S Backma­nem do zasně­že­ných lesů
Ide­ál­ní pro: čte­ná­ře sil­ných pří­bě­hů, ať už jejich srd­ce bije pro hokej, nebo ne

Fredrik Backman vás zave­de do malé­ho švéd­ské­ho měs­teč­ka upro­střed lesů. Med­vě­dín se potý­ká s odli­vem oby­va­tel, úbyt­kem pra­cov­ních míst a celou řadou dal­ších obtí­ží. Oby­va­te­le však drží nad vodou spo­leč­ná vášeň — hokej. A tak není divu, že veš­ke­ré své nadě­je vklá­da­jí do juni­or­ské­ho týmu, jehož vítěz­ství by moh­lo měs­tu vrá­tit dobrou pověst a při­lá­kat inves­ti­ce nut­né pro jeho záchra­nu. Fredrik Backman vás vtáh­ne do živo­ta růz­no­ro­dých postav — od Kevi­na, pri­vi­le­go­va­né­ho kapi­tá­na týmu z dob­ře situ­o­va­né rodi­ny, a talen­to­va­né­ho při­stě­ho­val­ce Ama­ta, až po rodi­ny jed­not­li­vých hrá­čů, jejich sest­ry a blíz­ké, včet­ně těch, kte­ří jejich vášeň pro hokej nemo­hou pochopit.

Jak ale s měs­tem zamá­vá udá­lost jed­né noci, během kte­ré tým sla­ví díl­čí vítěz­ství? Jaký dopad na hoke­jo­vý klub bude mít obvi­ně­ní jed­no­ho hrá­če ze zná­sil­ně­ní tre­né­ro­vy dce­ry? A usto­jí měs­to roz­por mezi tou­hou po vítěz­ství a smys­lem pro spravedlnost?
To zjis­tí­te v romá­nu Med­vě­dín i jeho vol­ném pokra­čo­vá­ní My pro­ti vám.

Sever­ská kri­mi ze seve­ru Čech
Ide­ál­ní pro: fanouš­ky čes­ké literatury

Během mimo­řád­ně dlou­hé a tuhé zimy musí ústec­ký vyšet­řo­va­tel Vác­lav Rákos roz­krýt hned dva pří­pa­dy, kte­ré mají mno­hem tem­něj­ší poza­dí, než tušil. 

V kni­ze Sest­ra smrt se vypra­ví do nemoc­ni­ce v Rum­bur­ku kvů­li pode­zře­ní, že paci­ent­ka, kte­rá zemře­la na otra­vu metylal­ko­ho­lem, se ve sku­teč­nos­ti sta­la obě­tí vraž­dy. Rákos je pře­svěd­če­ný, že exis­tu­je sou­vis­lost mezi její smr­tí a pří­pa­dem zdra­vot­ní sest­ry obvi­ně­né z otra­vy šes­ti paci­en­tů draslíkem.
Krát­ce nato dojde v neda­le­ké Dou­bi­ci k vraž­dě zaměst­nan­ce národ­ní­ho par­ku. Důka­zy smě­řu­jí k Milo­ši Bje­le­jo­vi, váleč­né­mu zlo­čin­ci z vál­ky v Jugo­slá­vii, kte­rý kdy­si pobý­val v Par­du­bi­cích jako vojen­ský porad­ce. Jen­že Bje­lej je ofi­ci­ál­ně už deset let po smrti.

3180 stran napě­tí s Lar­sem Keplerem
Ide­ál­ní pro: milov­ní­ky sever­ské krimi

U pří­le­ži­tos­ti vydá­ní nové­ho pří­pa­du Joo­ny Lin­ny Lazar jsme se roz­hod­li všech­ny fanouš­ky autor­ské dvo­ji­ce Lars Kepler potě­šit dár­ko­vým bale­ním všech před­cho­zích dílů této best­selle­ro­vé kri­mi­nál­ní série. 

Práv­nic­ký thriller z čes­ké­ho prostředí
Ide­ál­ní pro: kaž­dé­ho, kdo někdy zatou­žil nahléd­nout pod poklič­ku práv­nic­ké praxe 

V thrille­ru Divo­ký obchod odvá­dí úspěš­né­ho praž­ské­ho advo­ká­ta Pet­ra Cihlá­ře z naleš­tě­ných inte­ri­é­rů jed­na­cích míst­nos­tí do zapad­lých ves­nic Jese­nic­ka neob­vyk­lý úkol. Dopro­vá­zen nároč­ným kli­en­tem a pohled­nou kon­ci­pi­ent­kou musí dokon­čit obchod, na kte­rém závi­sí nejen vyso­ká odmě­na pro jeho zaměst­na­va­te­le, ale také Cihlá­řo­va vlast­ní kari­é­ra. Sotva se pro­be­re z dal­ší víken­do­vé jízdy po praž­ských noč­ních klu­bech, sna­ží se zori­en­to­vat v udá­los­tech, jež zahr­nu­jí nevy­svět­li­tel­ný požár skla­du, smrt ven­kov­ské­ho pobu­dy i nepři­po­je­nou solár­ní elektrárnu.

Ne kaž­dý, kdo je vinen, je i viníkem
Ide­ál­ní pro: ty, kdo jsou ve spě­chu a povíd­ky jim zpří­jem­ní krát­ké chví­le, kte­ré mohou strá­vit prá­vě s kni­hou v ruce

V Pří­pa­du Col­li­ni nás Fer­di­nand von Schi­rach vtá­hl do dění v soud­ní síni. Nyní v sou­bo­ru pat­nác­ti poví­dek Vina uka­zu­je, že spáchat něco straš­né­ho je za urči­tých okol­nos­tí scho­pen kaž­dý z nás.

Autor pat­ří mezi nej­pres­tiž­něj­ší ber­lín­ské advo­ká­ty a svým neza­mě­ni­tel­ným, lyric­ky stro­hým jazy­kem líčí kri­mi­nál­ní pří­běhy i jejich soud­ní dohru. Zkou­má otáz­ky dob­ra a zla, viny a nevi­ny, zabý­vá se morál­ní odpo­věd­nos­tí oby­čej­ných lidí. Spo­lu s nimi zaží­vá­me roz­po­ry mezi morál­kou a záko­nem, jus­tič­ní maši­ne­rií a lid­skou spravedlností.

Sle­duj­te náš Face­book, kde vás toho během toho­to mra­zi­vé­ho týd­ne (26. 11. — 2. 11.) čeká ješ­tě celá řada — kro­mě dal­ších tipů se může­te těšit i na sou­těž nebo na zvý­hod­ně­ný balí­ček dvou mra­zi­vých romá­nů. A za týden oče­ká­vej­te dal­ší tipy, ten­to­krát pro všech­ny milov­ní­ky fantastiky.