Když se řek­ne kou­zel­nic­ká ško­la, člo­věk hned začne mys­let na Harry­ho Potte­ra. V čem se ško­la v Beďa­rech liší od Bra­da­vic? A proč vlast­ně kou­zel­nic­ká, a ne nor­mál­ní škola?
Bra­da­vic­ká ško­la má obrov­skou výho­du, že není sou­čás­tí sys­té­mu. Fun­gu­je v izo­la­ci, má kon­cep­ci, jakou si sama vymys­le­la, schop­né uči­te­le pod­le výbě­ru vede­ní, není nuce­na dělat nic, co by postrá­da­lo smy­sl. A samo­zřej­mě se tam stře­ta­jí síly dob­ra a zla, jinak by bylo po pří­bě­hu. Beďa­ry jako její zrca­dlo jsou nao­pak pod­ří­ze­ny sys­té­mu čes­ké­ho škol­ství, z jehož sple­ti­tých pra­vi­del jsem za těch pár let ve funk­ci osob­ně poznal víc, než bych si kdy přál. V našem škol­ství se nestře­tá dob­ro se zlem, ale smys­lu­pl­nost s mar­nos­tí. Kou­zel­nic­ké zamě­ře­ní ško­ly je meta­fo­rou pro roz­voj vro­ze­né dět­ské schop­nos­ti žas­nout, sta­ří Řeko­vé jí říka­li euse­be­ia a pova­žo­va­li ji za pozi­tiv­ní pro­ti­klad zpup­nos­ti hyb­ris, jejich vzá­jem­ný spor tvo­řil kost­ru antic­ké tragé­die. Má kni­ha je o těž­kém boji při­ro­ze­né­ho okouz­le­ní pro­ti zpup­né­mu Zákonu. 

Jak jste se k ředi­te­lo­vá­ní vlast­ně dostal? Unes­li Vás do funk­ce stej­ně jako hlav­ní­ho hrdi­nu Vaše­ho románu?
Léta jsem učil na gym­ná­ziu, než se s novým záko­nem o peda­go­gic­kých pra­cov­ní­cích uká­za­lo, že nespl­ňu­ji nor­mu. To mě poba­vi­lo, a tak jsem se stu­den­ty nato­čil klip Nekva­li­fi­ko­va­ný uči­tel. Jeho úspěch mě ovšem neza­chrá­nil, a jeli­kož jed­nu skep­si ze stu­dia na vyso­ké ško­le už mám za sebou, radě­ji jsem hle­dal jinou prá­ci. A ve ved­lej­ší ves­ni­ci zrov­na zaklá­da­li ško­lu, tak jsem se při­hlá­sil do kon­kur­zu a byl jme­no­ván ředi­te­lem. Na to není potře­ba uči­tel­ský diplom, sta­čí jaká­ko­li peda­go­gic­ká kva­li­fi­ka­ce. Tak jsem během tří týd­nů absol­vo­val kurz asi­s­ten­ta peda­go­ga, abych měl papír a aby všech­no bylo pod­le Záko­na. Tuším, že kdy­bych chtěl dělat minis­t­ra škol­ství, nepo­tře­bo­val bych už kva­li­fi­ka­ci vůbec žádnou. 

V Ředi­te­li a hyd­ře se se škol­ským sys­té­mem dva­krát nema­že­te. V čem dneš­ní základ­ky selhávají?
Vel­mi nerad bych hlá­sal, že základ­ky v něčem selhá­va­jí. Jak to sle­du­ji, základ­ky děla­jí, co můžou. Ve finanč­ní bídě, setr­va­le níz­ké pres­ti­ži a ze všech stran vál­co­va­né naří­ze­ní­mi lidí mimo pra­xi se pros­tě urput­ně sna­ží dělat to dob­ře – zku­še­né ředi­tel­ky a ředi­te­lé, spous­ta odda­ných, las­ka­vých peda­go­gů… Jenomže co zmů­že­te, když musí­te v zou­fa­lých časo­vých mezích „odu­čit“ celý nabubře­lý rám­co­vý vzdě­lá­va­cí pro­gram, nesmí­te zaměst­nat kva­lit­ní lidi, pokud nema­jí nále­ži­tý papír, a polo­vi­nu pra­cov­ní doby vám zabe­re vypl­ňo­vá­ní doku­men­ta­ce? Tak­že nese­lhá­va­jí ško­ly, selhá­vá sys­tém, kte­rý tra­gic­ky plýtvá lid­ským poten­ci­á­lem, z uči­te­lů dělá úřed­ní­ky a z ředi­te­lů jejich kon­t­ro­lo­ry. Koli­krát si říkám, když vypl­ňu­ji bůhví­ko­li­ká­tý dotaz­ník: kdy­by tak daňo­vý poplat­ník věděl, za co mě platí… 

Co si pama­tu­je­te ze základ­ní ško­ly z dět­ství? Jak se od té doby pro­mě­ni­lo základ­ní školství? 
Pama­tu­ji si nesmír­ně hod­né sou­druž­ky uči­tel­ky, kte­ré napří­klad bra­ly ohled na různá tem­pa uče­ní a čte­ní, tak­že se nikdo ve tří­dě nenu­dil, krás­nou výzdo­bu, z jejíž ide­o­lo­gic­ké vad­nos­ti jsem ješ­tě neměl pojem, a taky pár roš­ťá­ren v mezích záko­na pří­ro­dy. Během revo­lu­ce se pak zača­lo pro­slý­chat, kte­rá z uči­te­lek je a kte­rá není ve stra­ně, a musím říct, že pod­le způ­so­bu výu­ky jsem to abso­lut­ně nepo­znal. Pros­tě to s námi dět­mi děla­ly, jak nej­líp umě­ly, a jest­li při­tom cíti­ly vět­ší, nebo men­ší pří­chyl­nost k reži­mu, mě neza­jí­ma­lo. V tomhle si mys­lím, že se škol­ství moc nezmě­ni­lo, obzvlášť to základ­ní. Jdou do něj jenom ti, kdo v tom cítí napl­ně­ní, a děla­jí to na maxi­mum. Útrp­ná rea­li­ta peněz, norem, inklu­ze, stát­ní matu­ri­ty a dal­ších nezvlád­nu­tos­tí bohu­žel mno­hé z nich časem zdr­tí, tak­že buď ode­jdou, nebo to začnou kle­pat na vol­no­běh smě­rem k důcho­du – ane­bo hle­da­jí tako­vou ško­lu, jako je ta naše, kde se jim posky­tu­je roz­sáh­lá auto­no­mie a hlav­ní důraz je kla­den na to, aby to celé dáva­lo smy­sl. Řekl bych, že ve sbo­ru nemá­me niko­ho vyho­ře­lé­ho, spíš tako­vé, co se zno­vu zazelenali. 

Refor­ma škol­ství je jeden z tuzem­ských poli­tic­kých ever­gre­e­nů. Co pozi­tiv­ní­ho při­nes­ly změ­ny z posled­ních let?
Budu muset vyzo­bá­vat drob­nos­ti, ale najdou se: napří­klad legál­ní mož­nost vymys­let si své vlast­ní před­mě­ty, pře­roz­dě­lit si do nich vzdě­lá­va­cí obsah pod­le potře­by a sesta­vit z nich ori­gi­nál­ní roz­vrh vstříc­ný sku­teč­ným zájmům a potře­bám dětí.
Nebo pamls­ko­vá vyhláš­ka – děra­vá a nedo­ta­že­ná jako všech­no, co při­chá­zí shů­ry, ale aspoň krok k pocho­pe­ní, že výži­va žáků je alfou a omegou jejich zdra­ví, fun­gu­jí­cí psy­chi­ky, a tedy i škol­ních úspě­chů. Spo­třeb­ní koš, kte­rý nor­mu­je škol­ní obě­dy, při­po­mí­ná 50. léta – je potře­ba děti vykr­mit po vál­ce, tak­že změ­nu paní minis­try­ně Vala­cho­vé vítám. Snad se jed­nou doži­ju toho, že cukr a che­mi­ká­lie v dět­ské stra­vě budou koneč­ně posta­ve­ny mimo zákon a pře­sta­ne­me jenom bez­rad­ně sle­do­vat stou­pa­jí­cí křiv­ky výsky­tu hyperak­ti­vi­ty a vše­li­ja­kých poruch.
Dal­ší pozi­tiv­ní novin­kou je nárůst počtu sou­kro­mých a alter­na­tiv­ních škol a z toho ply­nou­cí plu­ra­li­ty. V posled­ních dvou letech už to vrch­nost zase škr­tí, obvykle s pou­ka­zem na „dosta­teč­nou kapa­ci­tu již exis­tu­jí­cích škol“, ale ta poptáv­ka se nedá zasta­vit. Prý už 30 % rodi­čů nevě­ří kla­sic­kým ško­lám, že doká­žou jejich děti při­pra­vit na budouc­nost. Tím neří­kám, že alter­na­tiv­ní ško­ly to auto­ma­tic­ky doká­žou, ale pod­stat­ná je mož­nost výbě­ru a zdra­vá kon­ku­ren­ce vedou­cí k ino­va­cím. Stát­ní mono­pol je škod­li­vý všu­de, škol­ství nevy­jí­ma­je. Všech­no nové a záro­veň dob­ré, co jsem za posled­ní dobu zažil, mělo původ v ini­ci­a­ti­vě sou­krom­ní­ků, prů­my­sl­ní­ků, rodi­čů nebo i samot­ných žáků. Dokud si záko­no­dár­ství a vyu­čo­va­cí pra­xe budou tak vzdá­le­né jako teď, nedá se od minis­ter­stva škol­ství nic moc očekávat. 

Z Ředi­te­le a hyd­ry se dá doce­la snad­no vyčíst Vaše aver­ze vůči mobil­ním tele­fo­nům, sám jste je pře­stal pou­ží­vat. Co Vás k tomu vedlo?
Když jsem nastou­pil do funk­ce, musel jsem si nao­pak mobil zase poří­dit. Po dese­ti letech svo­bo­dy to byla vel­ká změ­na, a vlast­ně mi už ani neva­dí. Dokon­ce jsem si letos kou­pil ten bez tla­čí­tek, říkám mu tele­fon s klu­ziš­těm, pro­to­že k tla­čít­ko­vé­mu mi nešel při­po­jit Blu­e­to­o­th. Nemám prin­ci­pi­ál­ní aver­zi k tele­fo­nům, ale k jejich nadu­ží­vá­ní. Jsem kate­go­ric­ky pro­ti extré­mům vše­ho dru­hu, a to, jak vidím děti pou­ží­vat tele­fo­ny, je pros­tě extrém. Kdy­by si stej­ně dlou­ho a nad­še­ně hrá­ly s káčou nebo na babu, tak neřek­nu, ale mobi­ly jsou časo­va­ná bom­ba – před dese­ti lety pat­ři­la šuš­kan­da o jejich škod­li­vos­ti do oblas­ti ezo­te­ri­ky, dnes už věda pub­li­ku­je prv­ní alar­mu­jí­cí poznatky, a až se za deset dva­cet let dozví­me celou prav­du, bude už dospě­lá celá gene­ra­ce s poško­ze­ným moz­kem. Netý­ká se to jenom záře­ní z mobi­lů, ale celé té fas­ci­na­ce tech­no­lo­gií, kte­rá pro­ka­za­tel­ně pro­mě­ňu­je lid­skou psy­chi­ku k hor­ší­mu. Plu­je­me na Tita­ni­ku, neví­da­ně veli­ké a nád­her­né lodi, o kte­ré nám odbor­ní­ci na sou­čas­né úrov­ni pozná­ní tvr­dí, že je nepotopitelná. 

Jaké jsou Vaše nej­ob­lí­be­něj­ší humo­ris­tic­ké kni­hy? Před­po­klá­dám, že když je píše­te, tak je také rád čtete…
No jejda! Jsem nad­še­ný kon­zu­ment veš­ke­ré­ho dob­ré­ho humo­ru, kte­ré­ho bohu­žel moc nepři­bý­vá, tak­že jsem v pod­sta­tě odsou­zen ke kon­zer­va­tis­mu. Nej­víc si uží­vám, když to někdo umí s jazy­kem, autor i pře­kla­da­tel. Jest­li chce­te naho­di­lý seznam, tak Aris­to­fa­nes, Neruda, Rubeš, Lea­cock, Osvo­bo­ze­né diva­dlo, Sema­for, Cimr­man, Havel, Allen, Mon­ty Python… Kniž­ní iko­ny jsou pro mě tře­ba Miku­láš, Pipi, Satur­nin, Študá­ci a kan­to­ři nebo Muži v off­si­du. A jak jsem hla­do­vý a všech­na moder­ní humo­ris­tic­ká pro­duk­ce mě více­mé­ně nudí, nořím se do vět­ších hlou­bek a tře­ba se výbor­ně bavím u Shake­spea­ra, Dona Qui­jo­ta nebo Kaf­ky – sta­čí si na chví­li odmys­let tu povin­nou deku vzne­še­nos­ti, a máte tam tolik skvě­lé legrace!
Z těch nověj­ších nevím… Tře­ba jsem se krá­lov­sky nasmál nad Ost­ra­va­kem ost­rav­skym, jenomže to dopadlo jako vět­ši­na podob­ných pro­jek­tů sou­čas­nos­ti – úspěch vedl k pře­mno­že­ní a vyčich­nu­tí. Čtvr­tý díl jeho kni­hy už jsem ani nedo­če­tl. Teď mi na sto­le leží Mac­ko­va kníž­ka Satur­nin se vra­cí. Půj­čil mi ji jeden žák, že prý je výbor­ná. Zku­sím v sobě pře­ko­nat ten před­su­dek, že někdo para­zi­tu­je na cizí slá­vě, a dát jí šan­ci. Doce­la rád se nechá­vám inspi­ro­vat žáky, co je momen­tál­ně baví, jen­že to vět­ši­nou nejsou kníž­ky, ale you­tu­be­ři. Občas si i pus­tím něja­ké jejich „nej­vtip­něj­ší video všech dob“ a po pár minu­tách zbě­si­lé nudy to rad­ši pře­ho­dím na Hol­zman­na, jak si kupu­je lís­tek do kina…

Křest kni­hy se usku­teč­ní 16. říj­na v Praze.