Jste práv­ník a napsal jste kni­hu z práv­nic­ké­ho pro­stře­dí. Čte­ná­ři budou asi pře­mí­tat, nako­lik vychá­zí­te z vlast­ních zku­še­nos­tí. Nechal jste se inspi­ro­vat sku­teč­ným pří­pa­dem či případy?
Pří­běh Divo­ké­ho obcho­du je od začát­ku do kon­ce vymyš­le­ný. To pla­tí pro hlav­ní dějo­vý oblouk i pro nej­růz­něj­ší mik­ro­epi­zo­dy v jeho rám­ci. Urči­tě se však dá říct, že jsem vyu­žil zna­los­ti pro­stře­dí, ve kte­rém se román ode­hrá­vá. Ať už je to Jese­nic­ko, Pra­ha, nebo pro­stře­dí advo­ka­cie, i když k tomu posled­ní­mu bych dodal, že jde o obraz pře­ce jen do jis­té míry sty­li­zo­va­ný. Co se týče sku­teč­ných pří­pa­dů, těmi se advo­kát pří­liš inspi­ro­vat nemů­že. O tom, co se dozví při posky­to­vá­ní práv­ních slu­žeb, je totiž povi­nen dodr­žo­vat mlčen­li­vost. Nezby­lo mi tedy než se spo­lé­hat na fantazii. 

Zúro­čil jste v kni­ze i své zku­še­nos­ti se stu­di­em a pra­cí v zahraničí?
Po fak­to­gra­fic­ké strán­ce jsem tro­chu vyu­žil zna­los­ti Lon­dý­na a vlast­ně také zku­še­nos­ti s ces­to­vá­ním přes jed­nu zemi s námi sou­se­dí­cí. To je, mys­lím, vše.

Je foto­vol­tai­ka vaším dlou­ho­do­bým bodem zájmu či specializací? 
Kde­pak. Pra­cov­ně jsem se s tím­to téma­tem sice kdy­si let­mo také setkal, ale vybral jsem si ho hlav­ně z toho důvo­du, že dějo­vě nabí­ze­lo při­ro­ze­nou gra­da­ci. Ze dne na den se na trhu měni­ly pod­mín­ky ve výkup­ních cenách a v kni­ze se tak dal jed­no­du­še vymys­let důvod, proč někte­ré posta­vy o něco rych­le usi­lu­jí. Mys­lím, že boj s časem se hodí sko­ro do kaž­dé­ho pří­bě­hu, kte­rý chce být napínavý. 

Proč padla vol­ba prá­vě na thriller? Jiný žánr vás nelákal? 
Jako auto­ra mě bavi­lo při­dá­vat do děje napě­tí, tak­že thriller vzni­kl tro­chu samo­vol­ně. Měl jsem jas­no v tom, že chci napsat kni­hu ze sou­čas­nos­ti a román rea­lis­tic­ký. Jako čte­nář však mám rád i jiné žánry.

Por­trét auto­ra: Ondřej Lipár