Nej­vět­ší stře­do­ev­rop­ský lite­rár­ní fes­ti­val Měsíc autor­ské­ho čte­ní vzni­kl v roce 2000 v Brně a v prů­bě­hu času se roz­ší­řil i do dal­ších měst. V roce 2011 do Ost­ra­vy, o rok poz­dě­ji do Wro­cła­wi a Košic, napo­sle­dy v roce 2015 do Lvo­va. „Je to tako­vý fes­ti­val dru­hých a tře­tích měst, hlav­ní měs­ta nebe­re­me,“ říka­jí o MAČi orga­ni­zá­to­ři. Letoš­ním čest­ným hos­tem je Turec­ko. Autor­ské čte­ní pro­bí­há den­ně až do 4. srpna.

Celý pro­gram Měsí­ce autor­ské­ho čte­ní nalez­ne­te zde.