Díky nulové DPH jsme zlevnili více než 100 titulů

Zave­de­ní nulo­vé DPH nám umož­ni­lo zlev­nit někte­ré star­ší titu­ly, novin­ky budou dostup­něj­ší a záro­veň může­me důstoj­ně odmě­nit všech­ny, kte­ří kni­hy pro­vá­ze­jí na cestě …

Do českých kin míří Muž jménem Otto, hollywoodská adaptace bestselleru Fredrika Backmana

Málo­kte­ré­mu spi­so­va­te­li se poda­ří, že se hned jeho debut sta­ne mezi­ná­rod­ním feno­mé­nem. Fredrik Backman to doká­zal s humor­ným romá­nem Muž jmé­nem Ove, kte­rý si získal …

Jaromír 99: Podle písničky by měl vzniknout dobrý komiks nebo obraz

Jaro­mír Šve­jdík se v deva­de­sá­tých letech nej­pr­ve pro­sa­dil jako zpě­vák kul­tov­ní jese­nic­ké kape­ly Priess­ni­tz. Postu­pem let se podí­lel na řadě dal­ších hudebních …

Severní vody ožívají jako seriálová adaptace a audiokniha

Kniž­ní před­lo­ha Sever­ní vody ang­lic­ké­ho auto­ra Iana McGu­i­rea vyšla už v roce 2016 a oka­mži­tě si zís­ka­la řadu nad­še­ných reak­cí včet­ně nomi­na­ce na pres­tiž­ní Man Booker …

Chytrá sci-fi může být velmi vizionářská

Pro­blém tří těles, prv­ní díl pře­lo­mo­vé tri­lo­gie Vzpo­mín­ka na Zemi, zve­dl obrov­skou vlnu zájmu o čín­skou science ficti­on lite­ra­tu­ru, ale ovliv­nil také řadu věd­ců a …

Série Milénium se vrací na filmová plátna

Své­rázná hac­ker­ka Lisbe­th Salan­de­ro­vá a inves­ti­ga­tiv­ní novi­nář Mika­el Blomkvist se vra­ce­jí na fil­mo­vá plát­na v adap­ta­ci čtvr­té­ho dílu Dív­ka v pavou­čí síti od Davida …