Nová tri­lo­gie Antho­ny­ho Ryana
Fan­ta­sy

Antho­ny Ryan zve své čte­ná­ře do úpl­ně jiné­ho svě­ta než ve Stí­nu krkav­ce. Do svě­ta stro­jů pohá­ně­ných dra­čí krví, námoř­ních bitev a špi­o­nů, kte­rý je ovšem stej­ně doko­na­le vybu­do­va­ný a napros­to pohl­cu­jí­cí, jak jsme si u Rya­na zvyk­li. Pří­běh má zbě­si­lé tem­po a množ­ství zvra­tů, kte­ré neda­jí čte­ná­řům vydech­nout a nepře­stá­va­jí fas­ci­no­vat až do posled­ní stránky.

Pro mě to je roz­hod­ně čte­nář­ský záži­tek roku. 

Pokud chce­te unik­nout rea­li­tě ješ­tě dál než na pláž, s Ohněm pro­bu­ze­ní se vám to urči­tě podaří…

Dob­rý pro­ti severáku
Belet­rie nejen pro ženy
Emmi Roth­ne­ro­vá chtě­la přes inter­net zru­šit před­plat­né časo­pi­su Like. Kvů­li pře­kle­pu ale její e‑mail dosta­ne Leo Lei­ke. Emmi mu dál posí­lá e‑maily, a pro­to ji Leo upo­zor­ní na její omyl. Začne tak nezvyk­lá kore­spon­den­ce, jakou lze vést jen s oso­bou napros­to nezná­mou. Na ten­kém ostří mezi abso­lut­ním nezná­mem a nezá­vaz­nou inti­mi­tou se oba víc a víc sbli­žu­jí, až si nako­nec muse­jí nevy­hnu­tel­ně polo­žit otáz­ku: snes­ly by milost­né city, kte­ré roz­kvet­ly v e‑mailech, osob­ní setká­ní? A co by se sta­lo, kdy­by ano?

Dob­rý pro­ti seve­rá­ku je dob­rý pro­ti ospa­lé nudě. Ten­to milost­ný román v e‑mailech per­lí vti­pem a je osvě­žu­jí­cí jako Ape­rol Spri­tz v par­ném létě. Jakmi­le se do toho­to šťav­na­té­ho jablíč­ka zakousne­te, nebu­de­te moct přestat!

Dlou­há ces­ta na malou, rozzlo­be­nou planetu
Spa­ce opera

Tahle kni­ha je tako­vá moje srd­cov­ka. Obje­vil jsem ji ješ­tě před­tím, než se sta­la hitem, a hned jsem si ji zami­lo­val. V době, kdy se všich­ni sna­ží o co nej­tem­něj­ší atmo­sfé­ru a téměř kaž­dý sci-fi román je posta­po­ka­lyp­tic­ký nebo ale­spoň dysto­pic­ký, napsa­la Bec­ky Cham­ber­so­vá pozi­tiv­ní knihu.

Ale tako­vou, kte­rá není prvo­plá­no­vá ani plytká, stá­le se tu řeší závaž­né otáz­ky a problémy.

A ty posta­vy, ale­spoň jed­nu si oblí­bí snad kaž­dý… já mám ale svým způ­so­bem sla­bost pro všech­ny, pro­to­že i když nejsou všich­ni lidé, lid­ský a oprav­do­vý je kaž­dý z nich. Zkrát­ka si sto­jím za tím, co jsem o Dlou­hé ces­tě na malou, rozzlo­be­nou pla­ne­tu řekl popr­vé: je to hře­ji­vá sci-fi z chlad­né­ho vesmí­ru… a to pros­tě chce­te číst!

Pří­pa­dy Rebec­ky Martinssonové
Kri­mi

I naše „paní na dět­skou“ si sem tam odsko­čí k dob­ré detek­tiv­ce. Troš­ku ji ale pode­zří­vá­me, že to sou­vi­sí s tím, že autor­ka její oblí­be­né kri­mi­nál­ní řady napsa­la i sérii pro malé čte­ná­ře PAX.

Léto si neu­mím před­sta­vit bez detek­tiv­ky. Uvol­ně­ný prázd­ni­no­vý ryt­mus okol­ní­ho svě­ta mě ovliv­ňu­je, ať už mám sama prá­vě dovo­le­nou, nebo ne. Tak tro­chu zle­ni­vím a chci se jen nechat uná­šet napí­na­vým pří­bě­hem. A mám ráda, když se můžu vra­cet do zná­mé­ho pro­stře­dí. Pro ty, kte­ří jsou nala­dě­ni stej­ně, dopo­ru­ču­ju vyni­ka­jí­cí sérii švéd­ské krá­lov­ny detek­ti­vek Åsy Lars­so­no­vé s Rebec­kou Mar­tinsso­no­vou v hlav­ní roli. Neče­kej­te akč­ní thriller, ale výbor­ně napsa­ný psy­cho­lo­gic­ký román s doko­na­le pro­pra­co­va­ný­mi posta­va­mi a věro­hod­nou detek­tiv­ní záplet­kou. Pros­tě kla­si­ka. Moje let­ní klasika.

Kepler62
Pro děti a mládež

Léto je pro mne sym­bo­lem zakon­zer­vo­va­né­ho dět­ství, člo­věk tak nej­ra­dě­ji sáh­ne po něčem méně nároč­ném, kde nikdo neu­mí­rá a může­me před­po­klá­dat dob­rý konec. Fakt, že Kepler62 je navíc z budouc­nos­ti a je dopl­něn o pec­kov­ní ilu­stra­ce, mě jen utvr­zu­je v tom, že celé mé dět­ské já se může pod toto dopo­ru­če­ní podepsat.

Pojď sem, ať ti můžu dát pusu
Pře­kla­do­vá beletrie
Román o dět­ství, ale také o rodi­čov­ství. O zlo­me­ných lidech a o tom, jak neú­mysl­ně ubli­žu­jí ostat­ním. O tom, kde kon­čí odpo­věd­nost a začí­ná vina. O tajem­stvích a samo­tě. O nemo­ci a mlče­ní. O tom, jak je nebez­peč­né být sil­ný. O zapo­mí­ná­ní a neschop­nos­ti zapo­me­nout. O odva­ze zachrá­nit sebe sama.

K ruce si vez­mě­te i kapesník!

Lás­ka, vzta­hy, rodi­na, prá­ce. Pokud si chce­te v létě pře­číst, jak to mají jin­de, sáh­ně­te po kni­ze Pojď sem, ať ti můžu dát pusu. Do postav se lehce vcí­tí­te, a přes­to vás jejich osu­dy ve své jedi­neč­nos­ti pře­kva­pí a dostanou.

Pří­pad Collini
Kri­mi

Hned na prv­ních strán­kách jste svěd­ky vraž­dy, zná­te pacha­te­le, k dopl­ně­ní sklá­dan­ky vám i mla­dé­mu ambi­ci­óz­ní­mu advo­ká­to­vi, kte­rý obha­ju­je sedma­še­de­sá­ti­le­té­ho pacha­te­le, chy­bí motiv. K tomu při­dej­te sple­ti­té vzta­hy z minu­los­ti, kap­ku mla­dic­ké neroz­váž­nos­ti začí­na­jí­cí­ho advo­ká­ta, kte­rý se pus­tí do vyso­ké hry, střet zájmů a téma spra­ve­dl­nos­ti i pomsty a máte zaru­če­ný recept na let­ní večer pod­le mých představ.

Femi­nis­mus je pro každého
Esej

Nige­rij­ská spi­so­va­tel­ka Chi­ma­man­da Ngo­zi Adi­chie­o­vá s humor­ným nad­hle­dem vyvra­cí vše­mož­né před­sud­ky vůči femi­nistkám a sro­zu­mi­tel­ně popi­su­je nepří­jem­né situ­a­ce, kte­ré den­ně pro­ží­va­jí mili­o­ny žen i mužů po celém svě­tě kvů­li dáv­no pře­ži­tým gen­de­ro­vým stereotypům. 

Je až neu­vě­ři­tel­né, kolik život­ní prav­dy a smys­lu­pl­né filo­zo­fie doká­že autor­ka vměst­nat do malé útlé kní­žeč­ky plné krás­ných ilu­stra­cí. Tohle by jed­nou měla být povin­ná četba!

Pálen­ka
Čes­ká beletrie

Rumun­sko. Banát. Odleh­lé hory nad Duna­jem. Ves­nič­ky, v nichž už téměř dvě sto­le­tí žijí čeští kra­ja­né. Svět, ve kte­rém se zasta­vil čas. Díky romá­nu oce­ně­né­mu Mag­ne­sií Lite­rou za objev roku se do těch­to ves­nic vydá­te spo­leč­ně s mla­dým uči­te­lem z Mora­vy i bez cestování.

Kaž­dý má něco, s čím se potře­bu­je vyrov­nat nebo to aspoň zpra­co­vat. Zkus­te to s Pálen­kou.

Tri­lo­gie Bož­ská města
Fan­ta­sy
Prv­ní výle­ty do Tol­ki­e­no­vy Stře­do­ze­mě pro mě byly puber­tál­ním úni­kem: fád­nost gym­ná­zia skon­či­la ve stí­nu entů. S při­bý­va­jí­cím věkem ale zača­la i Roklin­ka zasmrá­dat tyfem zamo­ře­ný­mi záko­py: do díla vklou­zl dobo­vý kon­text jeho vzni­ku, jeho pro­ti­vá­leč­né posel­ství. Kro­mě povrch­ních zna­ků — čaro­dě­jek, dvě­ma až tře­mi těles­ný­mi teku­ti­na­mi zbro­ce­ných sva­lov­ců, myto­lo­gic­ké a reli­gi­óz­ní inspi­ra­ce — tak v gene­tic­ké výba­vě moder­ní, ambi­ci­óz­ní fan­tas­ti­ky zůstal také instinkt a mož­ná nut­nost vzta­ho­vat se k zaš­mod­r­cha­né skutečnosti.

Nej­lep­ším dokla­dem řeče­né­ho je tri­lo­gie Bož­ská měs­ta od Rober­ta Jackso­na Ben­net­ta. Kdy­si vyko­řis­ťo­va­ná kolo­nie vyhna­la z Kon­ti­nen­tu a jeho magic­kých měst bohy. Z utla­čo­va­te­lů se sta­li utla­čo­va­ní. Poli­ti­ka se ode­hrá­vá v kou­zel­ných rui­nách a čas­to se nedá než sáh­nout po něja­kém špi­na­věj­ším tri­ku. Není dob­ro a zlo, jen efek­tiv­ní pro­pa­gan­da a poma­lu koro­du­jí­cí svě­do­mí. Ben­net­to­vy kni­hy jsou jed­no­du­še prvotříd­ní poli­tic­ká a špi­o­náž­ní fan­ta­sy roze­hra­ná na post­ko­lo­ni­ál­ním půdo­ry­su, jed­no­znač­ná asi jako situ­a­ce na Blíz­kém výcho­dě, fan­ta­sy, z níž by měl radost Fre­de­rick For­sy­th i Edward Said.

Ale neboj­te se semi­ná­ře moder­ních dějin: nako­nec dojde na spek­ta­ku­lár­ní bitvy, špi­o­náž­ní akci, bož­skou zabi­jač­ku, něja­ký ten sex a vlast­ně i toho šle­mem pokry­té­ho vikinga.

Podi­vu­hod­ná ency­klo­pe­die zvířat
Pro děti a mlá­dež, nejen pro děti a mládež

Nebu­de­me si na nic hrát. Člo­věk si nej­lé­pe odpočne u knih, ve kte­rých nejsou sko­ro žád­ná pís­men­ka. Podi­vu­hod­ná ency­klo­pe­die zví­řat vás poba­ví svý­mi neob­vyk­lý­mi zví­ře­cí­mi kate­go­ri­e­mi, a navíc vám vydr­ží na nejed­no opa­lo­va­cí odpo­led­ne, pro­to­že má neu­vě­ři­tel­ných dvě stě dva­cet celo­ba­rev­ných stran.