Kdy­bys měla vybrat tři kni­hy, kte­ré by si čte­ná­ři roz­hod­ně měli pře­číst během toho­to léta, kte­ré by to byly?
Klub, kni­ha o stu­diu na ang­lic­ké uni­ver­zi­tě, o elit­ních klu­bech, boxo­vá­ní, lás­ce, přá­tel­ství a pomstě… Barva vraž­dy Bee Larkha­mo­vé, neo­by­čej­ný román o pozo­ru­hod­ném chlap­ci trpí­cím (nebo spíš obda­ře­ném) syne­sté­zií… Síla pří­ro­dy, napí­na­vá detek­tiv­ka z pro­stře­dí aus­tral­ských lesů a hor od Jane Har­pe­ro­vé, kte­rou může­te znát díky romá­nu Sucho.

Na co se nej­víc těšíš z toho, co chys­tá­me na pod­zim, a proč?
Urči­tě na ori­gi­nál­ní román nige­rij­ské autor­ky Oyin­kan Brai­thwai­te­o­vé Má sest­ra je séri­o­vý vrah, pro­to­že je to prv­ní kni­ha, kte­rou jsem pro Host obje­vi­la a u jejíž pří­pra­vy jsem od samé­ho začát­ku. Všimla jsem si jí na mezi­ná­rod­ním kniž­ním veletr­hu ve Frank­fur­tu na pod­zim 2018 a hned po pří­jez­du z něj jsme zača­li pra­co­vat na čes­kém vydá­ní. Je to román plný humo­ru a iro­nie, kte­rý se ode­hrá­vá v Lagosu.

Najde čte­nář v edič­ním plá­nu něco, co se pod­le tebe vymy­ká naší obvyk­lé produkci?
Román korej­ské autor­ky Čo Nam­džu o posta­ve­ní žen v Kore­ji. Hlav­ní hrdin­ka má nej­ob­vyk­lej­ší jmé­no, jaké dív­ky její­ho roč­ní­ku dostá­va­ly. Zastu­pu­je tak nejen sebe, ale celou řadu žen. Při čte­ní jsem měla pocit, že ji znám, a někdy mi dokon­ce při­pa­da­lo, jako bych jí i sama byla. Pří­běh Kim Čijong – roč­ník 82 na mě hod­ně zapů­so­bil a při čte­ní jsem našla mno­ho para­lel s živo­tem žen u nás. Čes­ky vyjde v říjnu.