Mar­tin Puchner
Ve dnech 24. — 25. břez­na zaví­tá do Čes­ké repub­li­ky Mar­tin Puch­ner, oce­ňo­va­ný lite­rár­ní kri­tik, filo­zof a jeden z před­ních pro­fe­so­rů ang­lic­ké lite­ra­tu­ry na Harvar­du a v Ber­ke­ley, autor kni­hy Svět ve slo­vech aneb O síle pří­bě­hů utvá­řet náro­dy, his­to­rii a civi­li­za­ci, kte­rá v Hos­tu vyšla na sklon­ku loň­ské­ho roku. 

Mons Kallen­toft
Kon­cem břez­na, přes­ně­ji 27. — 29., naši repub­li­ku navští­ví švéd­ský best­selle­ro­vý autor Mons Kallen­toft, a to u pří­le­ži­tos­ti vydá­ní dal­ší­ho romá­nu ze série s inspek­tor­kou Malin For­so­vou. Jubi­lej­ní desá­tý díl má název Vůně ďáb­la a vychá­zí 20. břez­na. Host vydal také Kallen­tof­to­vu kni­hu Food Jun­kie — Posed­lý jíd­lem a rov­něž tři díly dal­ší kri­mi série čer­pa­jí­cí z řec­ké myto­lo­gie, kte­rou píše spo­leč­ně s novi­ná­řem Mar­ku­sem Luttemanem.

Lars Kepler
Ve dnech 8. — 9. dub­na si návště­vu Pra­hy zopa­ku­je hvězd­ná autor­ská man­žel­ská dvo­ji­ce píší­cí pod pseu­do­ny­mem Lars Kepler. „Keple­ři“ do Čes­ka popr­vé zaví­ta­li v roce 2011 u pří­le­ži­tos­ti vydá­ní dru­hé­ho svaz­ku své svě­to­vě pro­slu­lé série s komi­sa­řem Joo­nou Linou. Nyní je knih již sedm, série vychá­zí ve více než čty­ři­ce­ti zemích svě­ta a pro­da­lo se přes tři­náct mili­o­nů výtis­ků. Jen v Čes­ké repub­li­ce se jich pro­da­lo téměř půl mili­o­nu, a vzhle­dem k počtu oby­va­tel tedy pat­ří­me k nej­ú­spěš­něj­ším vyda­va­te­lům na světě.

Ber­nard-Henri Lévy
Pár dnů poté, 25. — 27. dub­na, zaví­tá do Pra­hy Ber­nard-Henri Lévy, fran­couz­ský filo­zof, spi­so­va­tel, komen­tá­tor a jed­na z nej­vý­raz­něj­ších postav fran­couz­ské­ho inte­lek­tu­ál­ní­ho a veřej­né­ho živo­ta posled­ních dese­ti­le­tí. V našem nakla­da­tel­ství dosud vyšly dva jeho titu­ly Sar­tro­vo sto­le­tíAme­ric­ká závrať. Na duben 2019 při­pra­vu­je­me vydá­ní kni­hy Říše a pět krá­lů. Ústup Zápa­du a osud svě­ta.

Mari­a­na Enriquezová
Praž­ský mezi­ná­rod­ní veletrh Svět kni­hy se letos zamě­ří na Latin­skou Ame­ri­ku a z jiho­a­me­ric­kých auto­rů, kte­ré vydá­vá naše nakla­da­tel­ství, se ho zúčast­ní argen­tin­ská pro­za­ič­ka a novi­nář­ka Mari­a­na Enrique­zo­vá. V roce 2016 jí vyšla v Hos­tu sbír­ka poví­dek Co nám oheň vzal, na únor 2019 při­pra­vu­je­me její román Tohle je moře.

Gri­et Op de Beecková
Dal­ším letoš­ním zahra­nič­ním hos­tem Svě­ta kni­hy bude i oce­ňo­va­ná bel­gic­ká spi­so­va­tel­ka, dra­ma­tur­gy­ně a novi­nář­ka Gri­et Op de Beec­ko­vá. Host zatím vydal dva autor­či­ny romá­ny Výš než v sed­mém nebiPojď sem, ať ti můžu dát pusu, na jaro 2019 se při­pra­vu­je román tře­tí — To nej­lep­ší, co máme.

Co dodat? Roz­hod­ně se máme všich­ni nač těšit! Pro více infor­ma­cí sle­duj­te prů­běž­ně naše strán­ky a věřím, že vyu­ži­je­te pří­le­ži­tos­ti a při­jde­te si auto­ry naži­vo poslech­nout, popo­ví­dat si s nimi a samo­zřej­mě si nechat pode­psat knihy.

Foto: archiv nakla­da­tel­ství, Ewa-Marie Rundquist