Je v kon­tex­tu celé série kni­ha Pět mrtvých psů něčím výjimečná?
Odliš­nost Pěti mrtvých psů od mých ostat­ních romá­nů spo­čí­vá v tom, že nej­pr­ve vznik­la tele­viz­ní mini­sé­rie. Na romá­no­vé ver­zi jsem začal pra­co­vat až na zákla­dě námě­tu, kte­rý jsem napsal pro Pet­ra Jar­chov­ské­ho a Hon­zu Hře­bej­ka. Vzhle­dem k tomu, že série se mezi tele­viz­ní­mi divá­ky těši­la popu­la­ri­tě (a dokon­ce vyhrá­la anke­tu čte­ná­řů iDNES​.cz o nej­lep­ší tele­viz­ní mini­sé­rii či film roku 2016), věděl jsem, že pří­pad­ní čte­ná­ři už budou vědět, o čem kni­ha je, tak­že jsem se roz­ho­dl pří­běh pozmě­nit. V romá­nu opro­ti tele­viz­ní­mu zpra­co­vá­ní najde­te nové posta­vy a také odliš­né roz­ře­še­ní případu.

Pět mrtvých psů se od před­cho­zích knih liší v tom, že v nich mohou čte­ná­ři sle­do­vat dvě para­lel­ní pát­rá­ní po pacha­te­lích dvou odliš­ných zločinů. 

Proč by si měli čte­ná­ři pře­číst prá­vě tuto knihu?
Pět mrtvých psů je detek­tiv­ka, ale nebu­du zastí­rat, že se ve svých kni­hách sna­žím nabíd­nout čte­ná­řům i něco víc než jen uspo­ko­je­ní zvě­da­vos­ti, kdo je vrah. Moder­ní detek­tiv­ka by měla nabí­zet něja­ký spo­le­čen­ský pře­sah a zob­ra­zo­vat aktu­ál­ní téma­ta. Dou­fám tedy, že čte­ná­ře by moh­ly zají­mat osu­dy postav, atrak­tiv­ní pro­stře­dí zoo­lo­gic­ké zahra­dy, nele­gál­ních psích zápa­sů a také téma kru­té­ho zachá­ze­ní se zví­řa­ty, pou­ží­va­ný­mi pro výro­bu „sto­pro­cent­ně účin­ných“ léči­vých pro­duk­tů. A samo­zřej­mě v kni­ze vystu­pu­je Marie Výro­vá a její tým.

Ostat­ně – a mohou vůbec prá­vě tím­to svaz­kem Vaši noví čte­ná­ři začít?
Mé romá­ny sice tvo­ří sérii, urči­tou na sebe chro­no­lo­gic­ky nava­zu­jí­cí řadu, ale sou­čas­ně fun­gu­jí kaž­dý zvlášť. Vždy jsem se sna­žil, aby kaž­dý dal­ší román byl v něčem jiný než ten před­cho­zí. Pět mrtvých psů se od před­cho­zích knih liší v tom, že v nich mohou čte­ná­ři sle­do­vat dvě para­lel­ní pát­rá­ní po pacha­te­lích dvou odliš­ných zlo­či­nů. Marie Výro­vá se svý­mi lid­mi řeší krá­dež med­vě­dů z olo­mouc­ké zoo­lo­gic­ké zahra­dy, zatím­co její býva­lá kole­gy­ně Kris­tý­na Horo­vá, za trest pře­lo­že­ná na obvod­ní oddě­le­ní do Šternber­ka, se zase sna­ží zjis­tit, kdo v jed­né z neda­lekých ves­nic pořá­dá psí zápa­sy. Tak­že pokud čte­ná­ři ješ­tě žád­nou z před­cho­zích knih nečet­li, klid­ně mohou začít Pěti mrt­vý­mi psy. Já jen budu dou­fat, že je román zaujme nato­lik, že pak sáh­nou po někte­ré z před­cho­zích knih.

Jaká je vlast­ně his­to­rie spo­lu­prá­ce s Janem Hře­bej­kem, Petrem Jar­chov­ským či Vik­to­rem Tau­šem? Co bylo tím osu­do­vým okamžikem?
Asi tak čtvrt roku po vydá­ní Pří­pa­du pro exor­cis­tu mě oslo­vil Petr Jar­chov­ský s nabíd­kou, že by z mého romá­nu udě­lal tele­viz­ní mini­sé­rii. To bylo něco, o čem se mi jako debu­tan­to­vi, kte­rý si svůj prv­ní román napsal jen tak pro zába­vu, ani nesni­lo. Odtud se pak odvi­nu­la naše dal­ší spo­lu­prá­ce, kte­rá vyús­ti­la v pět tele­viz­ních sérií. Na tom­to mís­tě ved­le Pet­ra a dvou skvě­lých reži­sé­rů musím zmí­nit ješ­tě Klá­ru Melíš­ko­vou, kte­rá tím, jak poja­la mou hlav­ní hrdin­ku, mys­lím zce­la zásad­ně při­spě­la k popu­la­ri­tě našich pří­bě­hů a vůbec posta­vy Marie Výrové.

Tele­viz­ní série se točí na zákla­dě Vašich tex­tů. Někdy je na svě­tě dřív kni­ha, jin­dy série. Dá se ten „mecha­nis­mus“ nějak jed­no­du­še popsat, aby se Vaši pří­z­niv­ci zorientovali? 
Jed­no­du­še to asi nepů­jde. Zatím­co tele­viz­ní Pří­pad pro exor­cis­tu a Mod­ré stí­ny vznik­ly až po vydá­ní kni­hy, Pět mrtvých psů se – jak už jsem řekl – nej­pr­ve obje­vi­lo na obra­zov­kách. Mezi­tím vyšel můj tře­tí román Ješ­tě není konec, kte­rý bude Vik­tor Tauš točit letos v létě. Tato série ovšem bude mít jiný název než kniž­ní před­lo­ha, bude se jme­no­vat Vod­ník. Ti, kdo román zna­jí, jis­tě vědí proč. A na Vod­ní­ka navá­žou Živé ter­če, kte­ré jsme s Petrem Jar­chov­ským napsa­li jako původ­ní pří­běh pro tele­vi­zi a ten nebu­de mít svůj kniž­ní ekvi­va­lent. Živé ter­če v těch­to dnech už natá­čí Hon­za Hře­bejk, série bude mít opět výbor­né herec­ké obsa­ze­ní. Už jsem viděl pár uká­zek toho, co Hon­za nato­čil, a vel­mi se těším, až bude film hotový.

A na jaké dal­ší kni­hy se může­me všich­ni těšit?
Pra­cu­ji na páté kni­ze s Marií Výro­vou, opět se žánro­vě tro­chu liší­cí od před­chůd­ců. Něco mi říká, že by bylo nača­se se v ní s mou hlav­ní hrdin­kou roz­lou­čit a věno­vat se i jiným projektům.

Foto­gra­fii poří­di­la Mile­na Valušková.