Závislost č. 1: Pečení chleba

Jakmi­le začnu nad­še­ně vyprá­vět o peče­ní kvás­ko­vé­ho chle­ba, v redak­ci se mi smě­jí a doma si zacpá­va­jí uši. Tako­vý chle­ba nesto­jí sko­ro nic — kro­mě pocti­vé péče a časem vychy­ta­né­ho postu­pu. Ačko­liv se peče­ní už něja­kou dobu věnu­ji, stá­le cítím napě­tí, když pozo­ru­ji boch­ník, jak v trou­bě ros­te. A ta radost, když má nadý­cha­nou stří­du (rozu­měj to, co není kůr­ka) a chuť nakyslou tak akorát!

„Luci, pojď­me už k té knize.“

Při­šlo mi až k neu­vě­ře­ní, že všech­no to, co u peče­ní chle­ba pro­ží­vám, doká­zal Robin Slo­an ve svém novém romá­nu Kvá­sek napros­to živě vylí­čit. Mys­lím, že není pochyb — Slo­an také peče! Nera­da bych však v poten­ci­ál­ních čte­ná­řích vzbu­di­la dojem, že kni­ha je vhod­ná pou­ze pro pekař­skou „sek­tu“. Pří­běh obsto­jí i v pří­pa­dě, že tuto zku­še­nost nesdí­lí­te. Hlav­ní hrdin­kou je úspěš­ná pro­gra­má­tor­ka Lois, kte­rá je pod vel­kým pra­cov­ním tla­kem. Když se jí v živo­tě náho­dou obje­ví kvá­sek, začne pře­hod­no­co­vat svou dosa­vad­ní kari­é­ru. Výraz­ný­mi moti­vy romá­nu jsou kon­trast mezi tra­di­cí a tech­no­lo­gic­kým pokro­kem, syn­drom vyho­ře­ní a hle­dá­ní život­ní­ho poslá­ní. Loi­sin pří­běh se navíc ode­hrá­vá v atrak­tiv­ním pro­stře­dí hips­ter­ské­ho San Fran­cis­ka plné­ho kavá­ren, trhů a cyklistů. 

Kdy­bys­te po pře­čte­ní Kvás­ku čis­tě náho­dou dosta­li chuť si peče­ní chle­ba vyzkou­šet a nevě­dě­li jste, kde tako­vý kvá­sek sehnat, podí­vej­te se na kvás­ko­vou mapu — je plná lidí, kte­ří se o ten svůj rádi podělí.

Závislost č. 2: Knihy

Než se pus­tím do peče­ní i já, musím napsat ódu na před­cho­zí kni­hu stej­né­ho auto­ra, Non­stop knih­ku­pec­tví pana Penum­b­ry. Tahle kni­ha má všech­no — super pro­stře­dí, úzké dom­ky kop­co­vi­té­ho San Fran­cis­ka i hyper­mo­der­ní zákou­tí Sili­con Valley, posta­vy, ke kte­rým člo­věk hned při­lne, hac­ke­ry i pří­sluš­ní­ky taj­né­ho řádu, záha­du, kte­rou řeší­te od kapi­to­ly ke kapi­to­le, love sto­ry mezi goo­glač­kou a klu­kem, kte­ré­ho finanč­ní kri­ze doved­la až k prá­ci v tom nej­za­pad­lej­ším a nejmé­ně navště­vo­va­ném krám­ku v celém San Fran­cis­ku, Non­stop knih­ku­pec­tví pana Penumbry. 

A že se posta­vy v jed­nu chví­li roz­plý­va­jí nad vůní knih a za oka­mžik zase bás­ní o tech­no­lo­gic­ké sin­gu­la­ri­tě, zlo­mo­vém bodu tech­no­lo­gic­ké­ho vývo­je, v němž schop­nos­ti umě­lé inte­li­gen­ce pře­ko­na­jí schop­nos­ti lid­stva? Robin Slo­an skvě­le zrca­dlí roz­pol­ce­ní, kte­ré i mně samot­né sem tam nedá spát, a uka­zu­je, že to není buď — nebo, ale že žije­me ve svě­tě, kde má své mís­to obojí. 

Kni­hám a chle­bu zdar!
Luc­ka a Anička