Sed­mý díl série nese název Lazar. Jaký z něho máte pocit? 
Ale­xan­dra: Pro nás oba to bylo veli­ce divo­ké tvůr­čí období.
Ale­xan­der: V této kni­ze čelí Joo­na Lin­na spo­lu s kole­gy­ní agent­kou Sagou Baue­ro­vou emo­ci­o­nál­ně vyčer­pá­va­jí­cím, nároč­ným zážitkům.
Ale­xan­dra: Asi lze říct, že si mys­lel, že tu noč­ní můru už má za sebou, při­tom však všech­no tepr­ve začíná.

Jak se Lin­no­vi daří – může si vůbec někdy vydechnout? 
Ale­xan­der: Daří se mu doce­la dob­ře, dostal se z věze­ní a začí­ná se vra­cet k prá­ci u policie.
Ale­xan­dra: A má nový vztah. To je konec­kon­ců jed­na z věcí, kte­ré jsou na psa­ní tak zají­ma­vé – že se posta­vy sta­nou něčím jako vaši­mi přáteli.
Ale­xan­der: Je to tak, máme je moc rádi, i když se dá říct, že záro­veň jsme cosi jako vše­moc­ný bůh nad nimi, kte­rý je tla­čí ke srá­zu. Je to pře­ce jen stá­le tatáž série, kte­rá se ode­hrá­vá naráz na pěti, šes­ti tisí­cích stran, a pro spi­so­va­te­le se z toho nako­nec sta­ne tako­vá vlek­lá pouť napříč jejich životem.
Ale­xan­dra: Je to ale nád­her­ná pouť.
Ale­xan­der: To, že jsme v kaž­dé kni­ze měli jiné­ho pro­ta­go­nis­tu a své sku­teč­né hlav­ní posta­vy, Joo­nu a Sagu, jsme si nechá­va­li stra­nou, ply­nu­lo z toho, že jinak by před námi oka­mži­tě vyvstá­va­ly limi­ty. Jed­no­mu člo­vě­ku se nemů­že pořád něco dít, to je pří­liš nepravděpodobné.
Ale­xan­dra: Teď ale zkrát­ka nazrál čas ten pří­běh posu­nout dál. Je tu urči­tá rov­no­vá­ha, kte­rou spi­so­va­tel vní­má, cítí, kdy je potře­ba něco změnit.
Ale­xan­dra: Joo­na Lin­na je veli­ce empa­tic­ký, není to žád­ný cynik, ale má za sebou veli­ce těž­kou minu­lost. A v této kni­ze dojde k urči­té­mu bodu zlo­mu, nachá­zí se v situ­a­ci, kdy v sobě musí najít oprav­do­vou tvrdost.
Ale­xan­der: Dá se asi říct, že minu­lost se tu odha­lu­je ruku v ruce s tím, jak Joo­na čelí dal­ším potížím. 

Jak se vám spo­lu píše?
Ale­xan­dra: Oba máme zku­še­nost s tím, jaké je to psát sám. A bylo skvě­lé se té samo­ty zba­vit. Během psa­ní toho o pří­bě­hu moc nena­mlu­ví­me. Oba se do něj zce­la pono­ří­me, zbož­ňu­je­me to, jak se uza­vře­me do vlast­ní­ho svě­ta. Inspi­ra­ci pak čer­pá­me z věcí kolem sebe, je důle­ži­té nechat si jako­by povy­str­če­ná tykadélka.
Ale­xan­der: Spi­so­va­tel musí být vždy cit­li­vý jak ke svě­tu, tak sám k sobě. Může vyu­žít okol­ní rea­li­tu a ten svůj vlast­ní dro­bet z ní, své zku­še­nos­ti, život­ní pří­běhy, sny a dojmy z lidí, kte­ré potkal.
Dojde­te vždy ve vyprá­vě­ní tam, kam jste si naplánovali?
Ale­xan­der: Kaž­dý spi­so­va­tel ví, že při psa­ní si všech­ny posta­vy tak tro­chu děla­jí, co chtě­jí. To je ale přes­ně ten oka­mžik, kdy oži­jí a kdy záro­veň začí­ná ta pra­vá zábava.

Je Lars Kepler vlast­ně ješ­tě potře­ba i teď, když už se dlou­ho ví, kdo se za tím pseu­do­ny­mem skrý­vá, a vy jste si svůj spo­leč­ný styl dáv­no našli? 
Ale­xan­dra: Ano, to jmé­no je sou­čás­tí vyprá­vě­ní, je to rámec. Já mám toho­to spo­leč­né­ho tře­tí­ho spi­so­va­te­le s jeho vlast­ním zvlášt­ním jazy­kem ráda.
Ale­xan­der: Já bych řekl, že on je základ­ní pre­mi­sa, pro­stor, kte­rý jsme pro ty pří­běhy vytvo­ři­li. Kdy­bychom zača­li psát pod svý­mi pra­vý­mi jmé­ny… nemys­lím si, že by to fungovalo. 

Co na Joo­nu a Sagu čeká v budoucnosti?
Ale­xan­der: Chce­me napsat ješ­tě něko­lik knih. Teď jsme zrov­na dokon­či­li tuto, dal­ší se začí­ná krys­ta­li­zo­vat a my se moc těší­me, až ji bude­me psát. Kolik přes­ně dílů ale nako­nec série bude mít, to jsme ješ­tě nerozhodli.

Z roz­ho­vo­rů pro sven​skdam​.sesel​mas​to​ries​.se pře­lo­ži­la Roma­na Švachová.