Fantastické knižní tipy

Neví­te, jakou kni­hou obda­ro­vat své blíz­ké? Kaž­dé před­vá­noč­ní pon­dě­lí vám při­ne­se­me inspi­ra­ci napříč žán­ry. Ten­to­krát jsme si posví­ti­li na fan­tas­ti­ku – fantasy, …

Čínská literatura a apokalyptická science fiction

Liou Cch‘-sin sepsal pou­ta­vý člá­nek, ve kte­rém se zabý­vá roz­dí­lem mezi západ­ní a čín­skou science ficti­on. Záro­veň detail­ně odha­lu­je pro­ces vzni­ku posled­ní­ho dílu …

Jedním dechem (čínská sci-fi hostina)

Na dru­hý díl tri­lo­gie Vzpo­mín­ka na Zemi jsem se dlou­ho těšil, mohl jsem si ho samo­zřej­mě pře­číst ješ­tě v ruko­pi­su pře­kla­du, ale záměr­ně jsem to odklá­dal až po …

„Hrdinské postavy mám ráda, ale…

…neu­mím to s nimi, pro­to­že já sama jsem straš­ný zba­bě­lec“ S Bec­ky Cham­ber­so­vou a posád­kou tune­lář­ské lodi Pout­ník na ces­tě na malou, rozzlo­be­nou pla­ne­tu a zase …

Liou Cch‘-sin o Problému tří těles a science fiction v Číně

Science ficti­on nepat­ří v Číně mezi nej­vá­že­něj­ší žán­ry. Kri­ti­ci jí dlou­ho­do­bě nevě­no­va­li pozor­nost a byla pro­hla­šo­vá­na lite­ra­tu­rou pro mlá­dež. Téma Pro­blé­mu tří …