Na jaro 2018 plá­nu­je diva­dlo ve spo­lu­prá­ci s pro­dukč­ní spo­leč­nos­tí přenosydokin.cz uvést záznam der­ni­é­ry v kinech — stej­ná spo­leč­nost uvá­dí napří­klad oper­ní pře­no­sy z Met­ro­po­lit­ní ope­ry v New Yor­ku nebo zázna­my Bol­šoj bale­tu z Mosk­vy. Více o jedi­neč­nos­ti toho­to před­sta­ve­ní zde.

Dal­ší diva­del­ní adap­ta­ci Žít­kov­ských bohy­ní uvá­dí od jara 2017 Měst­ské diva­dlo Brno, opět v režii Dodo Gom­bá­ra. Vyhná­ní Ger­ty Schni­rch mohou divá­ci od říj­na 2014 zhléd­nout na jiné brněn­ské scé­ně — v HaDi­va­dle. Reži­sér před­sta­ve­ní Mari­án Amsler zís­kal za tuto insce­na­ci Cenu Diva­del­ních novin 2015 v kate­go­rii Čino­her­ní diva­dlo, Sara Venclov­ská byla na tutéž cenu nomi­no­vá­na v kate­go­rii herec­ký výkon.

A na jaké „dru­hé živo­ty“ knih čes­kých auto­rů se může­me těšit v dohled­né době?

Dne 31. květ­na 2018 uve­de nej­vět­ší tuzem­ská fil­mo­vá dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Cine­mArt do čes­kých kin film Na krát­ko. Autor­kou před­lo­hy a scé­ná­ře je Pet­ra Sou­ku­po­vá — stej­no­jmen­nou povíd­ku obsa­hu­je její kni­ha Zmi­zet. Jde o dru­hý celo­ve­čer­ní film Jaku­ba Šmí­da, debu­to­val sním­kem Lapu­ta. Krát­ký film toho­to reži­sé­ra Neplav­ci zís­kal v roce 2011 Čes­ké­ho lva — Cenu Mag­ne­sia pro nej­lep­ší stu­dent­ský film a fran­couz­ská L’Académie des César ho vybra­la mezi sedm nej­lep­ších krát­kých fil­mů. V hlav­ních rolích se může­me těšit na Jin­dři­cha Sko­ka­na, Julii Issa, Pet­ru Špal­ko­vou či Mar­tu Van­ču­ro­vou. Více infor­ma­cí zde.

Dne 8. červ­na 2018 se usku­teč­ní před­pre­mi­é­ra v pořa­dí již tře­tí­ho diva­del­ní­ho zpra­co­vá­ní Žít­kov­ských bohy­ní Kate­ři­ny Tuč­ko­vé. Ten­to­krát se adap­ta­ce uja­lo praž­ské Diva­dlo pod Pal­mov­kou. Režie se cho­pil Michal Lang, ředi­tel a umě­lec­ký šéf diva­dla. Pre­mi­é­ra pro­běh­ne v září. Více infor­ma­cí zde.

Na rok 2019 jsou naplá­no­vá­na hned tři dal­ší diva­del­ní zpra­co­vá­ní knih čes­kých auto­rů nakla­da­tel­ství Host: Národ­ní diva­dlo v Brně uve­de adap­ta­ci romá­nu Hana Ale­ny Morn­štaj­no­vé a Jiho­čes­ké diva­dlo v Čes­kých Budě­jo­vi­cích nastu­du­je nejen Rybí krev Jiří­ho Hájíč­ka, ale i Pod sně­hem Pet­ry Soukupové. 

Pokud jde o fil­mo­vá zpra­co­vá­ní, slu­ší se při­po­me­nout, že minu­lý týden pro­běh­la čes­ký­mi médii zprá­va, že spo­leč­nost Nega­tiv dosta­la z evrop­ských fon­dů pod­po­ru 4,8 mili­o­nu na výro­bu pěti fil­mů. Dva z nich jsou NAŠE: Vyhná­ní Ger­ty Schni­rch pod­le romá­nu Kate­ři­ny Tuč­ko­vé a Drti­kol na moti­vy kni­hy Ději­ny svět­la Jana Němce.

Uve­de­né foto­gra­fie jsou ze zlín­ské­ho před­sta­ve­ní Žít­kov­ské bohyně.