Kouz­la a magie
Ide­ál­ní pro: ty, kte­ří se rádi necha­jí okouz­lit magií a sil­ný­mi hrdinkami

Tomi Adeye­mi­o­vá se se svým debu­tem Děti krve a kos­tí drží na čele žeb­říč­ku The New York Times už téměř tři čtvr­tě roku a od fanouš­ků i novi­ná­řů si vyslou­ži­la při­rov­ná­ní k J. K. Row­lin­go­vé. K tomu­to úspě­chu urči­tě při­spě­la její tou­ha vyprá­vět afric­ký pří­běh a dát hlas utla­čo­va­ným — těm, kte­ří ho dosud neměli.

Zélie kvů­li svým bílým vla­sům a čer­né kůži neza­ži­la nic než útisk, ale teď má díky posvát­né­mu svit­ku mož­nost vrá­tit své­mu náro­du Orï­ša­nů magii. Ve spo­leč­nos­ti prin­cez­ny Ama­ri se pro­to vydá­vá na ces­tu džun­glí i vyprahlou pouš­tí, aby zachrá­ni­la dědic­tví své­ho lidu.

Posta­po­ka­lyp­tic­ká jízda
Ide­ál­ní pro: milov­ní­ky thrille­rů s přesahem

Posta­po­ka­lyp­tic­ká jíz­da, ve kte­ré ani zom­bie nejsou tím, čím se zda­jí být. Svět je po Kolap­su oprav­du nehos­tin­ným mís­tem k živo­tu. M. R. Carey skr­ze posta­vy Mela­nie ze Vše­mi dary obda­ro­va­né a Ste­phe­na z Chlap­ce na mos­tě vyprá­ví pří­běh fan­tas­tic­ký a bru­tál­ní, ale v prvé řadě hlu­bo­ce lid­ský a citlivý.

V tro­pic­kých pra­le­sech napa­dá hou­ba Ophi­o­cor­dy­ceps uni­la­te­ra­lis mra­ven­ce a nutí je k nepři­ro­ze­ným čin­nos­tem. Teď však agre­siv­ní hou­ba zachvá­ti­la lid­skou popu­la­ci, ovlá­dá obrov­ská úze­mí a z vět­ši­ny lidí se sta­li nemys­lí­cí bytos­ti — hla­dov­ci. Ale malé sku­pin­ky stá­le boju­jí o pře­ži­tí a nadě­ji pro lid­stvo. Je však vůbec nějaká?

Páté roč­ní obdo­bí – nej­o­ce­ňo­va­něj­ší fan­ta­sy současnosti
Ide­ál­ní pro: ty, kte­ří umí oce­nit pro­pra­co­va­né svě­ty a hlu­bo­ké myš­len­ky, jež zůsta­nou dlou­ho po přečtení

Žít v Tiši­ně, kde jsou pří­rod­ní kata­stro­fy pra­vi­del­nou sou­čás­tí živo­ta, není jed­no­du­ché pro niko­ho. Ale pro oro­gé­ny, kte­ří doká­žou síly pří­ro­dy ovlá­dat, je to ješ­tě těž­ší, pro­to­že ostat­ním oby­va­te­lům při­pa­da­jí nebez­peč­ní, ale také vel­mi cen­ní. Pro­to jsou kon­t­ro­lo­vá­ni a pronásledováni.

Mezi oro­gé­ny pat­ří tři ženy, kte­ré pro­ží­va­jí své vlast­ní kon­ce svě­ta. Essun se vydá­vá najít svou une­se­nou dce­ru a pomstít smrt malé­ho syna. Dama­ja je odvle­če­na od své rodi­ny a při­ve­de­na do Opo­ry, kde musí pro­jít tra­dič­ním vzdě­lá­ním oro­gé­nů. Sye­nit nao­pak Opo­ru opouš­tí a v dopro­vo­du moc­né­ho oro­gé­na odchá­zí spl­nit nároč­ný úkol. Apo­ka­ly­psa neví­da­ných roz­mě­rů je však blíz­ko. A sku­teč­ný konec svě­ta s ní.

Hrdin­ská fan­ta­sy v podá­ní Jana Hamouze
Ide­ál­ní pro: ty, kte­ří milu­jí hrdiny

V Polo­vič­ním krá­li, prv­ní kni­ze ságy Pta­čí srd­ce, roze­hrá­vá Jan Hamouz sple­ti­tý pří­běh z Ere­né­zie, kte­rá se oci­tá na počát­ku těž­ké­ho obdo­bí. Pod­da­ní krá­le Trat’Hyse se bou­ří a záro­veň se u hra­nic země obje­vu­jí voj­ska roha­tých, jejichž síle se lidé nemo­hou rov­nat. Ale zra­da při­chá­zí od těch, od kte­rých by to král čekal nejmé­ně. A celá země tak pocí­tí, že při­chá­ze­jí neleh­ké časy. Pirát Garro na palubě své lodi i ková­řo­va dce­ra Lhe­iwen v malé ves­ni­ci pro­to budou muset čelit svým vlast­ním kon­flik­tům a osudům dale­ko dří­ve, než vůbec moh­li čekat.

Čín­ské sci-fi, kte­ré uchvá­ti­lo celý svět
Ide­ál­ní pro: kaž­dé­ho, koho někdy napadlo, jest­li jsme ve vesmí­ru sami

Tri­lo­gie Vzpo­mín­ka na Zemi, kte­rá nadchla čte­ná­ře v téměř čty­ři­ce­ti zemích, je koneč­ně kom­plet­ní. Prá­vem při­ta­hu­je pozor­nost fanouš­ků sci-fi, ale i věd­ců a stát­ní­ků, zkrát­ka všech, kte­ří se zamýš­le­jí nad tím, jaký by mohl být kon­takt s mimo­zem­skou civilizací.

V Říši stře­du zuří Vel­ká kul­tur­ní revo­lu­ce a Číňa­né nechtě­jí zůstat poza­du za Sově­ty a Ame­ri­ča­ny, a tak se pokou­še­jí navá­zat spo­je­ní s mimo­zem­ský­mi civi­li­za­ce­mi. O tři­cet let poz­dě­ji však při­chá­zí hroz­ba, jejíž důsled­ky pro lid­stvo saha­jí až do vzdá­le­né budoucnosti.

Horor? Horor!
Ide­ál­ní pro: všech­ny, kte­ří se rádi bojí

Na plav­bě tra­jek­tem mezi Švéd­skem a Fin­skem se chtě­jí pasa­žé­ři hlav­ně bavit, ale když se ocit­nou odříz­nu­ti od okol­ní­ho svě­ta a pro­ná­sle­do­vá­ni zlem, kte­ré se mezi nimi skrý­vá, nezbý­vá než bojo­vat o holý život.

Mats Stran­d­berg v kni­ze Tra­jekt spo­ju­je prv­ky soci­ál­ní­ho rea­lis­mu s krva­vou láz­ní a pořád­nou dáv­kou nad­při­ro­ze­na a nutí tak hrdi­ny zjiš­ťo­vat, jaký­mi jsou vlast­ně lid­mi. A při čte­ní horo­rů se čas­to ptá­me na podob­né otáz­ky i my čte­ná­ři. Máte odva­hu nalézt odpo­vě­di na palubě tra­jek­tu Bal­tic Charisma?

Sle­duj­te náš Face­book, kde vás toho během toho­to fan­tas­tic­ké­ho týd­ne (3.9. — 9. 12.) čeká ješ­tě celá řada — kro­mě dal­ších tipů se může­te těšit i na sou­těž nebo na zvý­hod­ně­ný balí­ček dvou sci-fi romá­nů. A za týden oče­ká­vej­te dal­ší tipy, ten­to­krát na kni­hy pro zví­da­vé děti. Tipy pro milov­ní­ky kri­mi najde­te tady.