Světová Alena Mornštajnová

Ale­na Morn­štaj­no­vá měla v červ­nu hned něko­lik důvo­dů k osla­vě: kro­mě kula­tin, k nimž jí pře­je­me vše nej­lep­ší, uply­nu­lo i deset let od vydá­ní její­ho prv­ní­ho románu …

Fotoreport: Němečtí novináři v Brně

V rám­ci čtyř­den­ní­ho press tri­pu v Čes­ké repub­li­ce zaví­ta­la dva­ce­ti­člen­ná sku­pi­na němec­kých, rakous­kých a švý­car­ských novi­ná­řů i do naše­ho nakla­da­tel­ství. Po úvodní …

Kteří zahraniční autoři za svými českými čtenáři letos přijedou?

V prv­ních dnech nové­ho roku se v nakla­da­tel­stvích nejen pře­je vše dob­ré a hlav­ně to zdra­víč­ko (tak jako všu­de jin­de), ale také se zve­řej­ňu­jí plá­ny: o zásadní …

V našem školství se nestřetá dobro se zlem, ale smysluplnost s marností

V novém humo­ris­tic­kém romá­nu Ředi­tel a hyd­ra se vydá­te do hlu­bin uči­te­lo­vy duše i zákou­tí kou­zel­nic­ké ško­ly v Beďa­rech. Jeho auto­ra Jana Jíchu, kte­rý sám pracuje …

Nezbylo mi než se spoléhat na fantazii

Práv­nic­ký thriller Divo­ký obchod prá­vě vychá­zí. Do jaké míry jeho auto­ra, Fran­tiš­ka Čecha, ovliv­ni­lo, že se sám v práv­nic­kém pro­stře­dí pohy­bu­je? Dozví­te se v krátkém …

Rozhodl jsem se příběh pozměnit

Úspěš­né detek­tiv­ní romá­ny Micha­la Sýko­ry se sta­ly před­lo­hou tele­viz­ní série, kte­rou pod sou­bor­ným názvem Detek­ti­vo­vé od Nej­svě­těj­ší Tro­ji­ce postup­ně uvá­dí Česká …

Příběh Malčiny biologické rodiny jsem začala psát v den, kdy jsem odeslala rukopis Malinky do Hosta

Ditu Tábor­skou zná­me jako autor­ku úspěš­né prvo­ti­ny Malin­ka. Dří­ve než do roka a do dne při­chá­zí s kni­hou dru­hou, Běsa. Jak spo­lu tyto dva romá­ny sou­vi­se­jí a kdy a …

Dějiny je třeba polidšťovat

Roz­ho­vor s Jiřím Pade­vě­tem o při­pra­vo­va­né kni­ze Ost­ny a oprát­ky i tom, jaká posel­ství může­me hle­dat v dějinách.

Dvě otázky pro Daniela Petra

Daniel Petr se do pově­do­mí zapsal pře­de­vším svou tře­tí pro­za­ic­kou kni­hou, romá­nem Straka na šibe­ni­ci, kte­rý byl nomi­no­ván na cenu Mag­ne­sia Lite­ra a Cenu Josefa …

Spousta lidí začne být kolem čtyřicítky divná

Čes­ký spi­so­va­tel Jan Fol­ný, dlou­ho­do­bě žijí­cí v Lon­dýně, vydá­vá po pěti letech dal­ší kni­hu: jeho před­cho­zí kni­ha, sbír­ka poví­dek Buzíč­ci (Host 2013), zaznamenala …

Knihy českých autorů ožívají na divadle i ve filmu

V lis­to­pa­du loň­ské­ho roku se Měst­ské diva­dlo Zlín roz­lou­či­lo s Žít­kov­ský­mi bohy­ně­mi, jed­nou z nej­ú­spěš­něj­ších insce­na­cí v his­to­rii toho­to diva­dla. Během téměř čtyř …

To mě vůbec nenapadlo

Dvě kni­hy psa­né sou­čas­ně. Jed­na pro děti, jed­na pro dospě­lé. A jsou spo­lu pro­po­je­ny… Ano, v naší Kavár­ně už sice jeden člá­nek o této neob­vyk­lé kniž­ní dvo­ji­ci je, ale …