tan­to­ském par­ku. Nikdo neví, co přes­ně se pak dělo, jenom že nad ránem poprchá­va­lo a fou­ka­lo od seve­ru. Kolem osmé se vítr uti­šil, vyjas­ni­lo se a muž kle­čel opře­ný o borovici.
Na uli­ci zrov­na chys­ta­li Půl­noč­ní běh. Ve čtvr­ti pano­va­la nála­da jako před něja­kou slav­nos­tí. Žeb­rák byl mrt­vý, obklo­pe­ný čer­stvou rados­tí. Niko­ho neza­jí­ma­lo, že pro­žil život plný neu­vě­ři­tel­né­ho utr­pe­ní a hrdin­ských činů, a už vůbec ne to, že milo­val jenom jedi­nou ženu a že i ona zemře­la ve zdr­cu­jí­cí osamělosti. 

NEZNÁ­MÍ

Mno­ho mrtvých zůsta­ne beze jmé­na a někte­ří nedo­sta­nou ani hrob.

Jiným posta­ví bílý kříž mezi tisí­ci jiných, tak jako na ame­ric­kém vojen­ském hřbi­to­vě v Normandii. 

Někte­rým při­pad­ne celý památ­ník, jako tře­ba hrob nezná­mé­ho vojí­na pod Vítěz­ným oblou­kem v Paří­ži nebo v Ale­xan­drov­ském sadu v Moskvě. 

Kapi­to­la 1
15. srp­na

Jako prv­ní se ke stro­mu odvá­ži­la spi­so­va­tel­ka Inge­la Duf­va­o­vá. Pocho­pi­la, že muž je mrt­vý. Bylo to v půl dva­nác­té dopo­led­ne. Oko­lo to nechut­ně zapácha­lo a hem­ži­la se tu hej­na much a komá­rů. Když Inge­la Duf­va­o­vá poz­dě­ji tvr­di­la, že na té posta­vě bylo cosi fas­ci­nu­jí­cí­ho, neby­la to tak úpl­ně pravda.
Muž před smr­tí zvra­cel a měl těž­ký prů­jem. Spí­še než úctu pocí­ti­la v té chví­li zne­chu­ce­ní a strach z vlast­ní smr­ti. Rov­něž poli­cis­té San­d­ra Lin­de­vallo­vá a Samir Eman, kte­ří na mís­to dora­zi­li o pat­náct minut poz­dě­ji, měli pocit, že tenhle úkol dosta­li za trest.
Vyfo­to­gra­fo­va­li tělo a pro­hle­da­li nej­bliž­ší oko­lí, i když tak dale­ko, aby pod srá­zem na začát­ku Zinc­ko­vy uli­ce obje­vi­li odho­ze­nou láhev se sil­nou vrst­vou čeho­si na dně, co vypa­da­lo jako písek, nedo­šli. Přes­to­že nevě­ři­li, že by na mužo­vě smr­ti nesl vinu někdo jiný, důklad­ně mu pro­hléd­li hla­vu a hrud­ník, ale žád­né sto­py nási­lí neob­je­vi­li a kro­mě hustých slin, kte­ré mu vyté­ka­ly z úst, nena­šli ani jiné znám­ky svěd­čí­cí o jiné pode­zře­lé pří­či­ně smr­ti. Pro­to poté, co otáz­ku pro­bra­li se svý­mi nad­ří­ze­ný­mi, mís­to nále­zu ani neu­za­vře­li poli­cej­ní páskou.
Zatím­co čeka­li, až si pro tělo při­je­de sanit­ka, pro­hle­da­li kapsy nefo­rem­né bun­dy. Našli spous­tu prů­svit­ných papí­rů od stán­ků s pár­ky v roh­lí­ku, pár min­cí, dva­ce­ti­ko­ru­no­vou ban­kov­ku, účet z papír­nic­tví na Hor­no­vě uli­ci, ale žád­ný prů­kaz ani doklad totožnosti.
I přes­to se domní­va­li, že nebu­de těž­ké muže iden­ti­fi­ko­vat. Měl totiž nápad­ná zvlášt­ní zna­me­ní. Uká­za­lo se ovšem, že je to chyb­ný před­po­klad, stej­ně jako mno­ho jiné­ho. Na oddě­le­ní soud­ní pato­lo­gie v Sol­ně, kde pro­běh­la pitva, udě­la­li rent­ge­no­vý sní­mek chru­pu. Při jeho porov­ná­ní s úda­ji v data­bá­zi nic nena­šli a stej­ně to dopadlo s otis­ky prs­tů. Poté co soud­ní pato­lož­ka Fredri­ka Nyma­no­vá ode­sla­la řadu vzor­ků do NFC nebo­li Národ­ní­ho forenz­ní­ho cen­t­ra, roz­hod­la se – přes­to­že to vůbec nespa­da­lo mezi její pra­cov­ní úko­ly –, že dohle­dá něko­lik tele­fon­ních čísel, kte­rá měl mrt­vý muž naškrá­ba­ná na posklá­da­ném papír­ku v kap­se kalhot.
Jed­no z nich pat­ři­lo Mika­e­lu Blomkvis­to­vi z časo­pi­su Milé­ni­um. Nejdřív to pus­ti­la z hla­vy, ale poz­dě­ji večer, krát­ce po otřes­né hád­ce se svou puber­tál­ní dce­rou, si vzpo­mně­la, že jenom za posled­ní rok pitva­la tři těla, kte­rá muse­la být pohřbe­na beze jmé­na. Zana­dá­va­la. Nad tím, i nad živo­tem obecně.
Bylo jí devě­ta­čty­ři­cet, žila sama se dvě­ma dět­mi, trpě­la bolest­mi zad, nespa­vos­tí a poci­tem bez­vý­znam­nos­ti, a tak aniž přes­ně vědě­la proč, čís­lo Mika­e­la Blomkvis­ta vytočila. 

Tele­fon zabzu­čel. Na dis­ple­ji se obje­vi­lo nezná­mé čís­lo a Mika­el si vyzvá­ně­ní pře­stal vší­mat. Prá­vě vyšel z bytu a vyra­zil Hor­no­vou uli­cí dolů ke Sta­vi­dlu a do Staré­ho Měs­ta, ale kam přes­ně jde, to zatím nevě­děl. Na sobě měl šedé plá­tě­né kalho­ty a nevy­žeh­le­nou dží­no­vou koši­li. Dlou­ho se jen tak pro­chá­zel kří­žem krá­žem uli­ce­mi, až se nako­nec usa­dil ve ven­kov­ní zahrád­ce jed­no­ho pod­ni­ku na Öster­lå­gské uli­ci a objed­nal si skle­ni­ci guinnessu.
V sedm hodin večer bylo ješ­tě tep­lo a ze Skep­pshol­me­nu k němu dolé­hal smích a potlesk. Vzhlé­dl k mod­ré­mu nebi, od vody ucí­til jem­ný vánek a pokou­šel si namlu­vit, že život pře­ce jenom za něco sto­jí. Moc se mu to však neda­ři­lo a nezlep­ši­lo se to ani po jed­nom pivu, ani po dvou, a tak nako­nec něco zamumlal, zapla­til a vykro­čil zpát­ky k domo­vu, aby pokra­čo­val v prá­ci nebo aby se nechal pohl­tit tele­viz­ním seri­á­lem nebo detektivkou.
Vzá­pě­tí si to však zase roz­mys­lel a z náh­lé­ho popu­du zamí­řil na kope­ček Mose­bac­ke a do Rybář­ské uli­ce. Tam v čís­le devět byd­le­la Lisbe­th Salan­de­ro­vá. Nedě­lal si žád­né nadě­je, že by byla doma. Po pohřbu své­ho býva­lé­ho poruč­ní­ka Hol­ge­ra Pal­m­gre­na se vyda­la na ces­ty po Evro­pě a na Mika­e­lo­vy e‑maily a zprá­vy odpo­ví­da­la jen spo­ra­dic­ky. Přes­to se roz­ho­dl, že u ní zku­sí zazvo­nit. Vybě­hl pro­to po scho­dech z náměs­tí naho­ru a pře­kva­pe­ně pohlé­dl na pro­těj­ší dům. Celou fasádu pokrý­va­lo nové, veli­ké graf­fi­ti. Nevě­no­val mu ale žád­nou dal­ší pozor­nost, i když to byl výjev, v němž by člo­věk uto­nul – plný surre­a­lis­tic­kých detai­lů, mimo jiné tam stál malý legrač­ní muží­ček v kalho­tách se skot­skou kost­kou na zele­ném vago­nu metra.
Mika­el mís­to toho vyťukal u dve­ří domov­ní kód, nastou­pil do výta­hu a upřel pohled do zrca­dla. Hor­ké a slu­neč­né léto se na něm nijak zvlášť nepo­de­psa­lo. Byl ble­dý, měl kru­hy pod oči­ma a zno­vu si vzpo­mněl na krach na bur­ze, na kte­rém dřel celý čer­ve­nec. Bez­po­chy­by to byla to důle­ži­tá zále­ži­tost – krach způ­so­be­ný nejen pře­hna­ným opti­mis­mem a vidi­nou rych­lé­ho zis­ku, ale také hac­ker­ský­mi úto­ky a dez­in­for­mač­ní­mi kam­pa­ně­mi. Jenomže teď se ve stej­ném téma­tu rýpal kaž­dý dru­hý novi­nář, a přes­to­že Mika­el sám na leda­cos při­šel – mimo jiné pocho­pil, kte­rá z rus­kých trollích farem roz­ší­ři­la ty nej­hor­ší fámy –, měl pocit, že se svět v tuhle chví­li bez jeho zása­hů klid­ně obe­jde. Mož­ná by si jen měl vzít vol­no a začít cvi­čit. A mož­ná se taky víc sta­rat o Eri­ku, kte­rá se roz­vá­dí s Gregerem.
Výtah se zasta­vil, Mika­el ote­vřel mříž a vystou­pil, nyní ješ­tě pev­ně­ji pře­svěd­če­ný o zby­teč­nos­ti své návštěvy. Lisbe­th pros­tě odje­la a na něho kaš­le. V násle­du­jí­cí chví­li však zner­vózněl. Dve­ře její­ho bytu byly ote­vře­né doko­řán a on si naráz uvě­do­mil, jak vel­ký strach celé léto potla­čo­val, jak moc se bál, že ji její nepřá­te­lé najdou. S volá­ním „haló, haló“ se vří­til se dovnitř, kde ho zasá­hl pach čer­s­tvě vyma­lo­va­ných stěn a čis­ti­cích prostředků.
Dál se nedo­stal. Zasle­chl kro­ky. Na scho­dech za ním někdo funěl jako zví­ře. Oto­čil se na mís­tě a uvi­děl dva mohut­né muže v mod­rých mon­tér­kách. Nes­li cosi obrov­ské­ho a Mika­el byl tak roz­či­le­ný, že nedo­ká­zal situ­a­ci nor­mál­ně vyhodnotit.
„Co tady dělá­te?“ vyhrkl.
„Nevi­dí­te?“
Vypa­da­li jako dva stě­ho­vá­ci, kte­ří se potý­ka­jí s mod­rou pohov­kou. Byl to nový luxus­ní a designo­vý kou­sek a Mika­el věděl, že Lisbe­th si na tako­vé věci roz­hod­ně nepo­tr­pí. Už už se chys­tal něco říct, ale náh­le zevnitř bytu zasle­chl jiný hlas. V prv­ním oka­mži­ku ho pova­žo­val za Lisbe­tin a roz­zá­řil se. Bylo to však jen jeho tou­žeb­né přá­ní. Hlas se Lisbe­th samo­zřej­mě vůbec nepodobal.
„To je mi ale návště­va. Čemu vdě­čím za tu čest?“
Když se oto­čil, stá­la na pra­hu vyso­ká sně­dá žena kolem čty­ři­cít­ky a s poně­kud iro­nic­kým úsmě­vem si ho pro­hlí­že­la. Měla na sobě dží­ny a ele­gant­ní šedou halen­ku, vla­sy sple­te­né do dvou copů a šik­mé třpy­ti­vé oči. Mika­el si teď při­pa­dal ješ­tě zma­te­něj­ší. Nezná ji odněkud?
„Ne, ne,“ zamumlal. „Já jen…“
„Vy jen…“
„Asi jsem si sple­tl patro.“
„Nebo jste nevě­děl, že ta mla­dá dáma byt prodala?“
Mika­el to nevě­děl a vůbec se mu ta situ­a­ce nelí­bi­la, zvlášť když se ta žena nepře­stá­va­la usmí­vat. Ule­vi­lo se mu, když se obrá­ti­la ke stě­ho­vá­kům a ohlí­da­la si, aby pohov­kou nena­ra­zi­li do futer. Potom zase zmi­ze­la v bytě. Chtěl odtud utéct a tu novin­ku rozře­dit dal­ším guin­nes­sem. Ale zůstal stát na mís­tě, jako by se nemohl odtrh­nout, a zašilhal po jme­nov­ce na dve­řích. Neby­lo tam napsá­no V. Kul­la, ale Lin­de­ro­vá. Kdo je sak­ra Lin­de­ro­vá? Zadal jmé­no do mobi­lu a na dis­ple­ji se obje­vi­la žena z bytu.
Byla to Kadi Lin­de­ro­vá, psy­cho­lož­ka a jed­na­tel­ka spo­leč­nos­ti. Mys­lel na ni – na to málo, co o ní věděl –, ale hlav­ně na Lisbe­th, a sotva se sta­čil napří­mit a nasa­dit zamyš­le­ný výraz, Kadi Lin­de­ro­vá se zno­vu obje­vi­la ve dve­řích. Už se netvá­ři­la jenom iro­nic­ky, ale teď navíc ješ­tě udi­ve­ně. Těka­la oči­ma kolem sebe. Sla­bouč­ce voně­la něja­kým parfé­mem, byla štíh­lá, měla hube­ná zápěs­tí a vystouplé klíč­ní kosti.
„Teď už mi to ale musí­te vysvět­lit. Váž­ně jste si sple­tl patro?“
„To je dob­rá otáz­ka,“ odpo­vě­děl Mika­el a vzá­pě­tí mu bylo jas­né, jak špat­ná odpo­věď to je.
Žena se usmí­va­la a on se odtud chtěl dostat pryč, tře­ba i tím nej­la­ci­něj­ším způ­so­bem. Za žád­nou cenu nesmí odha­lit sku­teč­nost, že tady pod smyš­le­ným jmé­nem byd­le­la Lisbe­th, ať už to Kadi Lin­de­ro­vá ví, nebo ne.
„Tak teď jsem ješ­tě zvě­da­věj­ší,“ řekla.
Zasmál se – jako by to celé byla jen směš­ná sou­kro­má záležitost.
„Tak­že jste si mě nepři­šel pro­vě­řit?“ pokra­čo­va­la. „Tenhle byt vůbec nebyl levnej.“
„Jest­li jste neu­říz­la koň­skou hla­vu a nepo­lo­ži­la ji něko­mu do poste­le, tak vás teď nechám v kli­du pokra­čo­vat ve stěhování.“
„Všech­ny detai­ly si nevy­ba­vu­ju, ale řek­la bych, že tohle se nestalo.“
„Výbor­ně. V tom pří­pa­dě vám pře­ju hod­ně štěs­tí,“ odpo­vě­děl Mika­el s před­stí­ra­nou leh­kos­tí a chys­tal se ode­jít spo­lu se stě­ho­vá­ky, kte­ří zrov­na vychá­ze­li z bytu.
Ale Kadi Lin­de­ro­vá, kte­rá si ner­vóz­ně si pohrá­va­la s okra­jem halen­ky a se svý­mi copy, si zjev­ně chtě­la ješ­tě poví­dat, a Mika­el si uvě­do­mil, že to, co mu u ní pova­žo­val za nepří­jem­nou sebe­jis­to­tu, je ve sku­teč­nos­ti jen fasáda, za kte­rou se skrý­vá něco úpl­ně jiného.
„Vy ji zná­te?“ zepta­la se.
„Koho?“
„Tu, co tady bydlela.“
Odpo­vě­děl otázkou.
„A vy?“
„Ne, neznám ani její jmé­no. Ale i tak se mi líbí.“
„Jak to myslíte?“
„Ta auk­ce byla úpl­ně šíle­ná, při­ha­zo­va­lo tolik lidí, že jsem nemě­la šan­ci a vzda­la to. Ale nako­nec jsem ten byt zís­ka­la, pro­to­že ta ‚mla­dá dáma‘ – jak ji advo­kát nazý­vá – si prý přá­la, abych ho dosta­la zrov­na já.“
„To je vtipné.“
„Že jo?“
„Mož­ná jste udě­la­la něco, co se té mla­dé dámě líbilo…“
„V médi­ích bývá vidět hlav­ně to, jak se hádám s těma pitom­ce­ma z představenstva.“
„Tře­ba se jí líbí zrov­na tohle.“
„To asi ne. Nedá­te si pivo? Tře­ba bys­te mi pak mohl taky něco říct. Moc se mi líbi­la…“ zno­vu zavá­ha­la, „…vaše repor­táž o dvoj­ča­tech. Bylo to váž­ně strhující.“
„Díky,“ odpo­vě­děl. „To je od vás milé, ale už váž­ně musím jít.“
Při­kýv­la a Mika­el ze sebe vypra­vil „nashle“. Jinak si vůbec nedo­ká­zal vyba­vit, jak se odtam­tud dostal, až do chví­le, kdy vyšel do let­ní­ho veče­ra. Roz­hod­ně se nevši­ml dvou nových bez­peč­nost­ních kamer nad vcho­dem do domu ani balo­nu letí­cí­ho v té chví­li po oblo­ze pří­mo nad jeho hla­vou. Pře­šel náměs­tíč­ko Mose­bac­ke, pokra­čo­val Urvä­de­ro­vou uli­cí dolů a tepr­ve v Göt­ské zpo­ma­lil. Jako by se nemohl nadech­nout. A při­tom se nesta­lo nic jiné­ho, než že se Lisbe­th pře­stě­ho­va­la. Vlast­ně by z toho měl mít radost, pro­to­že tak byla ve vět­ším bez­pe­čí. Mís­to rados­ti ale měl pocit, jako by dostal fac­ku. Bylo to samo­zřej­mě úpl­ně hloupé.
To je celá Lisbe­th Salan­de­ro­vá, tako­vá jako vždyc­ky. Přes­to se ho to dotklo. Aspoň mu moh­la něco nazna­čit. Vzal do ruky mobil, chtěl jí napsat zprá­vu, aby se zeptal…, ale ne, ať je to, jak chce. Sešel na Hor­no­vu uli­ci a viděl, že na tra­su Půl­noč­ní­ho běhu už vyběh­li ti nejmlad­ší závod­ní­ci. Udi­ve­ně pozo­ro­val všech­ny fan­dí­cí a pokři­ku­jí­cí rodi­če u okra­je chod­ní­ku, jejich radost jako by pro něho byla napros­to nepo­cho­pi­tel­ná. Měl co dělat, aby se mu mezi dvě­ma běž­ci poda­ři­lo pře­jít na dru­hou stra­nu sil­ni­ce. Pokra­čo­val Bell­ma­no­vou uli­cí a myš­len­ky mu pořád zma­te­ně víři­ly v hla­vě. Vyba­vil si posled­ní setká­ní s Lisbeth.
Bylo to v restau­ra­ci Kvar­nen, večer před Hol­ge­ro­vým pohřbem. Oba teh­dy těž­ko hle­da­li slo­va, což ovšem neby­lo nijak pře­kva­pi­vé, a z celé schůz­ky vlast­ně zby­la jen odpo­věď na jeho otázku:
„Co teď budeš dělat?“
„Budu kočka, už ne myš.“
Kočka, ne myš.
Chtěl, aby mu to Lisbe­th vysvět­li­la. To se ale nesta­lo. Pama­to­val si jenom, jak potom zmi­ze­la přes Občan­ské náměs­tí, na sobě měla na míru uši­tý kalho­to­vý kos­tým, ve kte­rém vypa­da­la jako naštva­ný kluk, jehož donu­ti­li se sluš­ně obléct na něja­kou slav­nost. Neby­lo to nijak dáv­no. Na začát­ku čer­ven­ce. Ale Mika­e­lo­vi se to zdá­lo neko­neč­ně vzdá­le­né. Šel domů a pře­mýš­lel o všem mož­ném. Když se koneč­ně vrá­til do bytu a usa­dil se na pohov­ku s plz­ní v ruce, tele­fon zazvo­nil znovu.
Byla to soud­ní pato­lož­ka Fredri­ka Nymanová.

Kapi­to­la 2
15. srp­na
Lisbe­th Salan­de­ro­vá sedě­la v hote­lo­vém poko­ji na Manéž­ním náměs­tí v Mosk­vě s ote­vře­ným note­boo­kem před sebou. Sle­do­va­la, jak Mika­el vychá­zí z domu na Rybář­ské uli­ci. Nene­sl se sebe­vě­do­mě jako obvykle, nao­pak vypa­dal zma­te­ně a ona v nit­ru pocí­ti­la cosi pal­či­vé­ho, čemu úpl­ně nero­zu­mě­la, ale roz­hod­ně ten pocit nehod­la­la nijak blíž zkou­mat. Jenom zved­la oči od počí­ta­če a zahle­dě­la se ven ke skle­ně­né kupo­li, na níž se zrcadli­lo množ­ství růz­ných světel.
Měs­to, kte­ré jí ješ­tě před chví­lí bylo lhos­tej­né, ji zača­lo při­ta­ho­vat; uva­žo­va­la o tom, že se na všech­no vykaš­le, vyra­zí ven a zpi­je se do němo­ty. Byly to ale samo­zřej­mě hlouposti. Musí si zacho­vat dis­ci­plí­nu. U počí­ta­če teď v pod­sta­tě byd­le­la, někdy dokon­ce ani nešla spát. Přes­to teď kupo­di­vu vypa­da­la tak upra­ve­ně, jako už dlou­ho ne. Vla­sy měla čer­s­tvě ostří­ha­né nakrát­ko. Pier­cin­gy zmi­ze­ly a na sobě měla bílou koši­li a čer­ný oblek, ten­týž jako na pohřbu. Ne snad z pie­ty vůči Hol­ge­ro­vi, ale pro­to­že si na něj zvyk­la a taky chtě­la víc sply­nout s davem.
Roz­hod­la se, že ude­ří prv­ní, že nebu­de čekat v kou­tě jako něja­ká kořist – pro­to taky při­je­la do Mosk­vy a pro­to necha­la do Rybář­ské uli­ce ve Stoc­khol­mu nain­sta­lo­vat kame­ry. Cena byla však vyš­ší, než si před­sta­vo­va­la. Nejen pro­to, že její minu­lost vyhřez­la a nene­cha­la ji v noci spát. Také její nepří­tel se skrý­val v mlhách a za bez­na­děj­ný­mi šif­ra­mi a Lisbe­th celé hodi­ny vyse­dá­va­la u note­boo­ku a zame­ta­la po sobě sto­py. Žila jako zaja­tec na útě­ku a nic z toho, co hle­da­la, k ní nepři­chá­ze­lo snad­no. Tepr­ve teď, po měsí­ci usi­lov­né prá­ce, se koneč­ně blí­ži­la k cíli. Ani tím si však neby­la jis­tá a občas ji napa­da­lo, že nepří­tel je mož­ná pře­ce jenom o krok před ní.
Dnes, když kon­t­ro­lo­va­la terén a při­pra­vo­va­la svo­ji ope­ra­ci, měla pocit, jako by ji někdo sle­do­val, a občas v noci neklid­ně naslou­cha­la zvu­kům ozý­va­jí­cím se z hote­lo­vé chod­by, zvlášť jed­no­mu muži – byla si jis­tá, že je to muž – s vro­ze­nou disy­me­t­rií. Dělal nepra­vi­del­né kro­ky a před její­mi dveř­mi čas­to zpo­ma­lil, jako by chtěl poslouchat.
Pře­to­či­la video nazpá­tek. Mika­el Blomkvist zno­vu s výra­zem smut­né­ho psa vyšel z domu na Rybář­ské uli­ci. Lisbe­th na něho mys­le­la, napi­la se ze své skle­nič­ky whis­ky a pak se podí­va­la z okna. Nad Stát­ní dumou táh­ly smě­rem k Rudé­mu náměs­tí a Kremlu tem­né mra­ky, vypa­da­lo to na déšť. Vlast­ně to vypa­da­lo na pořád­nou bouř­ku, ale asi to bylo jed­no. Lisbe­th vsta­la a zva­žo­va­la, že se osprchu­je nebo si napus­tí vanu. Nako­nec se spo­ko­ji­la jen s čis­tou koši­lí. Zvo­li­la čer­nou, na dnešek se hodi­la. Z kapsy kuf­ru vytáh­la svůj che­e­tah, pis­to­li znač­ky Beret­ta, kte­rou si nele­gál­ně kou­pi­la hned dru­hý den v Mosk­vě, zasu­nu­la ji do pouz­d­ra pod sakem a roz­hléd­la se po pokoji.
Nelí­bil se jí, celý hotel se jí nelí­bil. Byl pří­liš luxus­ní, pří­liš nazdo­be­ný a v salon­cích v pří­ze­mí se pohy­bo­va­li tako­ví muži, jako byl její otec – hajzlo­vé, kte­ří se tak samo­zřej­mě majet­nic­ky cho­va­jí ke svým milen­kám i pod­ří­ze­ným. Jejich oči sle­do­va­ly i ji a jejich slo­va se moh­la dostat dál, k taj­ným služ­bám nebo ke gan­gs­te­rům. Lisbe­th čas­to sedě­la s pěst­mi zaťa­tý­mi jako před bojem.
Zašla do kou­pel­ny a oplách­la si obli­čej stu­de­nou vodou. Moc to nepo­moh­lo. V čele jí tepa­lo nevy­spá­ním a boles­tí. Má už vyra­zit? To je asi jed­no, ne? Chví­li naslou­cha­la u dve­ří na chod­bu, nic neza­slech­la, a tak vyšla ven. Byd­le­la ve dva­cá­tém pat­ře. Výtah byl neda­le­ko a u něho stál asi pět­a­čty­ři­ce­ti­le­tý muž, upra­ve­ný, nakrát­ko ostří­ha­ný, v dží­nách a kože­né bun­dě a v čer­né koši­li jako ona. Už ho před­tím vidě­la. Na jeho očích bylo něco zvlášt­ní­ho – záři­ly něko­li­ka barva­mi. Ale Lisbe­th se o ně nestarala.
Se sklo­pe­ný­ma oči­ma sje­la spo­leč­ně s ním dolů, vystou­pi­la z výta­hu, pro­šla hote­lo­vou halou, vyšla na náměs­tí a zahle­dě­la se na vel­kou skle­ně­nou kupo­li s mapou svě­ta září­cí do tmy. Pod ní se nachá­ze­jí čty­ři poscho­dí nákup­ní­ho cen­t­ra. A na špi­ci kupo­le boju­je sva­tý Jiří s dra­kem. Pat­ro­na Mosk­vy vidě­la ve měs­tě na kaž­dém rohu. Pozve­dal meč a ona občas polo­ži­la ruku na jeho ostří, jako by chtě­la ochrá­nit své­ho vlast­ní­ho draka. Tu a tam se dotkla staré­ho prů­stře­lu na rame­ni nebo jizvy po ráně nožem na boku. Jako by si chtě­la při­po­me­nout, jak moc to bolelo.
Mys­le­la na pla­me­ny, růz­né kata­stro­fy i na svo­ji mat­ku a neu­stá­le si dáva­la pozor, aby ji neza­chy­ti­ly bez­peč­nost­ní kame­ry. Pro­to se pohy­bo­va­la trha­vě a napja­tě a chváta­la na Tver­skou uli­ci, širo­kou tří­du s par­ky a zahra­da­mi, a zasta­vi­la se až před restau­ra­cí Ver­sailles, jed­ním z nej­lu­xus­něj­ších pod­ni­ků ve městě.
Budo­va se sloupořa­dí­mi, zla­ce­ný­mi orna­men­ty a spous­tou křiš­ťá­lu při­po­mí­na­la barok­ní palác, doko­na­lý nablýska­ný pas­tiš ze sedm­nác­té­ho sto­le­tí, a Lisbe­th by ze vše­ho nej­rad­ši utek­la někam dale­ko. Jenomže prá­vě tady se dnes konal večí­rek pro ty nej­bo­hat­ší z celé Mosk­vy, už zdál­ky bylo vidět vrcho­lí­cí pří­pra­vy. Zatím dora­zil jen houf mla­dých kra­sa­vic, nepo­chyb­ně dra­hých pro­sti­tu­tek. Per­so­nál však usi­lov­ně pra­co­val na posled­ních detai­lech. Když Lisbe­th při­šla blíž, uvi­dě­la hostitele.
Jme­no­val se Vla­di­mir Kuz­ně­cov, stál u vcho­du v bílém smokin­gu a lakýr­kách, a přes­to­že nebyl nijak sta­rý, bylo mu sotva pade­sát, s bílý­mi vla­sy, plno­vou­sem a vel­kým bři­chem kon­tras­tu­jí­cím s hube­ný­ma noha­ma vypa­dal jako děda Mráz. Ofi­ci­ál­ně to byl pří­běh o napra­ve­ném zlo­dě­jíč­ko­vi, kte­rý změ­nil život a stal se úspěš­ným kucha­řem, spe­ci­a­lis­tou na med­vě­dí stea­ky a hou­bo­vé omáč­ky. Pota­jí však vedl něko­lik trollích farem, kte­ré pro­du­ko­va­ly lži­vé zprá­vy, čas­to s anti­se­mit­ským pod­tex­tem. Kuz­ně­cov nejen­že vyvo­lá­val zma­tek a ovliv­ňo­val poli­ti­ku, ale měl na rukou dokon­ce i krev.
Vytvá­řel před­po­kla­dy pro geno­ci­du a z nená­vis­ti si udě­lal byz­nys. Sotva ho Lisbe­th u vcho­du zahléd­la, hned se pře­svěd­či­la, jest­li je beret­ta na svém mís­tě, a opa­tr­ně se roz­hlí­že­la. Kuz­ně­cov si ner­vóz­ně uhla­zo­val vou­sy – dneš­ní večer pro něj byl mimo­řád­ně důle­ži­tý. Uvnitř už hrá­lo smyč­co­vé kvar­te­to, kte­ré, jak Lisbe­th vědě­la, poz­dě­ji během veče­ra nahra­dí jazzband Rus­ký swing.
Pod pří­střeš­kem z čer­ných žalu­zií vedl ke vcho­du čer­ve­ný kobe­rec lemo­va­ný ozdob­ným pro­va­zem a body­gu­ar­dy. Stá­li tam těs­ně jeden ved­le dru­hé­ho v šedých oble­cích, ozbro­je­ní a se slu­chát­ky v uších. Kuz­ně­cov se podí­val na hodin­ky. Žád­ný z hos­tů se zatím neob­je­vil, mož­ná spo­lu hrá­li jakousi hru – nikdo nechtěl při­jít jako první.
Zato na uli­ci se už tís­ni­lo spous­tu lidí – zvě­dav­ci a čumi­lo­vé. Oči­vid­ně se roz­nes­lo, že se tu dnes večer sejde sme­tán­ka, což je dob­ře, pomys­le­la si Lisbe­th. Aspoň snáz sply­ne s davem. Jen­že potom se spus­til déšť, nejdřív jenom mrho­li­lo, ale nako­nec se roz­pr­še­lo pořád­ně. V dál­ce se zablesklo. Ozva­lo se hřmě­ní a lidí uby­lo. Zůsta­lo jenom něko­lik sta­teč­ných pod dešt­ní­ky. Tepr­ve pak dora­zi­ly prv­ní limu­zí­ny s hos­ty a Kuz­ně­cov je vítal, kla­něl se a jed­na z žen sto­jí­cích poblíž návštěv­ní­ky odškr­tá­va­la v malých čer­ných des­kách. Restau­ra­ce se poma­lu plni­la muži střed­ní­ho věku a dal­ší­mi mla­dý­mi ženami.
Lisbe­th naslou­cha­la hlu­ku a šumu ze sálu, kte­rý se mísil s hud­bou smyč­co­vé­ho kvar­te­ta, a tu a tam zahléd­la něko­ho z těch, na něž nara­zi­la při svém pát­rá­ní; všimla si, jak se v závis­los­ti na význa­mu a posta­ve­ní jed­not­li­vých osob mění Kuz­ně­co­vův výraz i řeč těla. Kaž­dé­ho z hos­tů obda­řil tako­vým úsmě­vem a tako­vou úklo­nou, jakou v jeho očích zaslu­ho­val, a ty nej­dů­le­ži­těj­ší obla­žil i vtíp­kem, kte­ré­mu se ovšem smál pře­de­vším on sám.
Smál se chroch­ta­vě jako dvor­ní šašek, Lisbe­th od něho nemoh­la odtrh­nout oči, sle­do­va­la to diva­dlo a mož­ná se jím necha­la až pří­liš pohl­tit. Vši­ml si jí jeden z body­gu­ar­dů a lehce kývl na kole­gu – to neby­lo dob­ré, to vůbec neby­lo dob­ré. Před­stí­ra­la, že odchá­zí, ale scho­va­la se ve vcho­du o kus dál a uvě­do­mi­la si, jak moc se jí tře­sou ruce a že to není způ­so­be­no deš­těm ani chladem.
Byla napja­tá k prask­nu­tí a vytáh­la mobil, aby se ujis­ti­la, že je všech­no při­pra­ve­no. Útok musí být doko­na­le nača­so­va­ný. Jinak by byla ztra­ce­ná. Všech­no pro­šla jed­nou, podru­hé, potře­tí. Ale čas ubí­hal a ona poma­lu pře­stá­va­la věřit. Déšť neu­stá­val a vůbec nic se nedě­lo, začí­na­lo to vypa­dat na dal­ší pro­mar­ně­nou příležitost.
Všich­ni pozva­ní byli na mís­tě. Dokon­ce i Kuz­ně­cov zašel dovnitř a v té chví­li Lisbe­th opa­tr­ně vykro­či­la ze své­ho úkry­tu a nahléd­la dovnitř. Večí­rek byl v plném prou­du. Muži už do sebe zača­li házet paná­ky a sápat se po dív­kách. Lisbe­th se roz­hod­la pro návrat do hotelu.
Prá­vě v té chví­li však dora­zi­la dal­ší limu­zí­na a jed­na z žen sto­jí­cích u dve­ří vběh­la dovnitř, aby při­ved­la Kuz­ně­co­va, kte­rý se z restau­ra­ce vyko­lé­bal se zpo­ce­ným čelem a skle­nič­kou šam­paň­ské­ho v ruce. Lisbe­th se navzdo­ry vše­mu roz­hod­la zůstat. Oči­vid­ně při­jel něja­ký důle­ži­tý host. Bylo to patr­né z cho­vá­ní body­gu­ar­dů, z ner­vo­zi­ty ve vzdu­chu i z Kuz­ně­co­vo­va při­hlouplé­ho výra­zu. Vrá­ti­la se do své­ho úkry­tu. Z limu­zí­ny však nikdo nevystoupil.
Řidič nevy­stou­pil do deš­tě, aby ote­vřel dve­ře. Auto jenom stá­lo na mís­tě a Kuz­ně­cov si upra­vil vla­sy a motýl­ka, otřel si čelo, zatá­hl bři­cho, dopil skle­nič­ku a v té chví­li se Lisbe­th pře­sta­la třást. V Kuz­ně­co­vo­vě pohle­du zahléd­la cosi, co moc dob­ře zna­la, a bez zavá­há­ní spus­ti­la svůj hac­ker­ský útok.
Potom zastr­či­la mobil zpát­ky do kapsy a necha­la kódy pro­gra­mu pra­co­vat samo­stat­ně, zatím­co se s foto­gra­fic­kou přes­nos­tí roz­hlí­že­la a zazna­me­ná­va­la kaž­dý detail kolem sebe, řeč těla body­gu­ar­dů, jejich ruce blíz­ko zbra­ní, meze­ry mezi jejich rame­ny podél čer­ve­né­ho kober­ce i nerov­nos­ti a kalu­že na chod­ní­ku před sebou.
Stá­la tam nehyb­ně, téměř ochro­me­ně, a všech­no pozo­ro­va­la, dokud řidič koneč­ně nevy­stou­pil, neroz­tá­hl dešt­ník a neo­te­vřel zad­ní dve­ře. V tu chví­li Lisbe­th udě­la­la něko­lik koči­čích sko­ků vpřed a rukou sví­ra­la pis­to­li pod sakem.

Změ­na tex­tu ukáz­ky vyhrazena