V porov­ná­ní s prv­ní­mi dvě­ma díly tri­lo­gie (Pro­blém tří tělesTem­ný les) obsa­hu­je Vzpo­mín­ka na Zemi výraz­ně vět­ší dáv­ku mého osob­ní­ho vku­su. Usi­lo­val jsem o napsá­ní ryzej­ší­ho romá­nu z žán­ru science ficti­on, při­čemž divo­ké spe­ku­la­ce jsem chtěl zavést do co nej­vět­ší­ho mož­né­ho extré­mu. Vlo­žil jsem do něj tedy myš­len­ku, že poz­mě­ňo­vá­ní pří­rod­ních záko­nů vesmí­ru lze vyu­žít jako zbraň v inter­ste­lár­ní vál­ce, v jejímž svět­le pak vesmír a jeho záko­ny budou půso­bit jako zane­řá­dě­né zbyt­ky po hos­ti­ně bohů, jako zvlášt­ní pro­stor, ve kte­rém bude slu­neč­ní sou­sta­va zni­če­na poně­kud mor­bid­ním, ale záro­veň poe­tic­kým způsobem…

Před­tím, než kni­ha vyšla v Číně, jsme s mým vyda­va­te­lem byli spí­še pesi­mis­tič­tí, co se týče jejích komerč­ních nadě­jí na úspěch. Napsal jsem totiž román, o kte­rém jsem si mys­lel, že bude zají­mat jen ty nej­vět­ší a nej­skal­něj­ší fanouš­ky, neboť spa­dá do úzké defi­ni­ce toho, co je to „science ficti­on“. A slo­vy čín­ských žán­ro­vých kri­ti­ků je Vzpo­mín­ka na Zemi pří­kla­dem „science ficti­on fundamentalismu“.

Čín­ské sci-fi se tak popr­vé dosta­lo širo­ké pozornosti.

Kni­ha se však neče­ka­ně dočka­la obrov­ské­ho úspě­chu. Poda­ři­lo se jí dosáh­nout vět­ší­ho účin­ku, než jaký měly před­cho­zí dva díly, a stal se z ní best­seller. Ovliv­ni­la deba­ty na mno­há téma­ta a pře­čet­li si ji i ti čte­ná­ři, kte­ří se science ficti­on nikdy před­tím nedo­tkli. Čín­ské sci-fi se tak popr­vé dosta­lo širo­ké pozornosti.

Sou­čas­ná čín­ská vědec­ko-fan­tas­tic­ká lite­ra­tu­ra vykra­ču­je po ces­tě podob­né té, po kte­ré se ubí­rá ta ame­ric­ká. Postu­pem času vět­ší důle­ži­tost zís­ka­lo spí­še lite­rár­ní pro­ve­de­ní než vědec­ká před­sta­vi­vost. Science ficti­on „měk­ne“ a nová gene­ra­ce auto­rů se odvra­cí od cam­pbellov­ské­ho este­tic­ké­ho ide­á­lu, o nějž jsme dří­ve usi­lo­va­li. Dokon­ce i já, kte­rý jsem o sobě pro­hla­šo­val, že jsem ten „nej­tvr­do­hla­věj­ší fanou­šek sci-fi“, jsem o onom tra­dič­ním ide­á­lu science ficti­on pochy­bo­val. Pře­mýš­lel jsem, jest­li neztra­til svůj půvab, a při­pa­dal jsem si jako osa­mě­lý obrán­ce úze­mí, o kte­ré už nikdo nestojí.

Uká­za­lo se, že jsem se mýlil. Science ficti­on v tra­dič­ním slo­va smys­lu si pro čis­to­krev­né fanouš­ky stá­le ucho­vá­vá svo­ji vita­li­tu. Při­po­mně­lo mi to jed­no filo­zo­fic­ké pří­slo­ví, že bez ohle­du na to, jak nepo­pu­lár­ní se daný prin­cip může zdát, nemů­že být pova­žo­ván za mrtvý.

Ve Vzpo­mín­ce na Zemi jsem se při­tom musel ote­vře­ně vypo­řá­dat s téma­tem, kte­ré bylo v Pro­blé­mu tří tělesTem­ném lese pou­ze okra­jo­vé – s apo­ka­ly­p­sou. Pro západ­ní science ficti­on se už může jed­nat poně­kud o klišé, ale pro čín­ské auto­ry a čte­ná­ře před­sta­vu­je apo­ka­ly­psa novou význa­mo­vou rovinu.

V čín­ské vědec­ko-fan­tas­tic­ké lite­ra­tu­ře posled­ních sta let se apo­ka­lyp­tic­ké námě­ty téměř neob­je­vu­jí. Pla­tí to pře­váž­ně pro obdo­bí před rokem 1990, kdy se čín­ská sci-fi vyví­je­la samo­stat­ně a v izo­la­ci od západ­ní­ho vli­vu. Nejsem sice s his­to­rií čín­ské science ficti­on zce­la obe­zná­me­ný, ale nedo­ve­du si z toho­to obdo­bí vyba­vit jedi­nou čín­skou povíd­ku nebo román o apo­ka­ly­p­se. Jejich absen­ce má svůj původ v čín­ské kul­tu­ře. Na roz­díl od západ­ní­ho křes­ťan­ství, kte­ré je neod­dě­li­tel­ně pro­po­je­né s escha­to­lo­gií, se v čín­ské kul­tu­ře kon­cept kon­ce svě­ta téměř nena­chá­zí. V pra­sta­ré čín­ské myto­lo­gii se sice obje­vu­je počá­tek svě­ta (např. bůh Pan­gu z prvot­ní­ho cha­o­su stvo­řil oblo­hu a zemi, bohy­ně Nüwa z hlí­ny vytvo­ři­la lid­skou rasu atp.), ale žád­ný konec. V čín­ském pově­do­mí se vesmír roz­klá­dá na časo­vé ose roz­pro­stí­ra­jí­cí se dale­ko do budouc­nos­ti bez kon­ce a beze změ­ny. V tako­vém kul­tur­ním pro­stře­dí před­sta­vo­va­lo psa­ní apo­ka­lyp­tic­ké­ho pří­bě­hu, jenž začí­ná v sou­čas­nos­ti, pokra­ču­je zni­če­ním slu­neč­ní sou­sta­vy a kon­čí doslo­va záni­kem vesmí­ru, urči­té vzru­še­ní, kte­ré západ­ní auto­ři zabý­va­jí­cí se stej­ným téma­tem nemu­sí vůbec zažít.

Musel jsem se vrá­tit k meto­dám žán­ru science ficti­on, jež jsem chtěl pře­ko­nat – musel jsem napsat budouc­nost jako his­to­ric­ký román.

Brzy jsem zjis­til, že psa­ní apo­ka­ly­psy, kte­rá dodr­žu­je přís­nou logi­ku raci­o­nál­ní spe­ku­la­ce, je nesmír­ně obtíž­né. Tvá­ří v tvář napros­té zká­ze a kon­ci svě­ta si lid­ská spo­leč­nost pro­jde řadou extrém­ních, sple­ti­tých a inten­ziv­ních pro­měn. Ty pro­nik­nou do poli­ti­ky, eko­no­mie, kul­tu­ry a všech ostat­ních oblas­tí a ovliv­ní kaž­dou spo­le­čen­skou tří­du – zásad­ně pro­mě­ní to, jak kaž­dý jedi­nec pro­ží­vá čas, jenž mu ješ­tě zbý­vá. Nej­pr­ve jsem chtěl vykres­lit cel­ko­vý obraz spo­leč­nos­ti, kte­rá čelí apo­ka­ly­p­se, a popsat lid­stvo v jeho posled­ních dnech skr­ze vel­ké množ­ství postav a obrov­ské množ­ství detai­lů – bylo by to něco jako sci-fi ver­ze Vál­ky a míru nebo vliv­né­ho čín­ské­ho romá­nu Ordi­na­ry World (Oby­čej­ný svět) od auto­ra Lu Jao. Pak jsem ale zjis­til, že je nemož­né tuto vel­ko­le­pou vizi usku­teč­nit v rám­ci dél­ky jed­no­ho romá­nu (při­nejmen­ším tako­vé­ho, kte­rý by se ješ­tě dal číst). Musel jsem se vrá­tit k meto­dám žán­ru science ficti­on, jež jsem chtěl pře­ko­nat – musel jsem napsat budouc­nost jako his­to­ric­ký román.

Ten­to pří­stup je pro science ficti­on zabý­va­jí­cí se vývo­jem celé­ho svě­ta cel­kem běž­ný. V tako­vé­to tvor­bě jsou ději­ny dílem něko­li­ka postav, kte­ré jsou podob­né legen­dám, a osud svě­ta leží v rukou jen malé­ho počtu pro­ta­go­nis­tů. Pří­běhy toho­to typu jsou z raci­o­nál­ní­ho hle­dis­ka nere­a­lis­tic­ké – a Vzpo­mín­ku na Zemi jsem tak­to napsal jen pro­to, že jsem nedo­ká­zal při­jít na žád­ný lep­ší způ­sob. Osud svě­ta v romá­nu tedy závi­sí na roz­hod­nu­tích něko­li­ka postav, kte­ré v něm figu­ru­jí jako spa­si­te­lé. Vytvo­řil jsem z nich tudíž ale­spoň sym­bo­ly urči­tých soci­ál­ních sku­pin nebo arche­ty­pů. Napří­klad Čcheng Sin, hlav­ní hrdin­ka, před­sta­vu­je z dneš­ní­ho pohle­du správ­né morál­ní zása­dy a lid­ské hod­no­ty. Krá­čí vstříc apo­ka­ly­p­se obklo­pe­na svět­lem a spra­ve­dl­nos­tí. Posta­va Čcheng Sin pro mě byla poku­sem ztě­les­nit jeden obzvlášť neo­do­la­tel­ný rys science ficti­on: to, co je v našem svě­tě svět­lé a vzne­še­né, se změ­nou pre­mis fik­tiv­ní­ho svě­ta dove­de pro­mě­nit v něco tem­né­ho a zlé­ho – a nao­pak. Téma apo­ka­ly­psy nám posky­tu­je vel­ko­le­pou labo­ra­toř pro myš­len­ko­vé expe­ri­men­ty, ve kte­ré mohou být morál­ní zása­dy a hod­no­to­vé sys­témy sku­teč­né­ho svě­ta vysta­ve­ny tla­ku, pod nímž se sta­nou stej­ně tvár­ný­mi jako jíl.

Vzpo­mín­ka na Zemi není doko­na­lé dílo, ale je přes­ně tím typem science ficti­on, kte­rý jsem chtěl vytvo­řit nejvíc.