Klub divných dětí jsem psala i pro rodiče, aby svým dětem víc porozuměli

Pet­ra Sou­ku­po­vá pat­ří k nej­ú­spěš­něj­ším domá­cím spi­so­va­tel­kám, v Čes­ké repub­li­ce se dosud pro­da­lo přes sto tisíc výtis­ků jejích knih. Pró­zy Pet­ry Sou­ku­po­vé byly …

Fotoreport: Petra Soukupová na Měsíci autorského čtení

Měsíc autor­ské­ho čte­ní při­ná­ší čte­ná­řům mož­nost setkat se s celou řadou čes­kých i zahra­nič­ních spi­so­va­te­lů. Nechy­bí mezi nimi ani šest našich auto­rů – Nedim Gürsel, …

To mě vůbec nenapadlo

Dvě kni­hy psa­né sou­čas­ně. Jed­na pro děti, jed­na pro dospě­lé. A jsou spo­lu pro­po­je­ny… Ano, v naší Kavár­ně už sice jeden člá­nek o této neob­vyk­lé kniž­ní dvo­ji­ci je, ale …

Na podzim vyjdou dvě nové knihy Petry Soukupové. Jedna pro děti, jedna pro dospělé

Na Vel­ký kniž­ní čtvr­tek 19. říj­na vychá­zí pří­běh pro děti s detek­tiv­ní záplet­kou Kdo zabil Sníž­ka? Po mimo­řád­ně úspěš­né kni­ze Ber­tík a čmu­cha­dlo je to dru­hý autorčin …

Petře Soukupové vychází třetí kniha v polštině

Best­selle­ro­vá autor­ka expan­du­je do Pol­ska se svým titu­lem Pod sněhem.

LiStOVáNí s knihou Bertík a čmuchadlo Petry Soukupové

Do led­na roku 2015 vstu­pu­je pro­jekt cyk­lu scé­nic­kých čte­ní Luká­še Hej­lí­ka LiS­tO­Vá­Ní s pre­mi­é­rou rodin­né­ho před­sta­ve­ní Ber­tík a čmu­cha­dlo za účas­ti autor­ky Petry …

Soubor tří próz Petry Soukupové Zmizet vychází jako audiokniha

Audi­ok­ni­ha vychá­zí ve vyda­va­tel­ství Mar­ti­na Pila­ře One­Hot­Book a bude slav­nost­ně pokřtě­na na kniž­ním jar­mar­ku Kni­hex. Účast při­slí­bi­li autor­ka Pet­ra Sou­ku­po­vá a herci …

Petra Soukupová: „Bertík a čmuchadlo je knížka pro děti, které se někdy cítí samy“

Oce­ňo­va­ná spi­so­va­tel­ka Pet­ra Sou­ku­po­vá napsa­la po naro­ze­ní dce­ry Mar­ly svou prv­ní kni­hu pro dět­ské čte­ná­ře s názvem Ber­tík a čmu­cha­dlo. V roz­ho­vo­ru nám prozradila, …