Nejen o knižních hrdinech

A o novin­ce, kte­rá pros­tě nemů­že čekat na ote­vře­ní knihkupectví

Výsledky a bestsellery za rok 2018

Nakla­da­tel­ství Host v loň­ském roce opět zvý­ši­lo trž­by. Nej­pro­dá­va­něj­ší autor­kou se sta­la Ale­na Mornštajnová.

Bestsellery a výsledky za rok 2017

Nakla­da­tel­ství v loň­ském roce dosáh­lo rekord­ních tržeb. Z 25 nej­pro­dá­va­něj­ších knih jich osm napsa­li domá­cí autoři.

Tahle kniha není o hokeji

Nej­no­věj­ší román Fredri­ka Backma­na Med­vě­dín zís­kal tře­tí mís­to ve výbě­ru Best books of 2017 na Ama­zo­nu, v sou­čas­né době je také fina­lis­tou Best books of 2017 na …

Jedním dechem (čínská sci-fi hostina)

Na dru­hý díl tri­lo­gie Vzpo­mín­ka na Zemi jsem se dlou­ho těšil, mohl jsem si ho samo­zřej­mě pře­číst ješ­tě v ruko­pi­su pře­kla­du, ale záměr­ně jsem to odklá­dal až po …