Chytrá sci-fi může být velmi vizionářská

Pro­blém tří těles, prv­ní díl pře­lo­mo­vé tri­lo­gie Vzpo­mín­ka na Zemi, zve­dl obrov­skou vlnu zájmu o čín­skou science ficti­on lite­ra­tu­ru, ale ovliv­nil také řadu věd­ců a …

Čínská literatura a apokalyptická science fiction

Liou Cch‘-sin sepsal pou­ta­vý člá­nek, ve kte­rém se zabý­vá roz­dí­lem mezi západ­ní a čín­skou science ficti­on. Záro­veň detail­ně odha­lu­je pro­ces vzni­ku posled­ní­ho dílu …

Kultovní Problém tří těles prorůstá do naší reality

Po vydá­ní tri­lo­gie Vzpo­mín­ka na Zemi, jejímž prv­ním dílem je Pro­blém tří těles, se kolem kni­hy vytvo­řil kult, jaký vídá­me jen málo­kdy. Prav­da, z našeho …

Liou Cch‘-sin o Problému tří těles a science fiction v Číně

Science ficti­on nepat­ří v Číně mezi nej­vá­že­něj­ší žán­ry. Kri­ti­ci jí dlou­ho­do­bě nevě­no­va­li pozor­nost a byla pro­hla­šo­vá­na lite­ra­tu­rou pro mlá­dež. Téma Pro­blé­mu tří …