Ješ­tě před vydá­ním Malin­ky jste dokon­či­la dru­hou kni­hu. Byla za tím nezvykle rych­lým tem­pem potře­ba bez­od­klad­ně doříct nedo­ře­če­né? Nebo jste uva­žo­va­la o dvou svaz­cích, roz­ví­je­jí­cích vlast­ně jeden pří­běh, už od počátku? 
Když jsem začí­na­la psát Malin­ku, nevě­dě­la jsem přes­ně, kam mě dějo­vá lin­ka une­se — to pro mě bylo pod­řad­né, pra­co­va­la jsem s jakým­si sil­ným emoč­ním nasta­ve­ním Mal­ky a její náhrad­ní rodi­ny. S tím však od začát­ku sou­vi­sel neod­mys­li­tel­ně i Mal­čin původ a opět urči­té emoč­ní pod­hou­bí rodi­ny, ze kte­ré vze­šla. Pří­běh Mal­či­ny bio­lo­gic­ké rodi­ny se do Malin­ky nevešel, ale já jsem ho tam všu­de cíti­la. Bylo pro mě při­ro­ze­né ho roz­vi­nout a dovyprá­vět a zača­la jsem ho psát v den, kdy jsem ode­sla­la ruko­pis Malin­ky do Hos­ta. Malin­kaBěsa mohou stát samo­stat­ně, ale z mého pohle­du se vzá­jem­ně nato­lik pro­lí­na­jí, že vzni­ká pří­běh tře­tí — dej­me tomu Běslinka.

Ve vaší prvo­ti­ně se čte­ná­ři setka­li s nesmír­ně půso­bi­vě vykres­le­ným růz­ným pro­stře­dím (např. cen­t­rum náhrad­ní rodin­né péče či koje­nec­ký ústav). Děj kni­hy dru­hé se ode­hrá­vá v čes­ké ves­ni­ci na Ukra­ji­ně nebo v psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně. Pro­zra­dí­te něco o svých zdrojích?
Je to stá­le stej­né — pří­bě­ho­vé kuli­sy, kte­ré pro mě nejsou stě­žej­ní, jsou inspi­ro­va­né vlast­ní či blíz­ce zpro­střed­ko­va­nou zku­še­nos­tí. Nemám nato­lik moc­nou fan­ta­zii, abych se pus­ti­la do vytvá­ře­ní nových svě­tů nebo abych si něco jen tuše­né­ho troufla ztvár­nit. Mož­ná to napo­má­há vní­ma­né míře auten­ti­ci­ty, ale nezá­le­ží pře­ce na tom, kudy se pří­běh vede, ale zda se jím poda­ří sdě­lit něco pod­stat­né­ho, nové­ho, sil­né­ho. Osob­ně si jako čte­nář více hovím v pří­bě­zích, kte­ré žád­né ber­lič­ky reál­né­ho svě­ta nepo­tře­bu­jí, a přes­to doká­žou být hlu­bo­ce lidské.

Román Malin­ka je beze­spo­ru úspěš­nou kni­hou — něko­lik měsí­ců po vydá­ní se dotis­ko­va­la, vychá­ze­jí pochval­né recen­ze, posky­tu­je­te roz­ho­vo­ry, setká­vá­te se se čte­ná­ři. Jaký je to pocit, být „ofi­ci­ál­ně potvr­ze­nou“ spi­so­va­tel­kou? Vní­má vás nyní vaše oko­lí tro­chu jinak? 
Jeden román pře­ce spi­so­va­te­le nedě­lá! Navíc to, co zmi­ňu­je­te, je vždy rela­tiv­ní… I když je prav­da, že čte­nář­ské reflexe Malin­ky — zhus­ta úpl­ně odliš­né od mého vní­má­ní — pro mě byly ješ­tě for­ma­tiv­něj­ší zku­še­nos­tí než její vlast­ní psa­ní, a jsem za ně vděč­ná. Já jsem ale z pod­sta­ty své­ho živo­ta spí­še úřed­ník a běž­ně píšu leda tak husím brkem čís­la jed­na­cí na tlus­té šano­ny spi­sů… Pohy­bu­ji se v pro­stře­dí neli­te­rár­ním a obec­ně neu­mě­lec­kém, jak v rám­ci rodi­ny, tak v prá­ci. Spous­ta mých blíz­kých Malin­ku nečet­la a roz­hod­ně se se mnou o ní nikdo neba­ví. Jsem za tu mimoběž­nost ráda — ale­spoň je to pak oprav­du jenom můj svět, svět mého papí­ro­vé­ho dítě­te, k němuž si občas odskočím. 

Malin­kaBěsa mohou stát samo­stat­ně, ale z mého pohle­du se vzá­jem­ně nato­lik pro­lí­na­jí, že vzni­ká pří­běh tře­tí — dej­me tomu Běslinka.

Brzy vás čeká poměr­ně zásad­ní život­ní změ­na — s celou rodi­nou odjíž­dí­te na Tchaj-wan, výhle­do­vě na čty­ři roky. Bude tam pro­stor i pro dal­ší lite­rár­ní tvor­bu, co myslíte? 
Jak jsem řek­la, nejsem spi­so­va­tel­ka, což se pro­je­vu­je mimo jiné tím, že dove­du bez psa­ní belet­rie žít, a to i celá dese­ti­le­tí. Pokud mi nezačne něja­ký pří­běh zase tak neú­pros­ně ťukat v hla­vě, jako ťuka­ly Malin­ka a Běsa, tak psát pros­tě nebu­du — nemám tou­hu, moti­va­ci ani čas pře­mýš­let o tom, o čem bych tak asi měla psát. Navíc výjezd s počet­nou rodi­nou bude nepo­chyb­ně nároč­ný pro všech­ny zúčast­ně­né, tak­že nepřed­po­klá­dám, že bych měla men­tál­ní kapa­ci­tu ješ­tě na něco jiné­ho, než bude posky­to­vá­ní záze­mí a pod­po­ry všem dětem a prá­ce. Na dru­hou stra­nu, ten podiv­ný malý ost­rov na obrat­ní­ku Raka bude jis­tě mimo­řád­ně inspi­ra­tiv­ní, ať už pro cokoliv…

21. červ­na od 19.30 se usku­teč­ní uve­de­ní knih v kavár­ně Potr­vá.