Tři otázky pro… Jirku

Tipy z prv­ní ruky od Jir­ky Ště­pá­na, naše­ho redak­to­ra sci-fi a fan­ta­sy. Mimo jiné pro­zra­dí, na co se může­te na poli fan­tas­ti­ky těšit na podzim.

Tři otázky pro… Alenku

Tipy z prv­ní ruky od Alen­ky Vrab­co­vé, naší žánro­vé redak­tor­ky pro pře­kla­do­vou belet­rii a kri­mi. Pora­dí vám, do čeho se začíst přes léto, ale dozví­te se taky, na co …

Co nového Robin Sloan upekl na své čtenáře?

Robin Slo­an dopo­sud napsal dvě a půl kni­hy — Non­stop knih­ku­pec­tví pana Penum­b­ry a Kvá­sek. Obě spo­ju­je míse­ní tra­di­ce a tech­no­lo­gií, řeše­ní záha­dy a nádech magična. …

Letní tipy z redakce

Už se při­pra­vu­je­te na dovo­le­nou, plá­nu­je­te, co všech­no přes léto stih­ne­te, a těší­te se, že si oddych­ne­te u dob­ré kni­hy? Na chod­bách naší redak­ce jsme pro vás …

Žal nemusí jen bolet

Brit­ská psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka Julia Samu­e­lo­vá už pět­a­dva­cet let pra­cu­je s truchlí­cí­mi. Pomá­há jim pocho­pit pod­sta­tu toho, co se při­ho­di­lo, a při­jmout emo­ci, jejíž plnou …

Pod ledy Severních vod

Když nám do redak­ce při­vez­li Sever­ní vody, vůbec jsem netu­šil, co je ta kni­ha zač. V tom množ­ství titu­lů, kte­ré býva­jí v edič­ním plá­nu, mi zkrát­ka unik­la. Ale o to …

A co marketéři, mají si kde hrát?

Být social nin­ja nebo mar­ke­ting super­he­ro v něja­kém love­bran­du je dre­am job spous­ty mla­dých lidí. Sta­čí najít prá­ci v tom správ­ném startu­pu a ocit­ne­te se ve světě …

Tahle kniha není o hokeji

Nej­no­věj­ší román Fredri­ka Backma­na Med­vě­dín zís­kal tře­tí mís­to ve výbě­ru Best books of 2017 na Ama­zo­nu, v sou­čas­né době je také fina­lis­tou Best books of 2017 na …

Liuovy ctnosti

Ken Liu je zásad­ní autor. To říkám hned na začát­ku a bez otá­le­ní se poku­sím vysvět­lit proč. Těch důvo­dů je totiž dokon­ce několik.

Jedním dechem (čínská sci-fi hostina)

Na dru­hý díl tri­lo­gie Vzpo­mín­ka na Zemi jsem se dlou­ho těšil, mohl jsem si ho samo­zřej­mě pře­číst ješ­tě v ruko­pi­su pře­kla­du, ale záměr­ně jsem to odklá­dal až po …

I redaktorka dětské literatury čte dospělácké knihy

V tomhle pod­zim­ním pra­cov­ním frmo­lu se těším hlav­ně na „potom“. Až si v prů­bě­hu pod­zi­mu nastřá­dám pořád­nou zim­ní záso­bu čte­ní, ze kte­ré se pak budu těšit celou …

Duben: Na co se v redakci těšíme

Ten­to­krát jsme měli oprav­du vel­ký pro­blém se shod­nout, kte­ré kni­hy vybrat. Málem bylo poru­še­no pra­vi­dlo tří, pro­to­že dub­no­vá úro­da bude boha­tá. Tak­že tady je výběr …

Březen: Na co se v redakci těšíme

Bře­zen — za kam­na vle­zem… s kni­hou. A s kte­rý­mi kous­ky tam bude­me my, se může­te podí­vat v našich dal­ších tipech.

Únor: Na co se v redakci těšíme

Úno­ro­vá nadíl­ka už nebu­de boha­tá na sníh, ale na kni­hy. Něko­lik skvě­lých titu­lů bude násle­do­vat i ten nej­o­če­ká­va­něj­ší — Lovec krá­lí­ků od Lar­se Keplera.

Szczepan Twardoch: Morfium

Bůh? Čest? Vlast? Morfium!